Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten

Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom.

U slučaju da korisnik / primalac ne dostavi obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, ali dostavi urednu dokumentaciju - rešenje o smeštaju u ustanovu sa instrukcijom o uplatnom računu ili ugovor o smeštaju u dom za stara lica, Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljene dokumentacije.


 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi