УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА

Citaj mi

Захтев за ванредно усклађивање пензије професионалног војног лица од 1.1.2008.године

Захтев за ванредно усклађивање пензије професионалног војног лица од 1.1.2008.године-Покрајински фонд

Захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија

Захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија-Покрајински фонд

Ко има право

Право на усклађивање пензије и исплату разлике имају професионална војна лица (корисници војних пензија) који су остварили право на пензију закључно са 1.1.2008. године (активна војна служба им је престала са 31.12.2007.г.) и њихови законски наследници.
Право на исплату разлике имају и они корисници, односно њихови законски наследници који су против Фонда покренули парнични поступак за накнаду штете уколико Фонду доставе доказ о окончању парничног поступка, односно поднесак о повлачењу тужбе и одрицању од тужбеног захтева са пријемним штамбиљем суда.
Право на исплату разлике имају и они корисници, односно њихови законски наследници и у случају кад је потраживање из неког разлога застарело.
Свима који имају право на исплату разлике и закључе уговор о вансудском поравнању са Фондом најкасније до 25. децембра 2015. године, износ разлике биће исплаћен једнократно у јануару 2016. године.


Како се усклађује пензија


Исплаћена пензија за јануар 2008.г. која је усклађена по војним прописима за 4,21% усклађује се за 6,57% по Закључку Владе. На тај начин је пензија за децембар 2007. године усклађена за 11,06%.
Пензија се усклађује за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећана за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије.
У износу разлике је већ урачунато и умањење по основу Закона о привременом уређењу начина исплате пензија (из новембра 2014. године).


Фонд доставља обавештење о износу разлике


Фонд је свим корисницима војних пензија, односно члановима њихових породица, доставио обавештење са утврђеним износом разлике. Изузетно, износ разлике није утврђен у случају када је у току коришћења права на пензију било промена у делу који се односи на висину пензије, односно обуставу исплате.
Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица који не приме наведено обавештење, односно којима у обавештењу није наведен износ разлике, треба да се, у што краћем року, обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању.


Ко може поднети захтев


Захтев може поднети:
  • корисник војне пензије,
  • законски наследник, односно лице које достави доказ о покретању оставинског поступка ради доношења решења о наслеђивању или допунског решења о наслеђивању којим се утврђује законски наследник по овом основу (у случају смрти корисника пензије) 
  • лице које је корисник војне пензије, односно законски наследник овластио да у његово име предузме све правне радње потребне за исплату по овом основу. 
Захтев за исплату подноси појединачно сваки законски наследник одређен оставинским решењем. Законски наследници могу овластити једног од њих или пуномоћника да у име свих поднесе један захтев.
Уговор о вансудском поравнању закључује се са подносиоцем захтева.


Где се подноси захтев


Захтев се, по правилу, подноси у филијали која врши, или је вршила, исплату пензије, али се може поднети и у другој филијали Фонда. Филијале су дужне да заприме захтев и ако нису вршиле исплату пензије у конкретном случају.
Захтев се може поднети и путем поште.
Образац Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању, уколико га странке нису добиле уз обавештење, може се преузети са званичног сајта Фонда www.пио.рс или у свакој филијали Фонда.


Шта се доставља уз захтев


Уз захтев је потребно доставити:
  • извештај о кориснику, односно „чек од пензије“;
  • фотокопију личне карте подносиоца захтева, односно за биометријску личну карту са чипом - одштампани извод из читача; 
  • копију картице текућег рачуна подносиоца захтева са уписаним подацима о имену, презимену и броју партије текућег рачуна, односно копију картице девизног рачуна са уписаним подацима о имену, презимену и ИБАН подносиоца захтева са пребивалиштем ван територије Републике Србије; 
  • у случају смрти корисника пензије, оверену копију правоснажног решења о наслеђивању којим је утврђен законски наследник, односно доказ о покретању оставинског поступка ради доношења решења о наслеђивању или допунског решења о наслеђивању којим се утврђује законски наследник по овом основу; 
  • уколико је покренут парнични поступак за накнаду штете по овом основу, доказ о окончању парничног поступка, односно поднесак о повлачењу тужбе и одрицању од тужбеног захтева са пријемним штамбиљем суда. 
 

Један законски наследник или више законских наследника са истим уделом


Када је подносилац захтева доставио оверену копију правоснажног решења о наслеђивању којим је утврђен само један законски наследник или више законских наследника са истим уделом у расподели заоставштине (два наследника по 1/2 или три наследника по 1/3), а нико од законских наследника није дао изјаву о неприхватању, или прихватању и одрицању у корист другог наследника, није потребно тражити допунско оставинско решење, односно изјаву.


Ако постоји више законских наследника


Уколико постоји више законских наследника утврђених правоснажним решењем о наслеђивању (без обзира на начин расподеле имовине, односно изјаве о неприхватању или прихватању и одрицању у корист другог наследника) они не морају покренути допунски оставински поступак, ако међу њима постоји сагласност о расподели разлике. У том случају је потребно да доставе правоснажно оставинско решење којим је утврђено више наследника и да дају и потпишу изјаву, сваки наследник појединачно, о начину расподеле припадајуће разлике пензија. Изјаву ће потписати или у филијали или ће послати поштом. Уколико се изјава доставља поштом, мора бити оверена код нотара, у суду или у општини.
Законски наследник који због здравственог стања није у могућности да овери изјаву, може Фонду, уз налаз лекара који није старији од три дана, а којим се доказује његово здравствено стање, доставити неоверену изјаву.


Ако не постоји сагласност наследника о расподели разлике


Када постоји више наследника који нису постигли сагласност о расподели разлике по основу ванредног усклађивања војних пензија, потребно је да се покрене допунски оставински поступак и доказ о покретању допунског поступка достави Фонду.


Сваки наследник мора поднети захтев и закључити уговор о вансудском поравнању


Ако, према подацима из основног или допунског решења о наслеђивању, односно писаним изјавама, постоји више законских наследника, сваки од њих мора поднети захтев и закључити уговор о вансудском поравнању (могу овластити једног од њих или пуномоћника да у име свих поднесе један захтев и закључи уговор о вансудском поравнању).


Уговор о доживотном издржавању и тестамент


Уговор о доживотном издржавању и тестамент не могу се сматрати основом за закључивање уговора о вансудском поравнању.


Да ли вансудско поравнање може закључити пуномоћник


Вансудско поравнање може закључити и пуномоћник, односно лице које овласти корисник или законски наследник.


Ако корисник због болести не може да овери пуномоћје


Корисник војне пензије, односно законски наследник који због здравственог стања није у могућности да потпише и достави оверено овлашћење, може Фонду, уз налаз лекара који није старији од три дана, а којим се доказује његово здравствено стање, доставити непотписано овлашћење, с тим што се исплата припадајуће разлике мора извршити на текући рачун даваоца овлашћења, односно на рачун установе у коју је смештен корисник пензије.


Уверење о висини разлике може се добити у филијали Фонда


Законски наследници покрећу оставински поступак (или допунски оставински поступак), уз уверење о висини разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија. Потврда да је покренут поступак доставља се Фонду као доказ.


Ако је војни пензионер преминуо пре 1.1.2012. године


Уколико је корисник војне пензије преминуо пре 1.1.2012. године, а нема корисника породичне пензије и предмет није пресељен у филијалу, законски наследници захтев за исплату разлике подносе у Дирекцији Фонда, Александра Костића бр. 9, Београд, или у Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг бр. 3, Нови Сад.
Ако је предмет пресељен у филијалу, захтев се подноси тој филијали.


Корисници породичне пензије покрећу оставински поступак


Ако је корисник војне пензије преминуо после 1.1.2008. године, корисници породичне пензије морају покренути оставински поступак и фонду доставити потврду о томе, како би могли поднети захтев за исплату разлике и закључити уговор о вансудском поравнању са Фондом.


Фонд упућује позив за закључивање уговора о вансудском поравнању


Подносиоцима захтева који испуњавају услове за закључивање уговора о вансудском поравнању и исплату разлике Фонд ће упутити позиве за закључивање уговора, са тачно наведеним датумом закључивања уговора.


Ако подносилац има пребивалиште ван Републике Србије


Подносиоцу захтева чије је пребивалиште ван територије Републике Србије могу се, због смањења трошкова, доставити непотписани примерци (4 примерка) уговора о вансудском поравнању ради потписивања. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен код нотара.


Трошкови поступка


Закључак Владе Србије о ускладјивању пензија корисницима војних пензија не предвиђа обавезу Фонда да надокнади судске трошкове, као ни трошкове адвоката, већ само исплату разлике пензије валоризовану применом индекса цена на мало, односно индекса потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије. Странка која закључи уговор о вансудском поравнању сама сноси трошкове који су настали у судском поступку који је покренула.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi