Како до осигурања

Citaj mi

Плаћање доприноса

Плаћање доприноса регулисано је Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС" број 84/04 и 61/05 и 62/06 и 47/13) и следећим подзаконским актима:

 • Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година ("Сл. гласник РС" број 99/04 и 33/05 и 72/06);
 • Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години ("Сл. гласник РС" број 100/04);
 • Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година ("Сл. гласник РС" број 72/06);
 • Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом ("Сл. гласник РС" број 72/06);
 • Одлука о утврђивању основница на које се плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање ("Сл. гласник РС" број 98/04 и 69/08).

За које категорије запослених постоји обавеза уплате доприноса

Осигураници запослени за које постоји обавеза уплате доприноса су:

 • лица у радном односу, односно запослена у предузећу, другом правном лицу, државном органу, органу јединица локалне самоуправе или код физичких лица;
 • цивилна лица на служби у војсци, војним јединицама и војним установама;
 • изабрана или постављена лица која за обављање функције остварују зараду;
 • лица која су у складу са прописима о раду запослена ван просторија послодавца;
 • запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурани по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије одређено;
 • домаћи држављани који су на територији Републике запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;
 • страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором, као и код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;
 • лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове, ако нису осигурана по другом основу;
 • лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;
 • запослени за чијим је радом престала потреба, као и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим другим случајевима престанка рада послодавца, док oстварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању, с тим што за њих допринос плаћа организација надлежна за запошљавање.

Када запослени остварује приходе по више различитих основа (поред зараде по основу радног односа остварује и приход по основу обављања самосталне делатности или обављања послова по основу уговора), допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање се обрачунава и плаћа по свим тим основима Фонду, до износа највише годишње основнице доприноса.

Ко плаћа допринос и на коју основицу

За осигураника запосленог допринос плаћају запослено лице и послодавац, по истој стопи и на исту основицу.

Обвезник обрачунавања и плаћања доприноса и на терет радника и на терет послодавца за запослена, изабрана именована и постављена лица и лица која обављају привремене и повремене послове је послодавац. Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, по прописима који важе у моменту њене исплате. Ако послодавац не исплати зараду до 30. у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање плаћа се на основицу коју чини исплаћена зарада запосленог са порезима и доприносима (бруто зарада), с тим што та зарада не може бити нижа од најниже, нити виша од највише месечне основице доприноса.

Уколико је исплаћена зарада нижа од најниже месечне основице доприноса, допринос се плаћа на ту најнижу основицу важећу на дан уплате доприноса. Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 40% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу по њеном објављивању.

Уколико је исплаћена зарада виша од највише месечне основице доприноса, допринос се плаћа на ту највишу основицу важећу на дан уплате доприноса. Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању податка о просечној месечној заради. Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ просечне годишње зараде у Републици, исплаћене у години за коју се обрачунавају и плаћају доприноси, а објављује је министар надлежан за послове финансија.

Повраћај више плаћеног доприноса

Осигураник који је сам обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање има право на повраћај више плаћеног износа доприноса, уколико је допринос платио на основицу која прелази износ највише годишње основице доприноса.

Решење о праву на повраћај више плаћеног износа доприноса доноси Пореска управа, на захтев обвезника доприноса.

Повраћај више плаћеног доприноса врши се по истеку календарске године за претходну годину, на основу података унетих у матичну евиденцију надлежног фонда ПИО, потврде исплатиоца прихода о висини основнице доприноса и плаћеним доприносима по одбитку и података надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi