Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

Текући рачун

Текући рачун корисника / примаоца отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке;

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију за исплату на текући рачун (овлашћење, односно потврду банке код које је отворен текући рачун) која је утврђена у Захтеву за исплату на територији Републике Србије, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.

Уколико корисник жели да промени начин исплате потребно је да, од  банке преко које је вршена исплата, достави потврду о сагласности са променом начина исплате пензија и образац овлашћења, односно потврде од банке код које је отворен нови текући рачун за пријем пензије.

  • Промена текућег рачуна

Корисник пензије који жели да промени текући рачун, а да би му пензија на време била уплаћена на нови текући рачун код друге банке, треба да поступи на следећи начин:

- на дан валуте исплате пензије (први дан исплате на текуће рачуне) да у банци преко које је вршена исплата пензије прибави потврду о измиреним обавезама према банци, односно потврду о сагласности банке са променом начина исплате  пензија и прибави  образац овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну који је отворио у другој банци и све наведено достави служби за исплату пензија у надлежној филијали, односно служби филијале према месту  пребивалишта.

Уколико корисник пензије не поступи на наведени начин, Фонд неће имати благовремено податке о новом  текућем рачуна и наредна уплата пензије ће се извршити на стари  текући рачун. Банка је у складу са уговором дужна да ова средства врати Фонду. 

Исплата враћене пензије врши се на нови текући рачун корисника пензије у наредном термину накнадне исплате пензије, односно након обраде података из достављеног овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну, достављених од стране корисника пензије у службу за исплату пензија у надлежној филијали односно служби филијале.

Редовна и накнадна исплата пензија за категорију запослених је 10. и 25. у месецу, за категорију самосталних делатности редовна исплата је од 1. до 4., а накнадна од 20. до 22. у месецу, за категорију пољопривредника и корисника војних пензија редовна исплата пензија је 6. , а накнадна од 20. до 22. у месецу.


 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi