Актуелности

Саопштења

3. 4. 2017. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у априлу, мају и јуну 2017. године износиће 35.711 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
27. 3. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 4. априла 2017. године у Крагујевцу, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Крагујевац, Лепенички булевар 9а), и 5. априла 2017. године у у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
14. 3. 2017. Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање продужио је рок за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију за 2017. годину закључно са 20. мартом 2017. године, по Огласу објављеном 1. марта 2017. године.
Подсећамо да право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима током 2017. године, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је пензија до износа од 23.799,00 динара. Ово право имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од наведеног износа, немају друга лична примања, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, под условом да збир тих пензија не прелази горе наведени износ (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. 12. 2016. године 1€ = 123,4723 динара). Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у последњих пет година.
У бесплатну рехабилитацију укључени су и трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове смештаја и превоза за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, као и за пратиоца слепог лица које оствари право на рехабилитацију.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
Од укупних средстава за друштвени стандард корисника пензија (396,96 милиона динара), а на основу висине издвојених средстава за бесплатну рехабилитацију, у једној од 25 српских бања, ове године ће боравити око 12.500 пензионера.
 
1. 3. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 1. марта расписује оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања. Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, за друштвени стандард корисника пензија за 2017. годину издвојено је 393,96 милиона динара, што је 0,1 одсто прихода остварених од доприноса (по Закону о ПИО), а највећи део, 93,3 одсто средстава, намењен је за бесплатну рехабилитацију пензионера у бањама. Средства одређена за ову намену распоредиће се филијалама, према броју корисника. На рехабилитацију ће отићи око 12.500 старосних, инвалидских и породичних пензионера свих категорија.
Право да се јаве на конкурс, који је отворен у року од петнаест дана од дана објављивања, имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника чија пензија износи до 23.799,00 динара. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 31. 12. 2016. године, 1 евро = 123,4723 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 23.799,00 динара. Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и потписана изјава (на прописаном обрасцу пријаве) где желе да користе рехабилитацију, о другим личним примањима, о томе да у последњих пет годинанису користили рехабилитацију о трошку Фонда и да овлашћују Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у њихово име и за њихов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад.
Новина од ове године је још и то што ће слепи пензионери који добију рехабилитацију о трошку Фонда имати и пратиоца коме ће боравак такође бити бесплатан.
Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.
На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, док ће корисници права на туђу негу и помоћ добијати додатних 10 бодова, а корисници породичне пензије (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад) добијати додатних 5 бодова. Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.
 
10. 2. 2017. Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за подношење захтева и закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Републике Србије је донела Закључак  од 31. јануара  2017. године, којим је продужен рок за подношење захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија професионалних војних лица, закључно са 31. децембром 2017. године.
Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица, требалло би да се обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању. Образац  наведеног захтевa се може преузети са званичног сајта Фонда www.pio.rs или у свакој филијали Фонда. Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица са пребивалиштем ван територије Републике Србије, могу ради смањења трошкова и брзине вођења поступка овластити друго лице да у њихово име предузму све правне радње потребне за исплату по овом основу.
Да подсетимо, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, у складу са Закључком Владе Републике Србије од  30. октобра 2015. године, ускладио пензије професионалних војних лица остварене до 31.12.2007. године, тако што је на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21%, утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину, применио проценат усклађивања од 6,57%, чиме је обезбеђено да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије извршена је почев од исплате пензије за новембар 2015. године.
Фонд ПИО је утврдио износ обавезе настале по овом основу за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећане за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, који ће, на основу закључених уговора о вансудском поравнању, исплатити једнократно, у месецу у којем је уговор и закључен, а најкасније наредног месеца, што зависи од датума потписивања уговора и утврђене динамике исплате.
 
30. 1. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за фебруар 2017.важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 4,61 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23,229 динара, а највиша пет просечних плата, односно 331,840 динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6,039.54 до 86,278.40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за фебруар, март и април 2017. године.
 
25. 1. 2017. Поводом изјаве коју је Саша Јанковић, Заштитник грађана изнео на трибини, одржаној синоћ у Општини Стари град, а коју су пренели поједни медији, да грађане Србије муче "мање више" исти проблеми, међу којима је издвојио спору администрацију и поступке који предуго трају, и навео да грађани Општине Стари град „имају нешто више проблема са пензијско инвалидским фондом који, како је навео, често решења о пензији не доноси на начин прописан законом“, обавештавамо јавност да ова констатација није тачна.
У Фонду ПИО сва решења која се доносе су потпуно усклађена са законима и подзаконским актима и нема основа да се о управним актима Фонда говори на овакав начин. Осим тога, у Фонду ПИО нема притужби и представки грађана са територије Општине Стари град, из којих би се могао извести закључак да су оштећени у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Фонд ПИО иначе нема своју организациону јединицу на Општини Стари град.
Сматрамо да изношењем у јавност неоснованих квалификација и неистина, ни на који начин се не штите грађани у остваривању својих права, нити им се помаже.