Саопштења

30. 12. 2016.  Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јануару, фебруару и марту 2017. године износиће 35.363 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
26. 12. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да од 1. јануара 2017. године ступају на снагу нове одредбе за пензионисања које су у складу са Законом о ПИО. Старосна граница за одлазак у старосну пензију се код жена помера за шест месеци, тако да је услов за жене у 2017. години 61 година и шест месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања. Подсећамо да ће се до 2032. године код жена постепено померати услови за пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за пуну старосну пензију са навршених 65 година живота. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Осим овог основа за пуну старосну пензију и мушкарци и жене могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.
За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2017. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и најмање 56 година и четри месеца живота, а женама 37 година и шест месеци стажа осигурања и најмање 55 година и осам месеци живота. У овом случају, пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на пуну старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4%.
Грађанима који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни однос мора да престане најкасније 30. децембра. Захтев за пензију се подноси најкасније 31. децембра, што може да се учини и поштом, као препоручена пошиљка. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години.
Све филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање радиће у суботу 31. децембра 2016. године, од 8 до 13 часова, како би се омогућило осигураницима да благовремено поднесу захтев и остваре право на пензију у складу са условима важећим у 2016. години.
 
17. 11. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава кориснике да ће им, у складу са Закључком Владе Републике Србије, једнократно исплатити износ од 5.000 динара, и то 23. новембра 2016. године уплатом на текуће рачуне корисника и на шалтере испоручних пошта, а истог дана почеће и исплата на кућне адресе корисника и трајаће неколико дана.
Наведени износ биће исплаћен корисницима права на пензију, корисницима права на привремену накнаду по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности, корисницима права на инвалидску пензију по чл. 223 и 225 Закона о ПИО и инвалидној деци која су корисници права на привремену накнаду за време незапослености.
Једнократна исплата припада свим корисницима којима је исплаћена пензија или накнада за октобар 2016. године  и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.
 
31. 10. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за новембар 2016. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 0,87 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 22,204 динара, а највиша пет просечних плата, односно 317,205 динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,773.04 до 82,473.30 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за новембар и децембар 2016. и јануар 2017. године
 
28. 10. 2016. Данас је у Београду потписан Споразум о социјалној сигурности између Републике Србије и Румуније и Административни споразум за његово спровођење.
Ступањем на снагу овог Споразума, у односима између Републике Србије и Румуније престаје да важи Споразум између Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Социјалистичке Републике Румуније о сарадњи у области здравственог осигурања, из 1977. године, којим је регулисано само здравствено осигурање, и то хитна и неодложна медицинска помоћ.
Нови Споразум обухвата све области социјалног осигурања, и то: пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање, осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести, давања за случај материнства и дечији додатак.
Споразум је веома значајан за Републику Србију, с обзиром на то да у Румунији живи око 22.500 грађана српског порекла, као и да се ради о суседној земљи са којом је изражена миграција радне снаге.
Споразум је у име Републике Србије потписао Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а у име Републике Румуније Драгош Пислару, министар рада, запошљавања, социјалне заштите и старих.
 
26. 10. 2016. У вези данашњег саопштења Заштитника грађана да:
„Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, приликом одлучивања о захтевима грађана за остваривање права на пензију, осигураницима утврђује и наплаћује дуговања мимо прописаних законских услова“ и да је приликом контроле рада утврђено да су дуговања утврђивана и наплаћивана супротно уверењу које је издала Пореска управа као надлежни орган, обавештавамо јавност:
Нетачно је да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање утврђује и наплаћује дуговања супротно важећим прописима.
Дуговања по основу доприноса која Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање утврђује никада нису супротна уверењу која издаје Пореска управа.
Постоје случајеви, из категорије осигураника самосталних делатности и пољопривредника, који приликом подношења захтева за пензију немају утврђену обавезу плаћања доприноса од стране Пореске управе, те тада, на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и Одлуке о утврђивању својства осигураника и обавези плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“ бр. 43/11),  која се везује за члан 63 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, а на коју је сагласност дала Влада, Фонд утврђује обавезу.
О овоме постоји Протокол између Пореске управе и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који је сачињен у складу са прописима за чију примену су надлежни Фонд и Пореска управа. У Протоколу се, као и у Инструкцији Пореске управе, прецизира у којим случајевима Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, а у којим  Пореска управа  утврђује обавезу доприноса, те је апсолутно немогуће да Фонд  утврди обавезу која је супротна уверењу Пореске управе, нити је могуће да за исти период обе институције утврде обавезу.
Овај начин ради примењује се још од 1998. године и ни у једном судском поступку није оспорен.
 
17. 10. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Босни и Херцеговини и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора одржавају 25. октобра 2016. године у Шапцу, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Шабац, Војводе Мишића 9) и 26. октобра 2016. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из Фонда ПИО Републике Српске, Федералног завода за мировинско/пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Босне и Херцеговине.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
14. 10. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава студенте - кориснике породичних пензија, који су то право остварили по основу школовања на високим школама или факултетима, да до 25. октобра треба да доставе надлежним филијалама Фонда ПИО потврде о упису нове школске године. На потврдама је потребно уписати матични број родитеља по коме се користи пензија, а могу се донети лично или послати поштом. Достављањем школске потврде исплата пензија ће се редовно наставити.
У случају недостављања школске потврде на време привремено ће бити обустављена исплата, све док не докажу да су уписали годину.
Подсећамо да право на породичну пензију имају студенти до дипломирања, а најкасније до навршене 26. године живота, без обзира на то да ли се њихово образовање финансира из буџета или студент сам финансира образовање на територији Републике Србије. Право имају и апсолвенти којима је апсолвентски статус утврђен у години за коју достављају школску потврду.
 
30. 9. 2016. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) уоктобру, новембру и децембру 2016. године износиће 35.187 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
29. 9. 2016. Због великог интересовања међународни дани разговора за кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању између Србије и Хрватске, осим 5. одржаће се и 6. октобра у Београду од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
26. 9. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Хрватској и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Хрватском одржавају 4. октобра 2016. године у Сремској Митровици, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Сремска Митровица, Светог Димитрија 4) и 5. октобра 2016. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из хрватског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Хрватске.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
23. 9. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа да је крај септембра рок до када ученици који користе породичне пензије, ако су старији од 15 година, морају да доставе потврде о школовању, да им не би била обустављена исплата принадлежности. Студенти то морају да учине до краја октобра. На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Пензијског фонда која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.
Ученици, иначе, имају право на породичну пензију до завршетка школовања, али најкасније до навршених 20. година живота, односно студенти који похађају високошколске установе до навршене 26 године.
 
12. 9. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Немачком одржавају 20. септембра 2016. године у Крушевцу, од 9 до 16.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Крушевац, Трг фонтане 2), и 21. и 22. септембра 2016. године у Београду, у среду од 9 до 17.00 часова и у четвртак од 9 до 13.00 (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Немачке.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
29. 7. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за август 2016. године важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период веће за 6,6 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 22.400 динара, а највиша пет просечних плата, односно 320.005 динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5.824,00 до 83.201,30 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за август, септембар и октобар 2016. године.
 
6. 7. 2016. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) у јулу, августу и септембру 2016. године износиће 35.187 динара за кориснике пензија свих категорија.
 
13. 6. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Црној Гори и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Црном Гором одржавају 23. јуна 2016. године у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из црногорског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Црне Горе.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
10. 6. 2016. Поводом почетка примене новог Закона о општем управном поступку, Фонд је предузео низ активности и покренуо иницијативе за договоре са републичким и локалним органимаи државним организацијама о сарадњи и међусобној размени података, што ће грађанима олакшати остваривање права и скратити време чекање на шалтерима, јер не морају сами да прибављају многа документа.
Са Управом за град Београд, као и већином локалних органа управе и државним организацијама, размењене су мејл адресе контакт особа до успостављања електронске размене података у пуном капацитету и  припремљени су протоколи о међусобној сарадњи.
Представници Фонда присуствовали су састанку одржаном 10. јуна 2016. године, у Градској управи, са Кори Удовички, министарком за државну управу и локалну самоуправу, представницима градске управе и Централног регистра социјалног осигурања. Представници Фонда су обавестили министарку о иницијативама које је покренуо Фонд, што је министарка подржала, као и о позитивним реакцијама странака на олакшане процедуре за остваривање права. 
 
4. 5. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Македонији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Македонијом одржавају 10. маја 2016. годинеу Београду, од 9.00 до 16.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10) и 11. маја 2016. године у Врању, од 9.00 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Врање,Трг Републике 3).
На овим разговорима ће саветодавци из македонског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Македоније.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
28. 4. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за мај 2016. годиневаже нове основице осигурања које су у односу на претходни период ниже за 6,4 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу).
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 21.012 динара, а највиша пет просечних плата, односно 300.170динара.
Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5.463,12 до 78.044,20 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за мај, јун и јул 2016. године.
 
12. 4. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа осигуранике који имају стаж осигурања навршен у Србији и Аустрији и кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Аустријом одржавају 19. априла 2016. године у Крушевцу, од 9 до 17.00 часова (просторије РФ ПИО Филијале Крушевац, Трг фонтане 2), и 20. априла 2016. године у у Београду, од 9 до 17.00 часова (просторије Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10).
На овим разговорима ће саветодавци из аустријског Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и РФ ПИО Србије пружити бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између наше земље и Аустрије.
Сви заинтересовани обавезно треба да пријаве учешће и да закажу термин доласка на број телефона 011/2030-745.
Приликом доласка треба понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа.
 
11. 4. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 11. априла расписује оглас којим позива пензионере да се јаве за одлазакна бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 25 бања. Одлуком Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, за друштвени стандард корисника пензија за 2016. годину издвојено је 360,96 милиона динара, што је 0,1 одсто прихода остварених од доприноса (по Закону о ПИО), а највећи део, 93,3 одсто средстава, намењен је за бесплатну рехабилитацију пензионера у бањама. Средства одређена за ову намену распоредиће се филијалама, према броју корисника. На рехабилитацију ће отићи око 12.000 старосних, инвалидских и породичних пензионера свих категорија.
Право да се јаве на конкурс, који је отворен у року од петнаест дана од дана објављивања, имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника чије су пензије за фебруар 2016. године ниже од 23.463,00 динара.Право да се јаве на оглас имају и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 12. 2. 2016. године, 1 евро = 122,842 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 23.463,00 динара. Уз ово, услов је да немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и пензијски чек за фебруар 2016. године, доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), фотокопија личне карте, постојећа медицинска документација и потписана изјава (на прописаном обрасцу пријаве) о другим личним примањима и да у последњих пет година нису користили рехабилитацију о трошку Фонда.
У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда.Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад.
Пријаве се подносе Организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта,а корисници са територије АП Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.
Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.

На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, док ће корисници права на туђу негу и помоћ добијати додатних 10 бодова, а корисници породичне пензије (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад) добијати додатних 5 бодова. Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

31. 3. 2016. Накнада погребних трошкова која се исплаћује фамилијама преминулих пензионера (или ономе ко је платио сахрану) умарту, априлу и мају 2016. године износиће 35.196 динара за кориснике пензија свих категорија.

2. 2. 2016Закључком Владе Републике Србије утврђено је да се пензије и новчане накнаде које Фонд ПИО исплаћује у 2016. години увећавају за 1,25 одсто, почев од исплате децембарске пензије, тако да ће се пензије и новчане накнаде од децембра 2015. године па надаље исплаћивати у увећаном износу.Овако увећане пензије почеће да се исплаћују са јануарском пензијом, дакле у фебруару, и тада ће бити исплаћена и разлика за децембар 2015. године.

Фонда ПИО ће увећане јануарске пензије и разлику за децембар, исплатити по следећој динамици:
      - пензионери самосталне делатности – 3. фебруара
      - пољопривредни пензионери – 5. фебруара
      - војни пензионери –5. фебруара
      - пензионери из категорије запослених – 10. фебруара
 
29. 1. 2016. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане који сами плаћају допринос за пензије да од уплате за фебруар 2016. важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 4,16 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у претходном кварталу). Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме коју имају. По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 22,449 динара, а највиша пет просечних плата, односно 320,695 динара. Допринос за пензијско иинвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону од 5,836.74 до 83,380.70 динара. Ови износи примењиваће се за уплате доприноса за фебруар, март и април 2016. године.