Како до осигурања

Citaj mi


Својство осигураника стиче се даном почетка, а престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова и не може се стећи пре навршених 15 година живота.


Својство осигураника утврђује се на основу пријаве на осигурање и одјаве са осигурања (М образац). Пријавом на осигурање утврђује се почетак својства осигураника, а одјавом са осигурања престанак својства осигураника.

Лице за које обвезник подношења пријаве није поднео пријаву на осигурање или одјаву са осигурања може поднети захтев за утврђивање својства осигураника, почетка, односно престанка тог својства. Поступак за утврђивање својства осигураника могу покренути послодавац и Фонд по службеној дужности.

По захтевима за утврђивања својства осигураника, Фонд доноси писано решење.

Својство осигураника може се утврдити најраније од 1. 1. 1965. године, искључиво на основу писаних доказа, евиденције и документације послодавца.

Својство осигураника и основ осигурања не могу се утврђивати на основу изјава сведока.

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање

Регистрација осигураника и осигураних лица ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености (социјално осигурање) обавља се од 1. октобра 2010. године на једном шалтеру, преко јединствене пријаве на социјално осигурање, при чему послодавци могу да бирају да ли ће образац јединствене пријаве подносити на шалтеру Фонда ПИО или РФЗО.  

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање обједињује пријаву на обавезно социјално осигурање, промену података о осигурању и одјаву са обавезног социјалног осигурања. Подаци које јединствена пријава садржи односе се на опште податке о осигуранику и осигураном лицу, податке о осигурању и податке о послодавцу.

Уз јединствену пријаву подносе се докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураних лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања.

Подносиоцу јединствене пријаве издаје се потврда о пријему јединствене пријаве у складу са чланом 13 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања

Јединствена пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице или Републичком фонду за здравствено осигурање.

Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава

Увођење јединственог шалтера послодавцима значи велику уштеду времена, једноставније обављање послова пријављивања на социјално осигурање и одјављивања са осигурања, неупоредиво мање папирологије, што ће се, у коначном, одразити на растерећење шалтера Фонда ПИО, РФЗО и НСЗ, с обзиром на то да се очекује пријем готово три пута мање докумената од досадашњег годишњег просека од 6,5 милиона докумената практично исте садржине.

Сходно Закону о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, установа која прими јединствену пријаву има законску обавезу да истог дана потребне податке проследи осталим организацијама за обавезно социјално осигурање. Овај систем ће функционисати до формирања јединствене базе Централног регистра.  

НАПОМЕНЕ:

  • Не постоји колективна пријава/одјава за више запослених лица, тј. ако се пријављује или одјављује више лица истовремено, попуњава се образац М за сваког запосленог посебно
  • Достављањем М обрасца послодавац радника истовремено пријављује на пензијско и инвалидско осигурање,  здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености
  • Може се користити и образац одштампан са нашег сајта (образац М и потврда М-А), уз напомену да се у том случају попуњава у два примерка, јер није индигован као образац купљен у књижари

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi