Актуелности

Саопштења

10. 2. 2017. Због великог интересовања војних пензионера да се продужи рок за подношење захтева и закључивање уговора о вансудском поравнању, Влада Републике Србије је донела Закључак  од 31. јануара  2017. године, којим је продужен рок за подношење захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија професионалних војних лица, закључно са 31. децембром 2017. године.
Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица, требалло би да се обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању. Образац  наведеног захтевa се може преузети са званичног сајта Фонда www.pio.rs или у свакој филијали Фонда. Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица са пребивалиштем ван територије Републике Србије, могу ради смањења трошкова и брзине вођења поступка овластити друго лице да у њихово име предузму све правне радње потребне за исплату по овом основу.
Да подсетимо, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је, у складу са Закључком Владе Републике Србије од  30. октобра 2015. године, ускладио пензије професионалних војних лица остварене до 31.12.2007. године, тако што је на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21%, утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину, применио проценат усклађивања од 6,57%, чиме је обезбеђено да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%, што је увећање у складу са чланом 75 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Исплата усклађеног износа пензије извршена је почев од исплате пензије за новембар 2015. године.
Фонд ПИО је утврдио износ обавезе настале по овом основу за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећане за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, који ће, на основу закључених уговора о вансудском поравнању, исплатити једнократно, у месецу у којем је уговор и закључен, а најкасније наредног месеца, што зависи од датума потписивања уговора и утврђене динамике исплате.
 
30. 1. 2017. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за фебруар 2017.важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 4,61 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23,229 динара, а највиша пет просечних плата, односно 331,840 динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 6,039.54 до 86,278.40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за фебруар, март и април 2017. године.
 
25. 1. 2017. Поводом изјаве коју је Саша Јанковић, Заштитник грађана изнео на трибини, одржаној синоћ у Општини Стари град, а коју су пренели поједни медији, да грађане Србије муче "мање више" исти проблеми, међу којима је издвојио спору администрацију и поступке који предуго трају, и навео да грађани Општине Стари град „имају нешто више проблема са пензијско инвалидским фондом који, како је навео, често решења о пензији не доноси на начин прописан законом“, обавештавамо јавност да ова констатација није тачна.
У Фонду ПИО сва решења која се доносе су потпуно усклађена са законима и подзаконским актима и нема основа да се о управним актима Фонда говори на овакав начин. Осим тога, у Фонду ПИО нема притужби и представки грађана са територије Општине Стари град, из којих би се могао извести закључак да су оштећени у поступку остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања. Фонд ПИО иначе нема своју организациону јединицу на Општини Стари град.
Сматрамо да изношењем у јавност неоснованих квалификација и неистина, ни на који начин се не штите грађани у остваривању својих права, нити им се помаже.