USKLAĐIVANJE PENZIJA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA

Citaj mi

Zahtev za vanredno usklađivanje penzije profesionalnog vojnog lica od 1.1.2008.godine

Zahtev za vanredno usklađivanje penzije profesionalnog vojnog lica od 1.1.2008.godine-Pokrajinski fond

Zahtev za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija

Zahtev za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija-Pokrajinski fond

Ko ima pravo

Pravo na usklađivanje penzije i isplatu razlike imaju profesionalna vojna lica (korisnici vojnih penzija) koji su ostvarili pravo na penziju zaključno sa 1.1.2008. godine (aktivna vojna služba im je prestala sa 31.12.2007.g.) i njihovi zakonski naslednici.
Pravo na isplatu razlike imaju i oni korisnici, odnosno njihovi zakonski naslednici koji su protiv Fonda pokrenuli parnični postupak za naknadu štete ukoliko Fondu dostave dokaz o okončanju parničnog postupka, odnosno podnesak o povlačenju tužbe i odricanju od tužbenog zahteva sa prijemnim štambiljem suda.
Pravo na isplatu razlike imaju i oni korisnici, odnosno njihovi zakonski naslednici i u slučaju kad je potraživanje iz nekog razloga zastarelo.
Svima koji imaju pravo na isplatu razlike i zaključe ugovor o vansudskom poravnanju sa Fondom najkasnije do 25. decembra 2015. godine, iznos razlike biće isplaćen jednokratno u januaru 2016. godine.

Kako se usklađuje penzija

Isplaćena penzija za januar 2008.g. koja je usklađena po vojnim propisima za 4,21% usklađuje se za 6,57% po Zaključku Vlade. Na taj način je penzija za decembar 2007. godine usklađena za 11,06%.
Penzija se usklađuje za period od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015. godine uvećana za indeks cena na malo, odnosno indeks potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije.
U iznosu razlike je već uračunato i umanjenje po osnovu Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija (iz novembra 2014. godine).

Fond dostavlja obaveštenje o iznosu razlike

Fond je svim korisnicima vojnih penzija, odnosno članovima njihovih porodica, dostavio obaveštenje sa utvrđenim iznosom razlike. Izuzetno, iznos razlike nije utvrđen u slučaju kada je u toku korišćenja prava na penziju bilo promena u delu koji se odnosi na visinu penzije, odnosno obustavu isplate.
Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica koji ne prime navedeno obaveštenje, odnosno kojima u obaveštenju nije naveden iznos razlike, treba da se, u što kraćem roku, obrate nadležnoj filijali Fonda radi podnošenja Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju.

Ko može podneti zahtev

Zahtev može podneti:
  • korisnik vojne penzije,
  • zakonski naslednik, odnosno lice koje dostavi dokaz o pokretanju ostavinskog postupka radi donošenja rešenja o nasleđivanju ili dopunskog rešenja o nasleđivanju kojim se utvrđuje zakonski naslednik po ovom osnovu (u slučaju smrti korisnika penzije)
  • lice koje je korisnik vojne penzije, odnosno zakonski naslednik ovlastio da u njegovo ime preduzme sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu.
Zahtev za isplatu podnosi pojedinačno svaki zakonski naslednik određen ostavinskim rešenjem. Zakonski naslednici mogu ovlastiti jednog od njih ili punomoćnika da u ime svih podnese jedan zahtev.
Ugovor o vansudskom poravnanju zaključuje se sa podnosiocem zahteva.

Gde se podnosi zahtev

Zahtev se, po pravilu, podnosi u filijali koja vrši, ili je vršila, isplatu penzije, ali se može podneti i u drugoj filijali Fonda. Filijale su dužne da zaprime zahtev i ako nisu vršile isplatu penzije u konkretnom slučaju.
Zahtev se može podneti i putem pošte.
Obrazac Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju, ukoliko ga stranke nisu dobile uz obaveštenje, može se preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda www.pio.rs ili u svakoj filijali Fonda.

Šta se dostavlja uz zahtev

Uz zahtev je potrebno dostaviti:
  • izveštaj o korisniku, odnosno „ček od penzije“;
  • fotokopiju lične karte podnosioca zahteva, odnosno za biometrijsku ličnu kartu sa čipom - odštampani izvod iz čitača;
  • kopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i broju partije tekućeg računa, odnosno kopiju kartice deviznog računa sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i IBAN podnosioca zahteva sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije;
  • u slučaju smrti korisnika penzije, overenu kopiju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim je utvrđen zakonski naslednik, odnosno dokaz o pokretanju ostavinskog postupka radi donošenja rešenja o nasleđivanju ili dopunskog rešenja o nasleđivanju kojim se utvrđuje zakonski naslednik po ovom osnovu;
  • ukoliko je pokrenut parnični postupak za naknadu štete po ovom osnovu, dokaz o okončanju parničnog postupka, odnosno podnesak o povlačenju tužbe i odricanju od tužbenog zahteva sa prijemnim štambiljem suda.

Jedan zakonski naslednik ili više zakonskih naslednika sa istim udelom

Kada je podnosilac zahteva dostavio overenu kopiju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim je utvrđen samo jedan zakonski naslednik ili više zakonskih naslednika sa istim udelom u raspodeli zaostavštine (dva naslednika po 1/2 ili tri naslednika po 1/3), a niko od zakonskih naslednika nije dao izjavu o neprihvatanju, ili prihvatanju i odricanju u korist drugog naslednika, nije potrebno tražiti dopunsko ostavinsko rešenje, odnosno izjavu.

Ako postoji više zakonskih naslednika

Ukoliko postoji više zakonskih naslednika utvrđenih pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju (bez obzira na način raspodele imovine, odnosno izjave o neprihvatanju ili prihvatanju i odricanju u korist drugog naslednika) oni ne moraju pokrenuti dopunski ostavinski postupak, ako među njima postoji saglasnost o raspodeli razlike. U tom slučaju je potrebno da dostave pravosnažno ostavinsko rešenje kojim je utvrđeno više naslednika i da daju i potpišu izjavu, svaki naslednik pojedinačno, o načinu raspodele pripadajuće razlike penzija. Izjavu će potpisati ili u filijali ili će poslati poštom. Ukoliko se izjava dostavlja poštom, mora biti overena kod notara, u sudu ili u opštini.
Zakonski naslednik koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da overi izjavu, može Fondu, uz nalaz lekara koji nije stariji od tri dana, a kojim se dokazuje njegovo zdravstveno stanje, dostaviti neoverenu izjavu.

Ako ne postoji saglasnost naslednika o raspodeli razlike

Kada postoji više naslednika koji nisu postigli saglasnost o raspodeli razlike po osnovu vanrednog usklađivanja vojnih penzija, potrebno je da se pokrene dopunski ostavinski postupak i dokaz o pokretanju dopunskog postupka dostavi Fondu.

Svaki naslednik mora podneti zahtev i zaključiti ugovor o vansudskom poravnanju

Ako, prema podacima iz osnovnog ili dopunskog rešenja o nasleđivanju, odnosno pisanim izjavama, postoji više zakonskih naslednika, svaki od njih mora podneti zahtev i zaključiti ugovor o vansudskom poravnanju (mogu ovlastiti jednog od njih ili punomoćnika da u ime svih podnese jedan zahtev i zaključi ugovor o vansudskom poravnanju).

Ugovor o doživotnom izdržavanju i testament

Ugovor o doživotnom izdržavanju i testament ne mogu se smatrati osnovom za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju.

Da li vansudsko poravnanje može zaključiti punomoćnik

Vansudsko poravnanje može zaključiti i punomoćnik, odnosno lice koje ovlasti korisnik ili zakonski naslednik.

Ako korisnik zbog bolesti ne može da overi punomoćje

Korisnik vojne penzije, odnosno zakonski naslednik koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da potpiše i dostavi overeno ovlašćenje, može Fondu, uz nalaz lekara koji nije stariji od tri dana, a kojim se dokazuje njegovo zdravstveno stanje, dostaviti nepotpisano ovlašćenje, s tim što se isplata pripadajuće razlike mora izvršiti na tekući račun davaoca ovlašćenja, odnosno na račun ustanove u koju je smešten korisnik penzije.

Uverenje o visini razlike može se dobiti u filijali Fonda

Zakonski naslednici pokreću ostavinski postupak (ili dopunski ostavinski postupak), uz uverenje o visini razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija. Potvrda da je pokrenut postupak dostavlja se Fondu kao dokaz.

Ako je vojni penzioner preminuo pre 1.1.2012. godine

Ukoliko je korisnik vojne penzije preminuo pre 1.1.2012. godine, a nema korisnika porodične penzije i predmet nije preseljen u filijalu, zakonski naslednici zahtev za isplatu razlike podnose u Direkciji Fonda, Aleksandra Kostića br. 9, Beograd, ili u Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg br. 3, Novi Sad.
Ako je predmet preseljen u filijalu, zahtev se podnosi toj filijali.

Korisnici porodične penzije pokreću ostavinski postupak

Ako je korisnik vojne penzije preminuo posle 1.1.2008. godine, korisnici porodične penzije moraju pokrenuti ostavinski postupak i fondu dostaviti potvrdu o tome, kako bi mogli podneti zahtev za isplatu razlike i zaključiti ugovor o vansudskom poravnanju sa Fondom.

Fond upućuje poziv za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju

Podnosiocima zahteva koji ispunjavaju uslove za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju i isplatu razlike Fond će uputiti pozive za zaključivanje ugovora, sa tačno navedenim datumom zaključivanja ugovora.

Ako podnosilac ima prebivalište van Republike Srbije

Podnosiocu zahteva čije je prebivalište van teritorije Republike Srbije mogu se, zbog smanjenja troškova, dostaviti nepotpisani primerci (4 primerka) ugovora o vansudskom poravnanju radi potpisivanja. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen kod notara.

Troškovi postupka

Zaključak Vlade Srbije o uskladjivanju penzija korisnicima vojnih penzija ne predviđa obavezu Fonda da nadoknadi sudske troškove, kao ni troškove advokata, već samo isplatu razlike penzije valorizovanu primenom indeksa cena na malo, odnosno indeksa potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije. Stranka koja zaključi ugovor o vansudskom poravnanju sama snosi troškove koji su nastali u sudskom postupku koji je pokrenula.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi