STAŽ OSIGURANJA

Citaj mi

PITANJE: Gde mogu da upišem staž koji sam ostvario na osnovu ugovora o hraniteljstvu? 

ODGOVOR: Lice koje je zaključilo ugovor o hraniteljstvu ima pravo da mu se to vreme kad je obavljao poslove po ugovoru prizna u staž osiguranja. Staž osiguranja po osnovu ugovora o hraniteljstvu zavisi isključivo od visine plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Upis staža koji je ostvaren radom po ugovoru o hraniteljstvu vrši Fond. Zahtev za upis staža podnosi se filijali fonda koja je nadležna prema mestu stanovanja. Uz zahtev treba priložiti radnu knjižicu, kopiju lične karte i dokaz o prestanku obavljanja ugovorenih poslova.

PITANJE: Od 1979. do 1987. godine radio sam u Sloveniji. U tom periodu za 4 godine rada imao sam uvećanje staža 12+4 i za to posedujem potvrdu. Od 1987. godine do danas radim bez prekida i takođe imam uvećani radni staž. Uskoro punim 40 godina radnog staža, ako mi se spoji i staž iz Slovenije. Zanima me kako mogu da proverim, pre nego što prekinem radni odnos, da li mi je uplaćen doprinos za PIO za rad i beneficije u Sloveniji. Da li mogu da spojim radni i beneficirani staž iz Slovenije i Srbije da bih zajedno ostvario penziju iz Slovenije i Srbije?

ODGOVOR: Pre nego što se odlučite za ostvarivanje prava na starosnu penziju po osnovu staža osiguranja od 40 godina, obavezno podnesite preko nadležne filijale PIO zahtev za potvrđivanje staža u Sloveniji. Kad dobijete podatke o stažu iz Slovenije, pažljivo preračunajte staž osiguranja i proverite da li Vam je sav staž u Srbiji unet u bazu podataka matične evidencije. Naročito obratite pažnju na staž sa uvećanim trajanjem. Tek kada budete potpuno sigurni da imate dovoljno priznatog staža od 40 godina ili dovoljno beneficiranog staža da bi Vam se snizila starosna granica sa kojom biste ispunili uslove za penziju, podnesite zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Inače, nema sumnje da se staž iz Slovenije i Srbije sabiraju pri ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

 

PITANJE: Kao privremeno nezaposleno lice proveo sam na birou rada ukupno dve godine i pet meseci u toku 1962, 1967. i 1968. godine i za to vreme sam primao novčanu naknadu. Da li bi trebalo da mi se ovaj period prizna u staž osiguranja za sticanje prava na penziju?

ODGOVOR: Vreme privremene nezaposlenosti nije se oduvek priznavalo u staž osiguranja. Tek od 1989. godine, kada je postao aktuelan prestanak radnog odnosa zbog tehnološkog viška, nametnula se obaveza priznavanja staža osiguranja provedenog na birou uz primanje naknade na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Trajanje ovog staža zavisilo je od trajanja prethodnog radnog staža do raskida radnog odnosa zbog tehnološkog viška. Obaveza plaćanja svih doprinosa padala je na teret Nacionalne službe za zapošljavanje. Uz manje ili veće izmene ovaj staž je i danas aktuelan i regulisan Zakonom o zapošljavanju. Vreme privremene nezaposlenosti iz šezdesetih godina prošlog veka ne može biti priznato kao staž osiguranja, jer nijednim propisom to nije bilo propisano, a samim tim nisu bili plaćani ni doprinosi na naknade koje su se tada isplaćivale.

 

PITANJE: Pre dve godine sam otišao u invalidsku penziju. Pošto mi poslodavac nije uplatio staž za tri godine, a i ja nisam regulisao neke uplate za poljoprivredni staž, dobio sam privremeno rešenje po kome mi se od minimalne penzije odbija 33%. Da li ću moći da tražim konačno rešenje od Fonda PIO kada mi poslodavac uplati svoj dug i kada ja uplatim štosam dužan za poljoprivredni staž? Da li će mi se tada bar malo uvećati penzija jer mi neki pravnici kažu da može i da se smanji.

ODGOVOR: To da li će Vam se povećati penzija posle uplate doprinosa od strane poslodavca kao i posle izmirenja dugovanja na ime poljoprivrednog staža, zavisi od toga kolika je Vaša realna penzija s obzirom da primate najniži iznos penzije. Od osnovica na koje se plaća doprinos ne može se mnogo očekivati jer će poslodavac ako izmiri svoje obaveze to uraditi na najnižu osnovicu, a poljoprivredna osnovica je, kao što Vam je to verovatno već poznato, još niža. Da li će godine staža same po sebi bitno uticati na visinu penzije toliko da ona premaši iznos najniže penzije, ostaje da se vidi. Ono što je izvesno, penzija koju primate bar će se isplaćivati u celosti, bez odbijanja 1/3. U najgorem slučaju,i dalje ćete primati najniži iznos penzije.

 

PITANJE: Kako je Zakonom definisano da lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga, a imaju navršenih 26 godina, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju, stiču svojstvo osiguranika?Da li to podrazumeva priznavanje radnog staža u vreme rada preko omladinske ili studentske zadruge?

ODGOVOR: Zakonom o PIO koji je stupio na snagu 10. 4. 2003. godine uvedena je novina po pitanju privremenih i povremenih poslova koji se obavljaju preko omladinske zadruge. Do tada su oni koji su obavljali ove poslove bili osigurani samo za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu, ili profesionalnom bolešću. To znači da se ovaj staž navršen pre 10. 4. 2003. godine ne priznaje u staž osiguranja, već samo posle ovog datuma. Osiguranici koji rade na ovim poslovima smatraju se osiguranicima zaposlenima, dok se omladinska zadruga smatra poslodavcem. Ovaj staž se priznaje samo starijima od 26 godina života, kao i onima koji su mlađi ali se ne nalaze na školovanju.

 

PITANJE: Kao vojni penzioner radio sam dve godine na određeno vreme i 4,5 godine na neodređeno vreme i redovno su mi uplaćivani doprinosi. Interesuje me imam li pravo na uvećanje penzije po tom osnovu.

ODGOVOR: Po Zakonu o PIO, samo starosni penzioneri mogu da rade i primaju penziju i po tom osnovu ostvare nov iznos starosne penzije. Prema tome, ako ste starosni vojni penzioner, nema nikakvih prepreka da po osnovu rada posle penzionisanja, pošto ste na tim poslovima proveli više od godinu dana, ostvarite nov iznos svoje penzije, naravno pod uslovom da je ona za Vas povoljnija od penzije koju već koristite. Zahtev za ostvarivanje prava na nov iznos starosne penzije možete podneti nadležnoj filijali PIO prema mestu prebivališta. Uz zahtev obavezno podnesite dokaze o radu posle penzionisanja, tj. radnu knjižicu, a ostali podaci trebalo bi da su registrovani u bazi matične evidencije osiguranika, tj. prijave i odjave, kao i ostvarena zarada. Zahtev se podnosi po prestanku novog osiguranja.

 

PITANJE: Uvidom u matičnu evidenciju Fonda PIO video sam da mi nedostaju neke godine staža (nedostaje M-4 obrazac), iako sam za te godine bio prijavljen kod poslodavca. 

ODGOVOR: Ukoliko nemate registrovane prijave M-4 za neke godine, odnosno za neki period osiguranja, to može značiti ili da poslodavac nije uplatio doprinose ili da je uplatio doprinose, ali da nije predao prijave M-4 Fondu, pa stoga nisu mogli biti uneti podaci o stažu i zaradi u matičnu evidenciju. Potrebno je da kod poslodavca proverite da li je platio doprinose i da li je Fondu podneo prijave M-4 za te periode, odnosno za godine koje nedostaju u listingu.

 

PITANJE: Napunila sam 35 godina staža i pokrenula postupak za ostvarenje prava na penziju. Međutim, konstatovano je da firma nije uplatila doprinose za period od aprila 1992. do aprila 1994. godine i osam meseci u 1995. godini. Šta preduzeti povodom toga, jer firma je u stečaju? Da li je moguće da to sama uplatim i koliki bi to iznos bio?

ODGOVOR: Za periode kad ste bili u radnom odnosu i kad ste bili prijavljeni na osiguranje, a za koje Vam poslodavac nije platio doprinose, radi ostvarivanja prava na penziju Vi možete sami platiti doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Međutim, to je moguće uraditi samo ukoliko je potrebno za ostvarivanje prava i samo tokom postupka za ostvarivanje prava na penziju. U filijali Fonda gde se vodi postupak za ostvarivanje prava, izračunaće Vam koji iznos treba da platite.  

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi