Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

Исплата преко пуномоћника

Корисник пензије и новчане накнаде може да овласти пуномоћника да у његово име прима пензију и новчану накнаду.

Пуномоћје мора бити оверенои важи до његовог опозива од стране корисника, односно до дана смрти корисника.

Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима пензију и/ или новчану накнаду, неопходно је да достави следеће:

  • пуномоћје оверено код јавног бележника, односно нотара и у Фонду ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа);
  • доказ о пребивалишту пуномоћника.

Пуномоћје треба да садржи следеће податке:

  • за корисника права - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
  • за пуномоћника - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
  • сагласност корисника права да пуномоћник у његово име прима пензију;
  • начин исплате који може бити:
  1. на кућну адресу пуномоћника, (само за пуномоћја која су оверена закључно са 31.12.2018. године, а за пуномоћја која су оверена након 1.1.2019. године исплата се врши  искључиво на текући рачун пуномоћника);
  2. на текући рачун пуномоћника који има у пословној банци.
  • број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
  • оверу од стране јавног бележника, односно нотара и Фонда ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа).

Важеће пуномоћје корисник може у сваком тренутку опозвати, у ком случају је у обавези да достави Фонду изјаву о опозиву пуномоћја и да се изјасни о даљем начину исплате.

Уколико се корисник након опозива пуномоћја не изјасни о даљем начину исплате, Фонд ће, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да, према подацима са којима располаже Фонд, корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Корисник, прималац и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на  право, односно обим коришћења тог права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта као и школску потврду и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Корисник који благовремено не достави наведену документацију, која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада.

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених  околност, накнадно ће се исплатити највише за 12 месеци уназад  рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi