Porodična penzija

Citaj mi

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice posle smrti korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili je ispunio uslove za penziju. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu penzijskog staža tog lica.

Bračni drug ima pravo na porodičnu penziju:

Supruga :

 • sa navršene 53 godine, pod uslovom da je u momentu smrti supružnika imala najmanje 45 godina života

Suprug :

 • ako je u momentu smrti supruge imao najmanje 58 godina života

 Prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. 1. 2011. godine, bilo je predviđeno da se granica za ostvarivanje prava na porodičnu penziju za udove/udovce svake godine podiže za šest meseci, sve do 2017. godine.


Bračni drug može da koristi porodičnu penziju uz dete, koje je korisnik porodične penzije, ako obavlja roditeljske dužnosti prema njemu. Takođe, ako u roku od godinu dana posle smrti supružnika postane potpuno nesposoban/a za rad.

Razvedeni bračni drug ima pravo na porodičnu penziju ako mu je sudskom presudom dodeljeno izdržavanje.

Deca:

 • do 15 godina, bez obzira na to da li se školuju
 • učenici srednje škole do 20 godina, a studenti do navršenih 26 godina

Pravo na porodičnu penziju detetu može biti produženo zbog nesposobnosti za samostalan život i rad, privremeno ili trajno, ako se o tome izjasni nadležni organ veštačenja.

Iznos porodične penzije se određuje od penzije koju bi pokojnik imao u momentu smrti, i to:

 • za 1 člana 70%
 • za 2 člana 80%
 • za 3 člana 90%
 • za 4 i više članova 100% pokojnikove penzije

Deci bez oba roditelja pripada, pored porodične penzije po jednom roditelju, i porodična penzija po drugom roditelju, kao jedna penzija čiji iznos ne može preći najviši iznos penzije određen zakonom.

Članovi šire porodice – roditelji, braća, sestre i druga deca mogu ostvariti pravo, ako ih je pokojnik izdržavao do smrti i ako je preostao iznos njegove penzije posle ostvarivanja prava članova uže porodice.

Ako pravo na porodičnu penziju imaju bračni drug i razvedeni bračni drug umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i deli se u jednakim iznosima.

Bračni drug profesionalnog vojnog lica koje je poginulo za vreme dejstava stiče pravo na porodičnu penziju pod uslovom da nije ponovo zaključio brak. Porodična penzija se određuje u visini od 100 odsto penzije koja bi osiguraniku pripadala.

Isplata porodične penzije se neće obustaviti kada je mesečna ugovorena naknada niža od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih važeće u momentu uplate doprinosa.

Propisano je da dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad, ukoliko je nastala pre smrti osiguranika odnosno korisnika prava, pod uslovom da ga je osiguranik odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

 • Kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju, smatra se da je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava na penziju izdržavao člana porodice ako ukupni mesečni prihodi člana porodice ne prelaze iznos najniže penzije, u prethodnom kvartalu. U prihode ne uzima se: dodatak na decu, roditeljski dodatak, materijalno obezbeđenje porodice, porodična penzija ostvarena po drugom roditelju, novčana naknada po osnovu pomoći i nege, novčana naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada, otpremnina zbog odlaska u penziju, kao i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda.
 • Zahtev se podnosi filijali prema mestu prebivališta umrlog korisnika penzije. U zahtevu su navedeni dokazi potrebni za odlučivanje. Kada se pravo na porodičnu penziju ostvaruje po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, uz zahtev se prilaže medicinska dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji (overa se može izvršiti u fondu). Po prijemu zahteva prvostepeni organ dostavlja predmet Organu veštačenja fonda koji, na osnovu medicinske dokumentacije i ličnog pregleda, daje Nalaz, mišljenje i ocenu o postojanju nesposobnosti za samostalan život i rad. Po obavljenom veštačenju, predmet se vraća prvostepenom organu na dalji postupak i odlučivanje o pravu na porodičnu penziju.

VAŽNO JE ZNATI

 • Deca starija od 15 godina donose potvrde o školovanju jednom godišnje, odnosno potvrde o upisanoj godini na visokoškolskoj ustanovi.
 • Udovice ili udovci ne gube porodičnu penziju ako sklope novi brak.
 • Penziju možete primati na tekući račun, na kućnu adresu (za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova), na šalteru isporučne pošte (bez troškova u vezi sa isplatom), na račun ustanove u kojoj je korisnik  smešten, na devizni račun (korisnici koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenih lica (ovlašćenje važi godinu dana i može se obnoviti).
 • Penzioner je dužan da prijavi promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja na pravo.
 • Ako je preminuli radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
 • Ukoliko je imao potvrđen staž u bivšim jugoslovenskim republikama, priložiti potvrdu ili listing sa registrovanim podacima.
 • Porodični penzioner može ući u osiguranje po ugovoru o delu ili autorskom ugovoru, s tim da mesečna ugovorena naknada mora biti niža od iznosa najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.


Dokazi potrebni za ostvarivanje prava:

 1. Izvod iz matične knjige umrlih (original ili overena fotokopija) za umrlog osiguranika - korisnika
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za članove porodice za koje se podnosi zahtev (original ili overena fotokopija) i dokaz o identitetu za punoletne članove porodice (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
 3. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca izdat posle smrti osiguranika (original ili overena fotokopija)
  • Napomena: Saglasno čl. 82 Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, br. 20/09), izvodi iz matičnih knjiga nemaju ograničeni rok važenja od dana izdavanja, a za upotrebu izdatog izvoda iz matičnih knjiga koji ne sadrže poslednje podatke upisane u matičnu knjigu odgovorno je lice koje ga stavi u pravni saobraćaj
 4. Pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju za razvedenog bračnog druga
 5. Izveštaj o povredi na radu, odnosno o profesionalnom oboljenju ako je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu ili imao profesionalno oboljenje (ako je smrt nastala kao posledica te povrede ili oboljenja) 
 6. Dokaz o regulisanom vojnom roku (overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka) za umrlog osiguranika
 7. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
 8. Fotokopiju zdravstvene knjižice članova porodice
 9. Dokaze o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
 10. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 11. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine) za pokojnog osiguranika
 12. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
 13. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
 14. Medicinska dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji (overa se može izvršiti i u Fondu) za udovu-udovca potpuno nesposobnu-nog za rad
 15. Rešenje o kategorizaciji, odnosno medicinska dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji (overa se može izvršiti i u Fondu), ako ne postoji rešenje o kategorizaciji za decu nesposobnu za samostalan život i rad
 16. Poresko uverenje za članove porodice o ukupnoj visini mesečnog prihoda u prethodnom kvartalu pre smrti osiguranika - korisnika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 17. Rešenje o starateljstvu ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca
 18. Sve pisane dokaze o stažu u inostranstvu za pokojnog osiguranika

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi