Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

Према Закону о пензијском и инвалидско  осигурању, Фонд почев од 1.1.2019. године, новим корисницима пензија, односно новчаних накнада, исплату оствареног права  врши искључиво преко банке, односно на текући рачун корисника или примаоца (пуномоћника, стараоца, хранитеља, родитеља за дете), као и  на рачун установе у коју је корисник смештен.

Корисници, односно примаоци  који имају пребивалиште у Републици Србији, почев од 1. јануара 2019. године, могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију и то:

  • На текући рачун
  • На рачун установе у коју је корисник смештен
  • Преко пуномоћника на његов текући рачун

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

У току поступка за остваривање права на пензију, односно новчану накнаду подносилац захтева, односно  будући корисник Фонду доставља један од наведених докумената ради исплате оствареног права:

  1. овлашћење / потврду банке у којој је отворен текући рачун корисника, односно примаоца
  2. решење установе о постављену стараоца или  хранитеља које садржи број текућег рачуна за исплату пензије, односно новчане накнаде
  3. решење или други акт о смештају корисника у установу социјалне заштите, односно другу установу које садржи  број рачуна установе на који ће се вршити исплата пензије, односно новчане накнаде
  4. пуномоћје којим се овлашћује лице за пријем пензије, односно новчане накнаде са подацима о броју текућег рачуна пуномоћника

У случају да подносилац захтева, односно будући корисник не достави један од наведених докумената Фонд неће вршити исплату оствареног права.

Изузетно, корисник коме се већ врши исплата пензије, односно новчане накнаде, није потребно да доставља наведене доказе уз захтев, јер ће се исплата и овог права вршити на исти начин.

У току коришћења права на пензију, односно новчану накнаду корисник може да промени начин исплате,  тако што доставља Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије, са документацијом потребном за промену начина исплате која је наведена у овом захтеву. Корисници којима је Фонд вршио исплату на текући рачун не могу изабрати исплату на кућну адресу, односно испоручну пошту, јер Фонд у складу са законским прописима не може удовољити таквом захтеву корисника.

Фонд ће корисницима пензија и новчаних накнада којима је закључно са исплатом пензије за децембар 2018. године (за категорију осигураника запослених први део пензије за децембар) вршена  исплата на кућну адресу, или испоручну пошту, наставити са овим начином исплате и на даље, односно  и након 1.1.2019. године.

У случају да овај корисник након 1.1.2019. године  промени начин исплате са кућне адресе И испоручне поште на текући рачун корисника, односно примаоца или на рачун установе, не постоји могућност поновног враћања на   исплату на кућну адресу или испоручну пошту.

Корисник, прималац, установа и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на  право, односно обим коришћења тог права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта као и школску потврду и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Кориснику који благовремено не достави наведену документацију, која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада.

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених  околност, накнадно ће се исплатити највише за 12 месеци уназад  рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi