Ostvarivanje prava

Citaj mi

 

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava:

  • za slučaj starosti:

   - pravo na starosnu penziju;

   - pravo na prevremenu starosnu penziju;

  • za slučaj invalidnosti - pravo na invalidsku penziju;
  • za slučaj smrti - pravo na porodičnu penziju;
  • za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću - pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje;
  • za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica - pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Pokrajinskom fondu kao organizacionoj jedinici tog fonda.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev stranke koji se uz prateću dokumentaciju podnosi nadležnoj filijali prema mestu poslednjeg osiguranja ili prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, ako je od prestanka poslednjeg osiguranja prošlo 12 meseci.

Filijala je nadležna i za odlučivanje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma o socijalnom osiguranju zaključenih sa republikama bivše SFRJ.

O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zaključenih sa drugim državama, uključujući i republike bivše SFRJ, odlučuje sektor u Direkciji Fonda u Beogradu i sektor u Direkciji Pokrajinskog fonda u Novom Sadu.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju obavezno se dostavlja predlog za utvrđivanje invalidnosti (Obrazac 1) koji daje izabrani lekar.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije, uz koji se prilaže medicinska dokumentacija,

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica pokreće se na zahtev osiguranikai korisnika penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Uz zahtev se prilaže medicinska dokumentacija.

Promena u stanju invalidnosti, potrebe za pomoći i negom drugog lica i telesnog oštećenja,  utvrđenog pravnosnažnim rešenjem o priznavanju prava, utvrđuje se u postupku po zahtevu osiguranika, odnosno korisnika prava i po službenoj dužnosti.

Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim ugovorima u prvom stepenu donosi direktor sektora Direkcije Fonda, odnosno direktor sektora Direkcije Pokrajinskog fonda, a za bivše jugoslovenske republike direktor filijale.

Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu donosi direktor Fonda, odnosno direktor Pokrajinskog fonda ili lice koje on ovlasti.


TABELARNI PRIKAZ USLOVA (2014-2032)

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi