ЧЛАН 15

ПИТАЊЕ: Пре годину и по дана сам остао без посла и поднео сам захтев да ми се призна право да уплаћујем доприносе по чл.15. Добио сам решење и на основу тог решења сам вршио уплате. У међувремену сам неколико пута радио по месец дана, и то по уговору о делу, тако да ме интересује да ли је то од утицаја на право које ми је признато по чл.15?

ОДГОВОР: Осигурање по члану 15. аутоматски престаје када неко лице ради по уговору о делу или другом уговору на основу кога се прима уговорена накнада. Уколико је лице наставило да плаћа доприносе по члану 15. и у периоду кад је обављао послове по уговору, то лице може поднети захтев за повраћај доприноса које је платио по члану 15. за тај период. За поновно укључивање у обавезно осигурање по члану 15. (након престанка осигурања по основу обављања уговорених послова) мора се поднети нови захтев.

ПИТАЊЕ: Радим као лекар четири године у државној установи. Пошто планирам ускоро да дам отказ ради одласка у иностранство, да ли постоји могућност да самостално уплаћујем допринос за пензијско осигурање. Са вашег сајта сам преузео образац захтева за стицање својства осигураника по члану 15, али нисам сигуран шта у мом случају треба да поднесем од докумената који су наведени на крају захтева.

ОДГОВОР: Уплату доприноса по чл. 15 Закона о ПИО користе осигураници који се налазе ван осигурања,  са пребивалиштем у Србији. Овај вид осигурања је могућ уколико  у иностранству не будете били радно ангажовани. Уколико ћете бити радно ангажовани у држави са којом Србија има потписан Споразум  о социјалном осигурању, пријаву на осигурање и плаћање пореских обавеза по том основу обавља инострани послодавац и тај стаж осигурања се рачуна у  укупан стаж приликом остваривања права на пензију.Ако се ради о држави са којом немамо потписан споразум, можете да поднесете  Захтев за утврђивање својства осигураника по основу запослења у иностранству, ако за то време нисте обавезно осигурани код иностраног носиоца осигурања.

ПИТАЊЕ: Да ли могу самостално да уплатим стаж за период за који нисам био запослен да бих обезбедио континуитет у стажу?

ОДГОВОР: Ова опција није законски омогућена јер у систему пензијског и инвалидског осигурања не постоји институт откупа или докупа стажа. То значи да се доприноси не могу ретроактивно уплатити за период за који није постојала пријава на осигурање, нити се стаж може докупити за убудуће, једнократном уплатом доприноса.

ПИТАЊЕ: Остао сам без посла и хтео бих да наставим неко време да сам уплаћујем стаж. Да ли могу сада самостално да уплаћујем себи радни стаж и колико би то коштало?

ОДГОВОР: Уколико нисте у осигурању, имате могућност да се укључите у обавезно осигурање по члану 15 Закона о ПИО и да сами уплаћујете доприносе за пензијско и инвалидско осигурање при чему можете да изаберете једну од 13 понудјених основица. Основице се мењају почетком године и важе целу годину. Обавезно осигурање по овом основу може трајати онолико колико Ви желите. Напомињемо да је неопходно редовно уплаћивати доприносе за време трајања овог осигурања, јер у противном период осигурања за који нису плаћени доприноси не може се признати у стаж. Да бисте се укључили у обавезно осигурање по члану 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању потребно је да поднесете захтев надлежној филијали.

ПИТАЊЕ: Самостално уплаћујем допринос за пензијско осигурање по члану 15 Закона о ПИО, па ме занима да ли могу сада да прекинем плаћање (због недостатка финансијских средстава) а да касније једнократном уплатом (кад будем имао могућности) уплатим доприносе за период за који нисам уплаћивао.

ОДГОВОР: За време док имате својство осигураника по члану 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, 34/03...101/10), не можете бити ослобођени обавезе плаћања доприноса, јер је та обавеза утврђена правоснажним решењем. Уколико више не желите да будете укључени у обавезно осигурање по члану 15 Закона о ПИО, потребно је да надлежној филијали Фонда поднесете захтев за престанак осигурања по овом основу, при чему ће Вам својство осигураника престати са даном за који се определите у захтеву. Ако се допринос не плати у року од 6 месеци од дана доспелости, својство осигуаника престаје најраније са последњим даном за који је допринос плаћен, Решење о престанку својства осигураника по овом основу доноси се по службеној дужности, по добијању потврде од финансијске службе да лице није платило допринос у року 6 месеци од доспелости.Ови осигураници не могу да изврше накнадне уплате доприноса за период за који допринос није плаћен 6 месеци од дана доспелости.

ПИТАЊЕ: Ако се укључим у осигурање по чл. 15 и сама уплаћујем доприносе, да ли ћу тако моћи да регулишем и здравствено осигурање?

ОДГОВОР:Уплата доприноса по чл. 15 Закона о ПИО не односи се на здравствено осигурање већ само на пензијско осигурање. Уколико желите и здравствено да се осигурате, обратите се Републичком фонду за здравствено осигурање.

Подели

<