Породична пензија

Citaj mi

Право на породичну пензију имају чланови породице после смрти корисника старосне или инвалидске пензије, односно умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за пензију. Уколико је узрок смрти повреда на раду или професионално обољење, чланови породице стичу право на пензију без обзира на дужину пензијског стажа тог лица.

Брачни друг има право на породичну пензију:

Супруга:

 • са навршене 53 године, под условом да је у моменту смрти супружника имала најмање 45 година живота

Супруг:

 • ако је у моменту смрти супруге имао најмање 58 година живота.

Према изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању од 1. 1. 2011. године, било је предвиђено да се граница за остваривање права на породичну пензију за удове/удовце сваке године подиже за шест месеци, све до 2017. године.

Брачни друг може да користи породичну пензију уз дете, које је корисник породичне пензије, ако обавља родитељске дужности према њему. Такође, ако у року од годину дана после смрти супружника постане потпуно неспособан/а за рад.

Разведени брачни друг има право на породичну пензију ако му је судском пресудом додељено издржавање.

Деца:

 • до 15 година, без обзира на то да ли се школују
 • ученици средње школе до 20 година, а студенти до навршених 26 година

Право на породичну пензију детету може бити продужено због неспособности за самосталан живот и рад, привремено или трајно, ако се о томе изјасни надлежни орган вештачења.

Износ породичне пензије се одређује од пензије коју би покојник имао у моменту смрти, и то:

 • за 1 члана 70%
 • за 2 члана 80%
 • за 3 члана 90%
 • за 4 и више чланова 100% покојникове пензије

Деци без оба родитеља припада, поред породичне пензије по једном родитељу, и породична пензија по другом родитељу, као једна пензија чији износ не може прећи највиши износ пензије одређен законом.

Чланови шире породице – родитељи, браћа, сестре и друга деца могу остварити право, ако их је покојник издржавао до смрти и ако је преостао износ његове пензије после остваривања права чланова уже породице.

Ако право на породичну пензију имају брачни друг и разведени брачни друг умрлог осигураника, односно корисника права, одређује се једна породична пензија у висини која припада за једног члана породице и дели се у једнаким износима.

Брачни друг професионалног војног лица које је погинуло за време дејстава стиче право на породичну пензију под условом да није поново закључио брак. Породична пензија се одређује у висини од 100 одсто пензије која би осигуранику припадала.

Исплата породичне пензије се неће обуставити када је месечна уговорена накнада нижа од најниже основице у осигурању запослених важеће у моменту уплате доприноса.

Прописано је да дете стиче право на породичну пензију и она му припада док траје неспособност за самосталан живот и рад, уколико је настала пре смрти осигураника односно корисника права, под условом да га је осигураник односно корисник права издржавао до своје смрти.

 • Када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију, сматра се да је умрли осигураник, односно корисник права на пензију издржавао члана породице ако укупни месечни приходи члана породице не прелазе износ најниже пензије, у претходном кварталу. У приходе не узима се: додатак на децу, родитељски додатак, материјално обезбеђење породице, породична пензија остварена по другом родитељу, новчана накнада по основу помоћи и неге, новчана накнада за телесно оштећење, примања по основу награда, отпремнина због одласка у пензију, као и примања по основу ученичког и студентског стандарда.
 • Захтев се подноси филијали према месту пребивалишта умрлог корисника пензије. У захтеву су наведени докази потребни за одлучивање. Када се право на породичну пензију остварује по основу неспособности за самосталан живот и рад, уз захтев се прилаже медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити у фонду). По пријему захтева првостепени орган доставља предмет Органу вештачења фонда који, на основу медицинске документације и личног прегледа, даје Налаз, мишљење и оцену о постојању неспособности за самосталан живот и рад. По обављеном вештачењу, предмет се враћа првостепеном органу на даљи поступак и одлучивање о праву на породичну пензију.ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Деца старија од 15 година доносе потврде о школовању једном годишње, односно потврде о уписаној години на високошколској установи. 
 • Удовице или удовци не губе породичну пензију ако склопе нови брак. 
 • Пензију можете примати на текући рачун, на кућну адресу (за исплату на руке примања се умањују за износ поштанских трошкова), на шалтеру испоручне поште (без трошкова у вези са исплатом), на рачун установе у којој је корисник  смештен, на девизни рачун (корисници који имају пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћених лица (овлашћење важи годину дана и може се обновити).
 • Пензионер је дужан да пријави промену адресе, као и друге промене које су од утицаја на право. 
 • Ако је преминули радио и у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те земље. 
 • Уколико је имао потврђен стаж у бившим југословенским републикама, приложити потврду или листинг са регистрованим подацима.
 • Породични пензионер може ући у осигурање по уговору о делу или ауторском уговору, с тим да месечна уговорена накнада мора бити нижа од износа најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.


Дokaзи потребни за остваривање права:

 1. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена фотокопија) за умрлог осигураника - корисника
 2. Извод из матичне књиге рођених за чланове породице за које се подноси захтев (оригинал или оверена фотокопија) и доказ о идентитету за пунолетне чланове породице (лична карта на увид или уверење о пребивалишту)
 3. Извод из матичне књиге венчаних за удову/ца издат после смрти осигураника (оригинал или оверена фотокопија)
  • Напомена: Сагласно чл. 82 Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09), изводи из матичних књига немају ограничени рок важења од дана издавања, а за употребу издатог извода из матичних књига који не садрже последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај
 4. Правоснажну судску пресуду о разводу брака и досуђеном издржавању за разведеног брачног друга
 5. Извештај о повреди на раду, односно о професионалном обољењу ако је умрли осигураник претрпео повреду на раду или имао професионално обољење (ако  је смрт настала као последица те повреде или обољења)
 6. Доказ о регулисаном војном року (оверена фотокопија војне књижице или уверење војног одсека) за умрлог осигураника
 7. Доказ о школовању деце старије од 15 година
 8. Фотокопију здравствене књижице чланова породице
 9. Доказе о пензијском стажу умрлог осигураника у Републици Србији – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 10. Уверење о обављању самосталне делатности за покојног осигураника, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 11. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године) за покојног осигураника
 12. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности за покојног осигураника
 13. Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање за чланове породице (решење, уверење)
 14. Медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити и у Фонду) за удову-удовца потпуно неспособну-ног за рад
 15. Решење о категоризацији, односно медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити и у Фонду), ако не постоји решење о категоризацији за децу неспособну за самосталан живот и рад
 16. Пореско уверење за чланове породице о укупној висини месечног прихода у претходном кварталу пре смрти осигураника - корисника, имена и адресе лица која могу да потврде чињеницу издржавања када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију
 17. Решење о старатељству ако подносилац захтева нема законског стараоца
 18. Све писане доказе о стажу у иностранству за покојног осигураника

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi