NOVČANE NAKNADE

Citaj mi

PITANJE: Pre sedam godina sam ostvario pravo na invalidsku penziju a pre tri godine mi je priznato i pravo na novčanu naknadu za tudju negu i pomoć. Interesuje me da li ja mogu da primam i uvećani dodatak za tudju negu i pomoć?

ODGOVOR: Korisnik koji je po propisima o PIO ostvario pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, može ostvariti pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu, ako ispunjava uslove iz Zakona o socijalnoj zaštiti. Po Zakonu, pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu mogu ostvariti ona lica koja imaju utvrđen procenat telesnog oštećenja 100% po jednom osnovu ili da lice ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa kao i lice kod koga je utvrđena potreba za pomoći i negom, a koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Zahtev se podnosi Centru za socijalni rad koji je nadležan prema mestu prebivališta korisnika penzije pri čemu i odluku o pravu donosi Centar kao organ koji je nadležan za sprovođenje Zakona o socijalnoj zaštiti. 

PITANJE: Petnaest godina sam na hemodijalizi i primam novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu već 8-9 godina. Zanima me da li mogu novac koji dobijam na kućnu adresu da prebacim i da dobijam preko računa neke banke.

ODGOVOR: Sa stanovišta Fonda PIO nema prepreka da banka otvori tekući račun korisniku naknade za negu i pomoć drugog lica, jer se radi o redovnom primanju od strane Fonda PIO. Zakon o PIO obavezuje korisnika svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranje da penzije ili naknade moraju primate isključivo preko tekućeg računa otvorenog u banci. Ovo se ne odnosi na zatečene korisnike koji već primaju penziju ili naknadu na kućnu adresu. 

 

PITANJE: Moj brat, invalidski penzioner iz BiH, preminuo je 2011. godine. Kada sam se obratio penzijskom fondu Federacije BiH rečeno mi je da nemam pravo na bilo kakvu naknadu pogrebnih troškova, kao što to važi po propisima u Srbiji. Zar je moguće da Sporazumomo socijalnom osiguranju između Srbije i BiH nije regulisano ovo pitanje?

ODGOVOR: Ostvarivanje određenih prava nije moguće propisati i nametnuti sporazumom o socijalnom osiguranju između država, ako to pravo nije obuhvaćeno zakonom države koja je sklopila sporazum. To znači da ako Federacija BiH svojim zakonom o PIO nije propisala pravo na naknadu pogrebnih troškova posle smrti korisnika penzije, nije moguće takvo pravo nametnuti sporazumom o socijalnom osiguranju te države sa ostalim državama, pa ni kada je druga država ugovornica, konkretno Republika Srbija, propisala to pravo svojim zakonom o PIO. Kako je Vaš brat bio korisnik penzije iz Federacije BiH, sva prava isključivo koristi po njihovim propisima pa i na teritoriji Republike Srbije.

 

PITANJE: Ostvarila sam pravo na novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu, a rešenjem je predviđen kontrolni pregled nakon godinu dana. Kada i kojoj filijali da se javim na kontrolni pregled i da li je potrebno da dostavim još nešto od dokumentacije?

ODGOVOR: Korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica kod kojih je predviđen kontrolni pregled dobijaju poziv za kontrolni pregled na kućnu adresu. U pozivu će biti navedene sve potrebne informacije: dokumentacija koju treba obezbediti, kao i mesto i vreme obavljanja kontrolnog pregleda.

 

PITANJE: Majka sam deteta sa invaliditetom pa me zanima koja je procedura za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu? 

ODGOVOR: U sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja postoji novčana naknada za pomoć i negu drugog lica koju mogu ostvariti isključivo osiguranici (lica koja rade) ili korisnici penzije. S obzirom na to da Vaše dete ne pripada ni jednoj pomenutoj kategoriji, ne može ostvariti pravo na ovu vrstu naknade preko Fonda PIO. Međutim, možete podneti zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica za Vaše dete preko centra za socijalni rad. Za detaljnija obaveštenja o proceduri i dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, obratite se centru za socijalni rad na teritoriji opštine na kojoj imate prebivalište.

 

PITANJE: Zbog dijabetesa utvrđeno mi je telesno oštećenje u visini 80%. Nakon toga sam u dva navrata lečena i operisana. Da li zbog ove novonastale situacije imam pravo na utvrđivanje višeg stepena telesnog oštećenja i šta bi trebalo dalje da preduzmem?

ODGOVOR: Da bi se utvrdilo da li kod Vas postoji viši stepen telesnog oštećenja, trebalo bi da sa novom medicinskom dokumentacijom podnesete zahtev za utvrđivanje novog ili pogoršanje već postojećeg telesnog oštećenja. Ukoliko se i utvrdi viši stepen telesnog oštećenja, to ne znači i da ćete ostvariti pravo na novčanu naknadu po tom osnovu, jer uzrok Vašeg telesnog oštećenja nije nesreća na radu ili profesionalno oboljenje već bolest.

 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi