Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Prema Zakonu o penzijskom i invalidsko  osiguranju, Fond počev od 1.1.2019. godine, novim korisnicima penzija, odnosno novčanih naknada, isplatu ostvarenog prava  vrši isključivo preko banke, odnosno na tekući račun korisnika ili primaoca (punomoćnika, staraoca, hranitelja, roditelja za dete), kao i  na račun ustanove u koju je korisnik smešten.

Korisnici, odnosno primaoci  koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, počev od 1. januara 2019. godine, mogu izabrati način na koji će im Fond isplaćivati penziju i to:

 • Na tekući račun
 • Na račun ustanove u koju je korisnik smešten
 • Preko punomoćnika na njegov tekući račun

Korisnicima penzija koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu penzija na devizni račun.

U toku postupka za ostvarivanje prava na penziju, odnosno novčanu naknadu podnosilac zahteva, odnosno  budući korisnik Fondu dostavlja jedan od navedenih dokumenata radi isplate ostvarenog prava:

 1. ovlašćenje / potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun korisnika, odnosno primaoca
 2. rešenje ustanove o postavljenu staraoca ili  hranitelja koje sadrži broj tekućeg računa za isplatu penzije, odnosno novčane naknade
 3. rešenje ili drugi akt o smeštaju korisnika u ustanovu socijalne zaštite, odnosno drugu ustanovu koje sadrži  broj računa ustanove na koji će se vršiti isplata penzije, odnosno novčane naknade
 4. punomoćje kojim se ovlašćuje lice za prijem penzije, odnosno novčane naknade sa podacima o broju tekućeg računa punomoćnika

U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući korisnik ne dostavi jedan od navedenih dokumenata Fond neće vršiti isplatu ostvarenog prava.

Izuzetno, korisnik kome se već vrši isplata penzije, odnosno novčane naknade, nije potrebno da dostavlja navedene dokaze uz zahtev, jer će se isplata i ovog prava vršiti na isti način.

U toku korišćenja prava na penziju, odnosno novčanu naknadu korisnik može da promeni način isplate,  tako što dostavlja Fondu Zahtev za isplatu na teritoriji Republike Srbije, sa dokumentacijom potrebnom za promenu načina isplate koja je navedena u ovom zahtevu. Korisnici kojima je Fond vršio isplatu na tekući račun ne mogu izabrati isplatu na kućnu adresu, odnosno isporučnu poštu, jer Fond u skladu sa zakonskim propisima ne može udovoljiti takvom zahtevu korisnika.

Fond će korisnicima penzija i novčanih naknada kojima je zaključno sa isplatom penzije za decembar 2018. godine (za kategoriju osiguranika zaposlenih prvi deo penzije za decembar) vršena  isplata na kućnu adresu, ili isporučnu poštu, nastaviti sa ovim načinom isplate i na dalje, odnosno  i nakon 1.1.2019. godine.

U slučaju da ovaj korisnik nakon 1.1.2019. godine  promeni način isplate sa kućne adrese I isporučne pošte na tekući račun korisnika, odnosno primaoca ili na račun ustanove, ne postoji mogućnost ponovnog vraćanja na   isplatu na kućnu adresu ili isporučnu poštu.

Korisnik, primalac, ustanova i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na  pravo, odnosno obim korišćenja tog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta kao i školsku potvrdu i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).

Korisniku koji blagovremeno ne dostavi navedenu dokumentaciju, koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava obustavlja se isplata dospelih mesečnih iznosa penzija, odnosno novčanih naknada.

Dospeli mesečni iznosi penzija, novčanih naknada koji nisu mogli biti isplaćeni zbog navedenih  okolnost, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad  računajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.


 


Tekući račun

Tekući račun korisnika / primaoca otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke;

U slučaju da korisnik / primalac ne dostavi obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, ali dostavi urednu dokumentaciju za isplatu na tekući račun (ovlašćenje, odnosno potvrdu banke kod koje je otvoren tekući račun) koja je utvrđena u Zahtevu za isplatu na teritoriji Republike Srbije, Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljene dokumentacije.

Ukoliko korisnik želi da promeni način isplate potrebno je da, od  banke preko koje je vršena isplata, dostavi potvrdu o saglasnosti sa promenom načina isplate penzija i obrazac ovlašćenja, odnosno potvrde od banke kod koje je otvoren novi tekući račun za prijem penzije.

 • Promena tekućeg računa

Korisnik penzije koji želi da promeni tekući račun, a da bi mu penzija na vreme bila uplaćena na novi tekući račun kod druge banke, treba da postupi na sledeći način:

- na dan valute isplate penzije (prvi dan isplate na tekuće račune) da u banci preko koje je vršena isplata penzije pribavi potvrdu o izmirenim obavezama prema banci, odnosno potvrdu o saglasnosti banke sa promenom načina isplate  penzija i pribavi  obrazac ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu koji je otvorio u drugoj banci i sve navedeno dostavi službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali, odnosno službi filijale prema mestu  prebivališta.

Ukoliko korisnik penzije ne postupi na navedeni način, Fond neće imati blagovremeno podatke o novom  tekućem računa i naredna uplata penzije će se izvršiti na stari  tekući račun. Banka je u skladu sa ugovorom dužna da ova sredstva vrati Fondu. 

Isplata vraćene penzije vrši se na novi tekući račun korisnika penzije u narednom terminu naknadne isplate penzije, odnosno nakon obrade podataka iz dostavljenog ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu, dostavljenih od strane korisnika penzije u službu za isplatu penzija u nadležnoj filijali odnosno službi filijale.

Redovna i naknadna isplata penzija za kategoriju zaposlenih je 10. i 25. u mesecu, za kategoriju samostalnih delatnosti redovna isplata je od 1. do 4., a naknadna od 20. do 22. u mesecu, za kategoriju poljoprivrednika i korisnika vojnih penzija redovna isplata penzija je 6. , a naknadna od 20. do 22. u mesecu. 


 


Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten

Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom.

Korisnik / primalac uz Zahtev za isplatu na teritoriji Republike Srbije, treba da dostavi urednu dokumentaciju - rešenje o smeštaju u ustanovu sa instrukcijom o uplatnom računu ili ugovor o smeštaju u dom za stara lica. Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljenog Zahteva i dokumentacije.


 


Isplata penzija na devizni račun

Korisnicima penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu na devizni račun korisnika, otvoren kod poslovne banke u drugoj državi u kojoj korisnik ima regulisano prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ukoliko se korisnik/primalac kome je Fond vršio isplatu penzije na teritoriji Republike Srbije na njegov tekući račun kod banke, opredeli za isplatu van teritorije Republike Srbije, obavezan je da uz Zahtev za isplatu van teritorije Republike Srbije dostavi Fondu i potvrdu banke o saglasnosti sa promenom načina isplate penzije.

 


 


Isplata preko punomoćnika

Korisnik penzije i novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu.

Punomoćje mora biti overenoi važi do njegovog opoziva od strane korisnika, odnosno do dana smrti korisnika.

Ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i/ ili novčanu naknadu, neophodno je da dostavi sledeće:

 • punomoćje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara i u Fondu PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa);
 • dokaz o prebivalištu punomoćnika.

Punomoćje treba da sadrži sledeće podatke:

 • za korisnika prava - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
 • za punomoćnika - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
 • saglasnost korisnika prava da punomoćnik u njegovo ime prima penziju;
 • način isplate koji može biti:
 1. na kućnu adresu punomoćnika, (samo za punomoćja koja su overena zaključno sa 31.12.2018. godine, a za punomoćja koja su overena nakon 1.1.2019. godine isplata se vrši  isključivo na tekući račun punomoćnika);
 2. na tekući račun punomoćnika koji ima u poslovnoj banci.
 • broj partije tekućeg računa i naziv poslovne banke;
 • overu od strane javnog beležnika, odnosno notara i Fonda PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa).

Važeće punomoćje korisnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je u obavezi da dostavi Fondu izjavu o opozivu punomoćja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

Ukoliko se korisnik nakon opoziva punomoćja ne izjasni o daljem načinu isplate, Fond će, a prema podacima sa kojima raspolaže, isplatu vršiti korisniku na njegovu kućnu adresu, na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da, prema podacima sa kojima raspolaže Fond, korisnik nema adresu na teritoriji Republike Srbije, privremeno će se obustaviti isplata ostvarenog prava.

Korisnik, primalac i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na  pravo, odnosno obim korišćenja tog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta kao i školsku potvrdu i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).

Korisnik koji blagovremeno ne dostavi navedenu dokumentaciju, koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava obustavlja se isplata dospelih mesečnih iznosa penzija, odnosno novčanih naknada.

Dospeli mesečni iznosi penzija, novčanih naknada koji nisu mogli biti isplaćeni zbog navedenih  okolnost, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad  računajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.

 


 


 • KUĆNA ADRESA

Fond će nakon 1.1.2019. godine isplatu na kućnu adresu korisnika, odnosno primaoca vršiti samo korisnicima kojima je isplata vršena na ovaj način zaključno sa obradom penzije za decembar mesec 2018. godine (prvi deo penzije za decembar ѕa korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih).

Počev od 1.1.2019. godine korisnik više ne može izabrati ovaj način isplate.

Isplata na kućnu adresu korisnika / primaoca vrši se putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik (po poslovnoj politici Pošte). Za isplatu penzija na kućnu adresu neophodno je da korisnik / primalac dostavi fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.

 • ŠALTER ISPORUČNE POŠTE

Fond će nakon 1.1.2019. godine isplatu na šalteru isporučne pošte, putem naloga za isplatu korisnika, odnosno primaoca vršiti samo korisnicima kojima je isplata vršena na ovaj način zaključno sa obradom penzije za decembar mesec 2018. godine (prvi deo penzije za decembar ѕa korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih).

Počev od 1.1.2019. godine korisnik više ne može izabrati ovaj način isplate.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi