Линкови

Citaj mi

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Немањина 22-26, Београд 
тел. 011/362-1345
www.minrzs.gov.rs

Завод за социјално осигурање
Булевар уметности 10, Београд
тел. 011/311-5470
www.zso.gov.rs

Републички фонд за здравствено осигурање
Јована Мариновића 2, Београд 
тел. 011/2053-999 
www.rfzo.rs

Национална служба за запошљавање
Краља Милутина 8, Београд 
тел. 011/330-7900 
www.nsz.gov.rs

Централни регистар обавезног социјалног осигурања
Омладинских бригада 1, Нови Београд
тел. 011/311-0365
 
Портал еУправа Републике Србије
Информације и електронске услуге у Републици Србији
 
Пореска управа
Саве Машковића 3-5, Београд
тел. 011/3950-585
www.poreskauprava.gov.rs
 
Рачуноводствена комора Србије
Стеријина 7, Београд
тел. 011/3290-021
 
Народна банка Србије
Краља Петра 12, Београд
тел. 011/3027-100
 
Министарство финансија и привреде
Кнеза Милоша 20, Београд
тел. 011/3613-245
 
Управа за трезор
Поп Лукина 7-9, Београд
тел. 011/3202-451
 
Фонд солидарности
Омладинских бригада 1, Београд
тел. 011/2121-970
 
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Крунска 13, Београд
тел. 011/3000-313
 
Агенција за привредне регистре
Бранкова 25, Београд
тел. 011/2023-350 
www.apr.gov.rs

Агенција за приватизацију
Теразије 23/VI, Београд
тел. 011/3020-800
www.priv.rs

Републички завод за статистику
Милана Ракића 5, Београд
тел. 011/2412-922 
www.stat.gov.rs

Поштанска штедионица - Банка а.д.
Краљице Марије 3, Београд
тел. 011/3024-555
www.posted.co.rs

Савез пензионера Србије
Светозара Марковића 32, Београд 
тел. 011/3231-487
www.sapens.rs 

Савез пензионера Војводине
Житни трг 3, Нови Сад 
тел. 021/572-231

Синдикат пензионера Србије "Независност"
Владетина 5, Београд 
тел. 011/3242-374

Удружење пензионера самосталних делатности
Бачванска 21, Београд
тел. 011/2851-704

Савез слепих Србије
Кнез Михаилова 42-II, Београд 
тел. 011/3286-550 
www.savezslepih.org

Савез инвалида рада Србије
Дечанска 14, Београд 
тел. 011/3242-479

Савез инвалида рада Војводине
Булевар ослобођења 6-8, Нови Сад 
тел. 021/444-193

Савез самосталних синдиката Србије
Дечанска 14, Београд
тел. 011/3232-931
www.sindikat.rs

Уједињени грански синдикати "Независност"
Нушићева 4/V, Београд
тел. 011/3238-226
www.nezavisnost.org

Унија послодаваца Србије
Стевана Марковића 8, Земун
тел. 011/3160-248
www.poslodavci.org.rs

Удружење специјализованих здравствених установа за превенцију инвалидности и рехабилитацију
Др Александра Костића 9, Београд 
тел. 011/206-1008
Градски центар за социјални рад у Београду
Руска 4, Београд
тел. 011/2650-329
 
Портал јавних набавки

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi