Начин исплате пензија и осталих права

Citaj mi

Према Закону о пензијском и инвалидско  осигурању, Фонд почев од 1.1.2019. године, новим корисницима пензија, односно новчаних накнада, исплату оствареног права  врши искључиво преко банке, односно на текући рачун корисника или примаоца (пуномоћника, стараоца, хранитеља, родитеља за дете), као и  на рачун установе у коју је корисник смештен.

Корисници, односно примаоци  који имају пребивалиште у Републици Србији, почев од 1. јануара 2019. године, могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију и то:

 • На текући рачун
 • На рачун установе у коју је корисник смештен
 • Преко пуномоћника на његов текући рачун

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

У току поступка за остваривање права на пензију, односно новчану накнаду подносилац захтева, односно  будући корисник Фонду доставља један од наведених докумената ради исплате оствареног права:

 1. овлашћење / потврду банке у којој је отворен текући рачун корисника, односно примаоца
 2. решење установе о постављену стараоца или  хранитеља које садржи број текућег рачуна за исплату пензије, односно новчане накнаде
 3. решење или други акт о смештају корисника у установу социјалне заштите, односно другу установу које садржи  број рачуна установе на који ће се вршити исплата пензије, односно новчане накнаде
 4. пуномоћје којим се овлашћује лице за пријем пензије, односно новчане накнаде са подацима о броју текућег рачуна пуномоћника

У случају да подносилац захтева, односно будући корисник не достави један од наведених докумената Фонд неће вршити исплату оствареног права.

Изузетно, корисник коме се већ врши исплата пензије, односно новчане накнаде, није потребно да доставља наведене доказе уз захтев, јер ће се исплата и овог права вршити на исти начин.

У току коришћења права на пензију, односно новчану накнаду корисник може да промени начин исплате,  тако што доставља Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије, са документацијом потребном за промену начина исплате која је наведена у овом захтеву. Корисници којима је Фонд вршио исплату на текући рачун не могу изабрати исплату на кућну адресу, односно испоручну пошту, јер Фонд у складу са законским прописима не може удовољити таквом захтеву корисника.

Фонд ће корисницима пензија и новчаних накнада којима је закључно са исплатом пензије за децембар 2018. године (за категорију осигураника запослених први део пензије за децембар) вршена  исплата на кућну адресу, или испоручну пошту, наставити са овим начином исплате и на даље, односно  и након 1.1.2019. године.

У случају да овај корисник након 1.1.2019. године  промени начин исплате са кућне адресе И испоручне поште на текући рачун корисника, односно примаоца или на рачун установе, не постоји могућност поновног враћања на   исплату на кућну адресу или испоручну пошту.

Корисник, прималац, установа и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на  право, односно обим коришћења тог права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта као и школску потврду и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Кориснику који благовремено не достави наведену документацију, која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада.

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених  околност, накнадно ће се исплатити највише за 12 месеци уназад  рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.


Текући рачун

Текући рачун корисника / примаоца отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке;

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију за исплату на текући рачун (овлашћење, односно потврду банке код које је отворен текући рачун) која је утврђена у Захтеву за исплату на територији Републике Србије, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.

Уколико корисник жели да промени начин исплате потребно је да, од  банке преко које је вршена исплата, достави потврду о сагласности са променом начина исплате пензија и образац овлашћења, односно потврде од банке код које је отворен нови текући рачун за пријем пензије.

 • Промена текућег рачуна

Корисник пензије који жели да промени текући рачун, а да би му пензија на време била уплаћена на нови текући рачун код друге банке, треба да поступи на следећи начин:

- на дан валуте исплате пензије (први дан исплате на текуће рачуне) да у банци преко које је вршена исплата пензије прибави потврду о измиреним обавезама према банци, односно потврду о сагласности банке са променом начина исплате  пензија и прибави  образац овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну који је отворио у другој банци и све наведено достави служби за исплату пензија у надлежној филијали, односно служби филијале према месту  пребивалишта.

Уколико корисник пензије не поступи на наведени начин, Фонд неће имати благовремено податке о новом  текућем рачуна и наредна уплата пензије ће се извршити на стари  текући рачун. Банка је у складу са уговором дужна да ова средства врати Фонду. 

Исплата враћене пензије врши се на нови текући рачун корисника пензије у наредном термину накнадне исплате пензије, односно након обраде података из достављеног овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну, достављених од стране корисника пензије у службу за исплату пензија у надлежној филијали односно служби филијале.

Редовна и накнадна исплата пензија за категорију запослених је 10. и 25. у месецу, за категорију самосталних делатности редовна исплата је од 1. до 4., а накнадна од 20. до 22. у месецу, за категорију пољопривредника и корисника војних пензија редовна исплата пензија је 6. , а накнадна од 20. до 22. у месецу.


 


На рачун установе у којој је корисник смештен

На рачун установе у којој је корисник смештен, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом.

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију - решење о смештају у установу са инструкцијом о уплатном рачуну или уговор о смештају у дом за стара лица, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.


 


Исплата пензија на девизни рачун

Korisnicima penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu na devizni račun korisnika, otvoren kod poslovne banke u drugoj državi u kojoj korisnik ima regulisano prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ukoliko se korisnik/primalac kome je Fond vršio isplatu penzije na teritoriji Republike Srbije na njegov tekući račun kod banke, opredeli za isplatu van teritorije Republike Srbije, obavezan je da uz Zahtev za isplatu van teritorije Republike Srbije dostavi Fondu i potvrdu banke o saglasnosti sa promenom načina isplate penzije.


 


Исплата преко пуномоћника

Корисник пензије и новчане накнаде може да овласти пуномоћника да у његово име прима пензију и новчану накнаду.

Пуномоћје мора бити оверенои важи до његовог опозива од стране корисника, односно до дана смрти корисника.

Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима пензију и/ или новчану накнаду, неопходно је да достави следеће:

 • пуномоћје оверено код јавног бележника, односно нотара и у Фонду ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа);
 • доказ о пребивалишту пуномоћника.

Пуномоћје треба да садржи следеће податке:

 • за корисника права - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • за пуномоћника - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • сагласност корисника права да пуномоћник у његово име прима пензију;
 • начин исплате који може бити:
 1. на кућну адресу пуномоћника, (само за пуномоћја која су оверена закључно са 31.12.2018. године, а за пуномоћја која су оверена након 1.1.2019. године исплата се врши  искључиво на текући рачун пуномоћника);
 2. на текући рачун пуномоћника који има у пословној банци.
 • број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
 • оверу од стране јавног бележника, односно нотара и Фонда ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа).

Важеће пуномоћје корисник може у сваком тренутку опозвати, у ком случају је у обавези да достави Фонду изјаву о опозиву пуномоћја и да се изјасни о даљем начину исплате.

Уколико се корисник након опозива пуномоћја не изјасни о даљем начину исплате, Фонд ће, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да, према подацима са којима располаже Фонд, корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Корисник, прималац и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на  право, односно обим коришћења тог права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта као и школску потврду и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).

Корисник који благовремено не достави наведену документацију, која је од утицаја на право, односно обим коришћења тог права обуставља се исплата доспелих месечних износа пензија, односно новчаних накнада.

Доспели месечни износи пензија, новчаних накнада који нису могли бити исплаћени због наведених  околност, накнадно ће се исплатити највише за 12 месеци уназад  рачунајући од дана када, по престанку деловања тих околности, корисник поднесе захтев за исплату.


 • КУЋНА АДРЕСА

Фонд ће након 1.1.2019. године исплату на кућну адресу корисника, односно примаоца вршити само корисницима којима је исплата вршена на овај начин закључно са обрадом пензије за децембар месец 2018. године (први део пензије за децембар ѕа кориснике из категорије осигураника запослених).

Почев од 1.1.2019. године корисник више не може изабрати овај начин исплате.

Исплата на кућну адресу корисника / примаоца врши се путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник (по пословној политици Поште). За исплату пензија на кућну адресу неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

 • ШАЛТЕР ИСПОРУЧНЕ ПОШТЕ

Фонд ће након 1.1.2019. године исплату на шалтеру испоручне поште, путем налога заисплатукорисника, односно примаоца вршити само корисницима којима је исплата вршена на овај начин закључно са обрадом пензије за децембар месец 2018. године (први део пензије за децембар ѕа кориснике из категорије осигураника запослених).

Почев од 1.1.2019. године корисник више не може изабрати овај начин исплате.

Исплата се врши на шалтеру  испоручне поште, путем налога за исплату, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом. Корисницима / примаоцима је омогућено да изаберу пошту на чијем ће шалтеру моћи да подигну своју пензију, односно новчану накнаду у целости (износ са налога за исплату) и да за ту услугу немају никаквих трошкова. Корисник /прималац треба да са „Списка испоручних пошта“ изабере пошту која је најближа његовој кућној адреси у месту пребивалишта.

Корисник / прималац који се определи за овај начин исплате подиже пензију на шалтеру поште искључиво лично и у целости, односно подиже одједном цео износ који је утврђен на налогу за исплату. За исплату на шалтеру испоручне поште неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана, или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

Корисник / прималац који  жели исплату на шалтеру обавезно треба да у Захтеву за исплату на територији Републике Србије упише поштански број испоручне поште за коју се опредељује.

Уколико корисник / прималац поднесе Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије у коме се определио за исплату на шалтеру, а није попунио поштански број испоручне поште, Фонд ће извршити исплату на кућну адресу корисника / примаоца и обавестити га о томе. Такође Фонд ће кориснику / примаоцу доставити образац захтева ради попуне поштанског броја испоручне поште са обавезом да исти врати Фонду, чиме ће бити испуњени услови да се наредна исплата пензија / новчаних накнада изврши на шалтеру испоручне поште.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi