Финансије

 

 

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.

Финансијски план РФ ПИО за 2017. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 603,6 милијарди динара. Очекивани приходи од доприноса су 393,96 милијарди динара.Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 26 одсто. Укупни расходи и издаци за 2017. годину планирани су на 603,6 милијарди динара, од чега ће се на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошити 583,97 милијарди динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2015. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 573,94 милијардe динара. Приходи од доприноса су 362,8 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 26 одсто. Укупни расходи и издаци за 2015. годину остварени су у износу 569,8 милијарде динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 562,2 милијарди динара