Позитиван извештај ДРИ о завршном рачуну Фонда

Image

15. 8. 2023. Државнa ревизорскa институцијa je и ове године, након ревизије завршног рачуна, објавила позитиван Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину.

Након ревизије Завршног рачуна Фонда Државна ревизорска институција је дала мишљење да су финансијски извештаји Фонда припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему и осталим прописима који се односе на финансијско пословање корисника буџетских средстава, корисника организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.

То значи да у извештају који је Државна ревизорска институција дала за 2022. годину нису утврђене неправилности, и, у складу с тим, ДРИ није дала препоруке за даље поступање.

Извршена је ревизија приложених финансијских извештаја који чине Завршни рачун Фонда за 2022. годину, а који обухвата: Биланс стања на дан 31. децембар 2022. године, Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.2022. до 31.12.2022. године, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о новчаним токовима, Извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан и осталих пратећих извештаја.

По мишљењу Државне ревизорске институције, финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Подели

<