Naknada za pomoć i negu drugog lica

Citaj mi
Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi. U slučajevima kada invalidska komisija proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled.

Naknada za tuđu pomoć i negu iznosi 18.090,85 dinara, a prima je oko 80.000 korisnika. Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

Visina novčane naknade za tuđu pomoć i negu određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10. 4. 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za isplatu naknade, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, nalazi se u meniju Obrasci. Penzioneri ili osiguranici iz Srbije popunjavaju obrazac sa naznakom "filijale", a oni sa stažom iz inostranstva sa naznakom "direkcija".

Naknada za telesno oštećenje

Citaj mi

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30% do 100% (o čemu odlučuje nadležna invalidska komisija), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. 4. 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije. Osnov za njeno određivanje iznosi 7.537.65 dinara.

Zahtev za isplatu naknade, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći u meniju Obrasci. Penzioneri ili osiguranici iz Srbije popunjavaju obrazac sa naznakom "filijale", a oni sa stažom iz inostranstva sa naznakom "direkcija".

Naknada za pogrebne troškove

Citaj mi

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje licima koja su snosila troškove sahrane preminulih korisnika u 2020. godini iznosiće 41.650,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija.

Zahtev za isplatu naknade sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji može se naći u meniju Obrasci.

Nabavka specijalnih pomagala

Citaj mi

Pravo na novčanu naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje – reproduktor, Brajevа pisaćа mašinа i druga elektronska odnosno digitalna pomagala, ima osiguranik, korisnik penzije – slepo lice i slepo dete osiguranika.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi