Invalidska penzija

Citaj mi

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju:

 • ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, bez obzira na dužinu staža osiguranja
 • ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van rada, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života:

 • do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja
 • do 25 godina - dve godine staža osiguranja
 • do 30 godina - tri godine staža osiguranja

VAŽNO JE ZNATI

 • Ukoliko je osiguranik korisnik naknade za nezaposlenost, zahtev podnosi uz stručnu pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje. 
 • Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje. 
 • Ne morate biti u radnom odnosu, odnosno u osiguranju kada podnosite zahtev. 
 • Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi. 
 • Ako se postupak pokreće u toku trajanja osiguranja, prvo se utvrđuje i donosi rešenje o postojanju invalidnosti, pa tek onda, po prestanku osiguranja, rešenje o iznosu invalidske penzije. 
 • Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja na pravo (zasnivanje radnog odnosa i slično).
 • Invalidski penzioner može ući u osiguranje po osnovu obavljanja privremenih, povremenih ili ugovorenih poslova, ali ne i po ugovoru o radu. Potpisivanjem ugovora o radu invalidski penzioner može biti pozvan na pregled radi utvrđivanja promene u stanju invalidnosti, što može imati za posledicu prestanak prava na invalidsku penziju. Ako se, bez opravdanih razloga, ne odazove pozivu, isplata invalidske penzije se obustavlja.
 • Penziju možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj  ste  smešteni, na devizni račun (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.
 • Korisniku prava po osnovu II odnosno III kategorije invalidnosti, koji je ovo pravo ostvario do stupanja na snagu Zakona o PIO u aprilu 2003. godine, a kome nezavisno od njegove volje odnosno bez njegove krivice prestane svojstvo osiguranika (tehnološki višak, stečaj ili gašenje firme i sl.), određuje se invalidska penzija u visini od 50% invalidske penzije (po prestanku prava na novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje). Radi ostvarivanja ovog prava potrebno je podneti zahtev nadležnoj filijali PIO na propisanom obrascu, uz prilaganje dokumentacije navedene u samom obrascu zahteva. Ukoliko se korisnik ove naknade zaposli, isplata se obustavlja.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava:

 1. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa  medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) u originalu ili overenoj fotokopiji (overa se može izvršiti u Fondu). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen
 2. Dokaz o veštačenju u postupku ostvarivanja prava primenom drugih propisa
 3. Izveštaj o povredi na radu, odnosno o profesionalnom oboljenju ako je osiguranik pretrpeo povredu na radu ili imao profesionalno oboljenje
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice-original na uvid) ili uverenje vojnog odseka
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 6. Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
 7. Fotokopija zdravstvene knjižice
 8. Dokazi o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
 9. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 10. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)
 11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 12. Dokaz o stažu u inostranstvu

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi