Актуелности

Вести

Потврда о животу

Потврда о животу је акт којим корисник права из пензијског и инвалидског осигурања (пензија, новчана накнада итд.) носиоцу осигурања - исплатиоцу давања, доказује да је жив и да и даље постоји правни основ за исплату тог давања.

Корисник пензије, односно новчане накнаде дужан је да на захтев Фонда достави уверење (потврду) о животу.

Фонд ПИО бесплатно оверава потврде, с тим да двојезичне потврде, које корисници добијају из Аустрије, Француске и Немачке (од њиховог носиоца осигурања), као и оне са територије бивших република, оверавају све филијале у Србији, а остале се оверавају у Дирекцији Фонда, у Одељењу за ПИО по међународним уговорима.

 1. Потврда о животу (за државе региона)
 2. Потврда о животу – Аустрија
 3. Потврда о животу – Немачка
 4. Потврда о животу - Француска

Годишњи додатак за словеначке пензионере

Пензијски завод Словеније (Завод за покојнинско ин инвалидско заваровање Словеније), позивао своје кориснике  који имају пребивалиште у Србији, да пријаве износе пензија које им исплаћује Фонд ПИО Србије, коje су примили у јануару 2017. године, како би им био исплаћен годишњи додатак за ову годину. На висину припадајућег додатка, осим висине словеначке пензије, утиче и висина пензија коју су корисници примили у јануару 2017. године из других држава. Пријава се обавља преко интернет портaла Завода http://www.zpiz.si/zpiz1034411, што је бесплатно, безбедно и једноставно за кориснике. Корисници могу да комуницирају са Заводом и путем поште, тако што ће  податке о висини иностраних пензија да доставе на обрасцу који су добили од Завода. 

Годишњи додатак за 2017. годину биће исплаћен у висни од 140,00 до 390,00 евра, зависно од висине укупне  пензије коју корисник прима. Примаоцима сразмерног дела пензије годишњи додатак се плаћа такође сразмерно. Право на годишњи додатак немају корисници којима пензија износи 750,00 евра и више.  

Сви корисници који Заводу доставе доказе о висини исплаћене стране пензије до 30. априла 2017. године, годишњи додатак биће исплаћен до 30. септембра 2017. године, а ако Завод доказ о висини стране пензије прими до 30. септембра 2017. године, годишњи додатак биће исплаћен до краја 2017. године. Корисници који податак о висини пензије Заводу не доставе до 30. септембра 2017. године, годишњи додатак за 2017. годину, у складу са законом, неће бити исплаћен. 

Бесплатна рехабилитација у бањама

Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2017. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 23.799,00 динара. Од укупних средстава за друштвени стандард корисника (396,96 милиона динара), а на основу висине издвојених средстава за бесплатну рехабилитацију, у једној од 25 српских бања, ове године ће отићи око 12.500пензионера.

У бесплатну рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад. 

Право  на бесплатну рехабилитацију имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од горе наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ(прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. 12. 2016. године 1€ = 123,4723 динара).

Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у последњих пет година.

Новина од ове године је још и то што ће слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. 

Право на бесплатну рехабилитацију немају корисници права на привремену накнаду по основу II и III категорије инвалидности, код којих је извршено превођење привремене накнаде у инвалидску пензију.

Пријаве на оглас могу да се поднесу у року, до петнаест дана од дана објављивања огласа, односно закључно са 15. мартом 2017. године.

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање продужио је рок за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2017. годину закључно са 20. мартом 2017. године, по Огласу објављеном 1. марта 2017. године.

Закључак Владе о повезивању стажа у 2017. години 

Закључком Владе Републике Србије, од 3. фебруара 2017. године, продужен је рок до 31. 12. 2017. године за повезивање стажа осигурања за:

• бивше запослене у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, који су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имали ознаку „у реструктурирању“, који су стекли услов за пензију, али им послодавац није уплатио доприносе за цео период рада, као и за запослене у поменутим предузећима који у 2017. години испуњавају услове за пензију и којима по том основу престаје радни однос и

• бивше запослене у стечајним дужницима над којима је  стечај отворен у 2015, 2016. и 2017. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се  повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

Закључак Владе

Процедура за приватизацију

Процедура за стечај

Захтев за повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у субјектима приватизације

Усклађивање пензија професионалних војних лица

– продужен рок до краја 2017. године

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, у складу са Закључком Владе Републике Србије од  30. октобра 2015. године, ускладио пензије професионалних војних лица  остварене до 31.12.2007. године, тако што је на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину, применио проценат усклађивања од 6,57%, чиме је обезбеђено да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије врши се почев од исплате пензије за месец новембар 2015. године.

РФ ПИО је утврдио износ обавезе настале по овом основу за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећане за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, који ће, на основу закључених уговора о вансудском поравнању, исплатити једнократно, у месецу у којем је уговор и закључен, а најкасније наредног месеца, што зависи од датума потписивања уговора и утврђене динамике исплате.

Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Републике Србије је донела Закључак  од 31. јануара 2017. године којим је продужено закључивање уговора о вансудском поравнању по захтевима поднетим до 31. децембра 2017. године.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће свим корисницима војних пензија, односно члановима њихових породица, који нису закључили уговор о вансудском поравнању, поново доставити обавештење  на кућну адресу.

Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица који не приме наведено обавештење треба да се, у што краћем року од дана објављивања овог обавештења, обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању. Образац  наведеног захтевa се може преузети са званичног сајта Фонда www.pio.rs  или у свакој филијали Фонда. Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица са пребивалиштем ван територије Републике Србије, могу ради смањења трошкова и брзине вођења поступка  овластити друго лице да у њихово име предузму све правне радње потребне за исплату по овом основу.

Усклађивање пензија за 1,5%

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, усвојеном децембра 2016. године, увећава се износ пензија и осталих права која исплаћује Фонд ПИО, као и општег бода, за 1,5%  почев од исплате за децембар.   По том основу, износ пензија  исказан у решењу свим пензионера увећан је  за 1,5%  за децембарске пензије и на тако увећан износ примењен је  Закон о привременом уређивању начина исплате пензија.

У децембру 2016. године  усвојене су измене Закона о привременом уређивању начина исплате, тако да је утврђени лимит за примену овог Закона 25.375,00 динара. Подизањем лимита на овај начин обезбеђује се да усклађивање пензија не проузрокује повећање броја корисника којима се пензија умањује.

Електронска предаја пријава М-4

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, од 15. марта 2016. године, омогућује послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (Е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs). Након провере података са електронски примљених М4 пријава за 2015 годину, Фонд од 15. 8. 2016. мејлом обавештава послодавце о статусу поднетог захтева и електронски послате М4 пријаве. Мејл садржи и линкове за преузимање дигитално потписаних М4 пријава и записника од стране надлежних референата Фонда.

Новим сервисом Фонд ПИО омогућује послодавцима да на време испуне своје законске обавезе доставе пријаве М-4 за 2015. годину, једноставно и без чекања на шалтерима филијала Фонда, а осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4, послодавци неће достављати другу документацију, јер ће Фонд проверу података унетих у пријаву М-4 вршити на основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Поред подношења захтева електронским путем, послодавци ће захтев за подношење пријава М-4 за 2015. годину са попуњеним обрасцима пријава М-4, моћи да подносе и преко шалтера Фонда ПИО.

Нови веб сервис за електронско подношење захтева важи само за доставу пријава М-4 за 2015. годину. Послодавци који у овој години достављају пријаве М-4 за 2014. и раније године, захтеве ће подносити на начин на који су то чинили и претходних година, на шалтерима Фонда, уз достављање доказа наведених у захтеву (финансијска документација) ако имају мање од 50 запослених. У случају више од 50 запослених, не доставља се документација, већ се контрола података врши у просторијама послодавца, у терминима усаглашеним са самим послодавцима.

Увођење услуге електронског подношења захтева за доставу пријаве М-4, само је први корак ка олакшавању ове процедуре за послодавце и смањењу дугих редова пред шалтерима, са циљем проналажења дугорочног решења и преласка на више нивое електронског пословања.

Радна књижица

Законом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 75/14), који је ступио на снагу јула 2014. године, прописано је да члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“ бр. 17/97), престају да важе од 1. јануара 2016. године.

Истим чланом Закона прописано је да радне књижице издате закључно са 31.12.2015. године настављају да се користе као јавне исправе. Подаци из радне књижице као документа могу се и даље у неким случајевима користити као доказ о осигурању у претходном периоду за остваривање права из радног односа, пензијског и инвалидског осигурања и других права у складу са законом.

Укидање радних књижица нема никаквих негативних последица, с обзиром да су у међувремену сви органи и организације ускладили своје прописе и да су прешли на електронску управу.

Систем електронске базе података о осигурању у Фонду ПИО већ функционише, јер је послодавац дужан да за запосленог с којим заснива или прекида радни однос, поднесе Јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М).У ову пријаву послодавац уноси податке о почетку обавезног социјалног осигурања, промена у току осигурања и одјаве са осигурања, тако да електронска база матичне евиденције Фонда садржи више података од радне књижице.

Послодавац јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање подноси непосредно преко Портала  Централног регистра (ЦРОСО) у електронском облику или са доказима о заснивању или престанку радног односа одлази у РФПИО или РФЗО где ће се извршити електронско евидентирање пријаве.

Уколико су запосленима потребни докази о подацима из осигурања, могу добити уверење у Фонду ПИО о свим периодима запослења, односно осигурања. Подаци о осигурању који су регистровани у електронској бази података Фонда су у сваком моменту доступни осигураницима, а уз ПИН код могу и електронски да прате и проверавају своје податке.

Преглед споразума о електронској размени података

У протеклом периоду РФ ПИО је потписао више Споразума о електронској размени података из области пензијског и инвалидског осигурања и Техничких протокола о електронској размени са носиоцима пензијског осигурања других држава са подручија бивше СФРЈ, и то:

 • 11. септембра 2014. године у Загребу, закључен са Хрватским заводом за мировинско осигурање;
 • 20. фебруара 2015. године У Бањалуци, закључен са Фондом пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске;
 • 25. маја 2015. године у Београду, закључен са Заводом за покојнинско и инвалидско заваровање Словеније;
 • 23. јула 2015. године у Подгорици, закључен са Фондом пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе;
 • 20. новембра 2015. године, закључен са Фондом пензијског и инвалидског осигурања Македоније.

Електронском разменом података између фондова првенствено ће се убрзати размена података, смањити трошкови и олакшати остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања корисника и осигураника који имају стаж у наведеним државама.

Новчана накнада за погребне трошкове пољопривредних пензионера

Као што је већ познато, Законом о пензијском и инвалидском осигурању предвиђено је да лица која су сносила погребне трошкове по основу смрти корисника пензије имају право на новчану накнаду за погребне трошкове, које им, по достављању предвиђене документације, исплаћује Фонд ПИО. Право на новчану накнаду за погребне трошкове остварује лице које је најчешће члан породице преминулог корисника, или лице које је реално сносило трошкове сахране.

У периоду од 1. јануара 2008, када су се фондови консолидовали у јединствен Фонд, до 30. септембра 2013. године, Фонд ПИО је исплаћивао новчану накнаду за погребне трошкове у висини од једне и по просечне пензије у претходном кварталу, обрачунато по категоријама осигураника. С обзиром на то да различити износи и дужина плаћања доприноса доводе и до различитог износа просечних пензија,  и износ новчаних накнада по категоријама пензионера био је различит. За овај начин поступања, Фонд је имао подршку  у мишљењу Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, из јануара 2008. године, односно из периода када је спровођена консолидација фондова.   

По препоруци Државне ревизорске институције, Фонд од 1. октобра 2013. године утврђује висину износа новчане накнаде за погребне трошкове у износу једне и по просечне пензије у Фонду у претходном кварталу, у истом износу за све категорије осигураника. 

Сходно томе, сва лица која су, у поменутом периоду, наплатила новчане накнаде за погребне трошкове по основу смрти пољопривредних пензионера, имају право на наплату разлике новчане накнаде. Фонд ПИО позива сва лица којима припада ово право да се јаве организационој јединици Фонда која им је исплатила новчану накнаду. Захтев за исплату разлике накнаде погребних трошкова је потребно поднети филијали, служби филијале, односно организационој јединици Фонда која је вршила послове обрачуна и исплате пензија за умрлог корисника пензије и исплатила накнаду погребних трошкова, а образац захтева грађани могу наћи у свим организационим јединицама, као и на сајту Фонда ПИО www.pio.rs.

Према подацима Фонда ПИО, право на исплату ове разлике има 66.338 лица, којима је у периоду од 1. јануара 2008. до 30. септембра 2013. године извршена исплата новчаних накнада за погребне трошкове преминулих пољопривредних пензионера. Фонд је у дневним новинама објавио обавештење и позвао сва лица која су у овом периоду наплатила новчану накнаду за погребне трошкове по основу смрти пољопривредних пензионера да се јаве надлаженој организационој јединици, како би остварили право на разлику у новчаној накнади.

Фонд је понудио системско решење овог питања, како би се тамо где има основа, на најбржи и најрационалнији начин извршила исплата, тако да нема потребе да грађани подносе појединачне тужбе.

Ваучери за летовање у Србији

За одмор уз ваучере Владе Србије грађанима су на располагању преко 210 угоститељских објеката у земљи која су се пријавила на конкурс а њихов списак може се прочитати на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Право на добијање ваучера, појединачне вредности 5.000 динара, имају пензионери, незапослени, корисници права на туђу помоћ и негу, запослени и ратни војни инвалиди са примањима нижим од 60.000 динара, корисници накнаде на породичну инвалиднину по палом борцу и носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који се баве искључиво пољопривредом.

Пријаве се подносе до 15. октобра 2017. године на шалтерима поште, а заинтересовани грађани поред пријаве треба да приложе фотокопију личне карте, потврду о резервацији смештаја , као и потврду о стицању права по неком од критеријума за доделу ваучера и осталу прописану документацију. Ваучер се може користити закључно са 20. новембрoм 2017. године. Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП „Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана од почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде краћи од 30 дана. Персонализовани ваучери са високим степеном заштите корисницима ће бити достављани препорученом поштом на кућне адресе.
Ваучерима не могу да се плаћају услуге исхране и пића, здравствене или друге услуге и боравишне таксе. Ваучер се може користити на територији Србије, осим у угоститељским објектима Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца.

Све додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 011/3122-853 и 011/3122-867 или на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација – www.mtt.gov.rs 

Отворена врата директора Фонда

Поред постојећих начина комуникације Фонда са странкама, омогућили смо корисницима и осигураницима да разговарају са највишим руководством Фонда, тако да је сваки четвртак у недељи, у периоду од 10.00 до 13.00 часова, стални термин када заинтересовани грађани могу доћи код директора Фонда, директора Покрајинског Фонда или директора надлежне филијале, како би изнели свој евентуални проблем у остваривању права из ПИО. На овај начин допринећемо бржем и квалитетнијем раду Фонда и бржем решавању питања и проблема корисника и осигураника.

 Већ на првим сусретима директора Фонда са странкама, по принципу отворених врата, показало се  запажено интересовање, нарочито корисника пензија, а најчешћа питања и проблеми због којих су тражили помоћ директора Фонда односе се на немогућност да им се донесу коначна решења због неплаћених доприноса, питање потврђивања стажа у државама региона, питање бенефицираног стажа.

Бројеви телефона на које можете заказати свој термин достуни су на  нашем сајту у менију Пословна мрежа,  лифлетима   или преко Контакт центра 0700-017-017 или 011/3060-680.

Закон о рехабилитацији

Законом о рехабилитацији уређује се рехабилитација и правне последице рехабилитације лица која су из политичких, верских, националних или идеолошких разлога лишена живота, слободе или других права. Рехабилитовано лице, по закону, има право на посебан стаж, који му се рачуна у двоструком трајању за врема лишења слободе, као и права на месечну новчану накнаду. Истовремено, рехабилитиваном лицу признаје се време незапослености по престанку лишења слободе као посебан пензијски стаж у ефективном трајању, а најдуже до две године, ако је незапосленост наступила због повреде права и слобода у смислу овог Закона.

Услов за остваривање права на месечну новчану накнаду јесте да рехабилитовано лице има најмање осам година посебно признатог пензијског стажа. Посебан пензијски стаж признат по Закону о рехабилитацији није исто што и стаж по Закону о пензијском и инвалидском осигурању, па се не региструје у матичној евиденцији и не узима се за остваривање права на пензију, односно за поновно одређивање висине пензије. Посебан пензијски стаж по Закону о рехабилитацији представља само основ за остваривање права на месечну новчану накнаду.

Рехабилитовано лице, уз захтев, подноси доказе потребне за одлучивање и то: пресуда којом се лице рехабилитује, доказе који садрже податке о дужини трајања лишења слободе, односно доказе о незапослености по престанку лишења слободе. Такође, ради исплате месечне новчане накнаде, подносилац захтева доставља доказ о отвореном текућем рачуну. На основу комплетне документације коју рехабилитована лица прилажу уз захтев, филијале Фонда доносе решење о праву и висини новчане накнаде и тај поступак је у току, а они који су добили позитивна решења већ су у систему исплате накнада.

Месечна новчана накнада (посебан додатак) се, сходно Закону о рехабилитацији, утврђује у висини од 50% просечне месечне зараде у Републици Србији у претходној години (без пореза и доприноса, коју објављује Републички завод за статистику). Право на месечну новчану накнаду рехабилитовано лице остварује од дана поднетог захтева.
Месечна новчана накнада за лица рехабилитована по Закону о рехабилитацији износи:

 • 18.988,00 динара за 2012. годину
 • 20.688,50 динара за 2013. годину
 • 21.966,00 динара за 2014. годину
 • 22.265,00 динара за 2015. годину 
 • 22.216,00 динара за 2016. годину
 • 23.049,00 динара за 2017. годину 

Месечна новчана накнада рехабилитованим лицима исплаћује се једном месечно, 15-ог у месецу за претходни месец.

У случају смрти корисника права на месечну новчану накнаду (посебан додатак), лице које је сносило трошкове сахране нема право на накнаду погребних трошкова.

Неисплаћени износи месечне новчане накнаде (посебног додатка) који припадају кориснику до дана његове смрти, предмет су оставинског решења којим се утврђује законски наследник.

Закон о привременом уређивању начина исплате пензија

Закон о привременом уређивању начина исплате пензија примењује се од исплате за новембар 2014. године, а по изменама и допунама Закона из децембра 2016. године, не умањују се пензије до износа 25.370,00 динара.  

Пензије од 25.370,00 динара до 40.600,00 динара умањују се тако што се за 22 одсто умањује разлика између висине пензије и 25.370,00 динара.  Пензије које су више од 40.600,00 динара умањују се тако што се за 25 одсто умањује разлика између висине пензије и 40.600,00 динара, а укупно умањење представља збир ова два износа умањења.

Од умањења пензија Законом су изузети корисници права на привремену накнаду по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, инвалидна деца и корисници права на привремену накнаду.

Пензија утврђена применом Закона основ је за обрачун доприноса за здравствено осигурање и примену обустава из пензија, односно кредита које имају корисници.

На пензијском чеку одштампан је износ пензије коју корисник има по решењу, а затим и износ привременог умањења по овом Закону. За осигуранике из категорије запослених који пензију примају из два дела овај податак је приказан на чеку за други део пензије.

Процена радне способности особа са инвалидитетом

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Национална служба за запошљавање формирали су комисије које вештаче процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Захтеви за процену радне способности подносе се Националној служби за запошљавање, а само изузетно и Фонду ПИО, уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију. Ради потпуне примене међународне класификације особа са инвалидитетом и вишеструког приступа таквим особама, комисије сачињавају лекар специјалиста према основном обољењу подносиоца захтева, психолог, специјалиста медицине рада и радник НСЗ. 

Национална служба формира предмет, ради социјалну анкету и обавештава Фонд, који даље ради тријажу предмета и термин-план за заказивање прегледа. Прегледи се обављају у просторијама Националне службе према пребивалишту подносиоца захтева. Уз захтев за процену радне способности подносе се и одговарајући медицински докази о стању здравља, односно о болести или оштећењима, који могу бити прибављени од било које медицинске установе у Републици Србији. 

Комисија органа вештачења Републичког фонда, која обавља послове вештачења за потребе Националне службе, процењује радну способност и могућност запослења или одржања запослења у складу са усвојеним правилницима. Решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења доноси Национална служба за запошљавање, на основу налаза, мишљења и оцене Комисије органа вештачења Републичког фонда.

Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе, предвиђено је да послодавци до 5. у месецу попуне образац ИОСИ и предају га Пореској управи на територији свога седишта. На овај начин је законодавац обезбедио контролу примене свих одредаба закона.

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, донетим 2009. године, предвиђена је обавеза послодаваца да запосле одређени број особа са инвалидитетом: послодавци који имају од 20 до 49 запослених морају запослити једну особу са инвалидитетом, на запослених 50 морају ангажовати најмање две, и после на сваких 50 запослених још по једну особу са инвалидитетом.

Царинске олакшице за особе са инвалидитетом

Законом је прописано да особа која има телесно оштећење од најмање 70 одсто има право на увоз возила без плаћања царине. Они који имају 100 одсто телесног оштећења по једном основу ослобађају се и плаћања ПДВ-а. Разлика је у томе што се царинских дажбина ова лица ослобађају одмах приликом увоза, док се ПДВ мора најпре платити, а касније тражити повраћај новца.

Поступак за повраћај новца се спроводи тако што оверени примерак потврде од царинарнице о плаћеном порезу, оверену царинску декларацију уз писани захтев за рефундацију ПДВ-а, са својим подацима (име, презиме, ЈМБГ, адреса) и фотокопију личне карте треба доставити Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. По примљеном захтеву ово министарство доноси решење о повраћају ПДВ-а кориснику царинске олакшице. Министарство шаље поштом решење купцу, на основу којег купац затим подиже новац.

Основни услов за увоз аутомобила у Србију је да возило испуњава такозвану евро три норму.

Детаљније...

Наше пензије у иностранству

Пензије и остала права остварена у Србији стижу у 26 земаља света (не рачунајући бивше југословенске републике). Према подацима за 2016. годину од укупно 12.584 корисника више од половине живи у Немачкој - 8.469 корисника, следе Аустрија са 1.933 корисника, Мађарска са 622 корисника, у Шведској је 304 корисника, у Француској 246, у Швајцарској 190, у САД 130, у Чешкој 130 корисника, ....
У Бразил и Грчку шаље се по једна пензија, у Мексико две, Русију и Нови Зеланд по три,  у Турску четири .....
Током 2016. године по овом основу је трансферисано 1,264 милијарда динара, а ове принадлежности исплаћују се тромесечно, због високих административних трошкова и релативно ниских износа.

Бивше републике

Пензијски фонд исплаћује пензије и остала права за 44.869 корисника (подаци за 2016. годину) који живе у државама бивше СФРЈ (Република Српска 11.650, Хрватска 10.613, Федерација БиХ 7.997, Црна Гора 5.958, Македонија 5.510  и  Словенија 3.141).

Добровољни пензијски фондови

Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, који се примењује од 1. априла 2006. године, грађанима који имају интересовања, али и новца, омогућено је да до пензије дођу и уплатама у приватне пензијске фондове. Уплате у ове фондове су добровољне, дакле уплаћује их само онај ко то жели, а применом овог закона ништа се не мења у обавезном пензијском и инвалидском осигурању.  

Право на пензију стиче се са 58 године живота, а крајњи рок да пензија почне да се користи је 70 година. Новац са рачуна може да се подиже и пре 58. године живота, у случају ванредних трошкова лечења или неспособности за рад. Закон дозвољава да се једном уложени новац пресели у други фонд.

"Спортске" пензије

На основу Уредбе Владе Србије, више од 500 спортиста и тренера (старијих од 35 година), који су освојили медаље на олимпијским и параолимпијским играма и светским првенствима добили су доживотна новчана признања, названа "спортске" пензије. Месечни износ је раван висини једне до три просечне нето зараде из децембра претходне године.