Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Tekući račun

Tekući račun korisnika / primaoca otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke;

U slučaju da korisnik / primalac ne dostavi obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, ali dostavi urednu dokumentaciju za isplatu na tekući račun (ovlašćenje, odnosno potvrdu banke kod koje je otvoren tekući račun) koja je utvrđena u Zahtevu za isplatu na teritoriji Republike Srbije, Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljene dokumentacije.

Ukoliko korisnik želi da promeni način isplate potrebno je da, od  banke preko koje je vršena isplata, dostavi potvrdu o saglasnosti sa promenom načina isplate penzija i obrazac ovlašćenja, odnosno potvrde od banke kod koje je otvoren novi tekući račun za prijem penzije.

  • Promena tekućeg računa

Korisnik penzije koji želi da promeni tekući račun, a da bi mu penzija na vreme bila uplaćena na novi tekući račun kod druge banke, treba da postupi na sledeći način:

- na dan valute isplate penzije (prvi dan isplate na tekuće račune) da u banci preko koje je vršena isplata penzije pribavi potvrdu o izmirenim obavezama prema banci, odnosno potvrdu o saglasnosti banke sa promenom načina isplate  penzija i pribavi  obrazac ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu koji je otvorio u drugoj banci i sve navedeno dostavi službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali, odnosno službi filijale prema mestu  prebivališta.

Ukoliko korisnik penzije ne postupi na navedeni način, Fond neće imati blagovremeno podatke o novom  tekućem računa i naredna uplata penzije će se izvršiti na stari  tekući račun. Banka je u skladu sa ugovorom dužna da ova sredstva vrati Fondu. 

Isplata vraćene penzije vrši se na novi tekući račun korisnika penzije u narednom terminu naknadne isplate penzije, odnosno nakon obrade podataka iz dostavljenog ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu, dostavljenih od strane korisnika penzije u službu za isplatu penzija u nadležnoj filijali odnosno službi filijale.

Redovna i naknadna isplata penzija za kategoriju zaposlenih je 10. i 25. u mesecu, za kategoriju samostalnih delatnosti redovna isplata je od 1. do 4., a naknadna od 20. do 22. u mesecu, za kategoriju poljoprivrednika i korisnika vojnih penzija redovna isplata penzija je 6. , a naknadna od 20. do 22. u mesecu. 


 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi