Линкови

Портал еУправа Републике Србије

Информације и електронске услуге у Републици Србији

www.euprava.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Немањина 22-26, Београд 
тел. 011/362-1345
www.minrzs.gov.rs

Завод за социјално осигурање
Булевар уметности 10, Београд
тел. 011/311-5470
www.zso.gov.rs

Републички фонд за здравствено осигурање 
Јована Мариновића 2, Београд 
тел. 011/2053-999 
www.rfzo.rs

Национална служба за запошљавање 
Краља Милутина 8, Београд 
тел. 011/330-7900 
www.nsz.gov.rs

Централни регистар обавезног социјалног осигурања
Омладинских бригада 1, Нови Београд
тел. 011/311-0365
www.croso.rs

Пореска управа
Саве Машковића 3-5, Београд
тел. 011/3950-585
www.poreskauprava.gov.rs

Рачуноводствена комора Србије
Стеријина 7, Београд
тел. 011/3290-021
www.racunovodstvenakomora.rs

Народна банка Србије
Краља Петра 12, Београд
тел. 011/3027-100
www.nbs.rs

Министарство финансија и привреде
Кнеза Милоша 20, Београд
тел. 011/3613-245
www.mfp.gov.rs

Управа за трезор Поп Лукина 7-9, Београд
тел. 011/3202-451
www.trezor.gov.rs

Фонд солидарности
Омладинских бригада 1, Београд
тел. 011/2121-970
www.fs.gov.rs

Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Крунска 13, Београд
тел. 011/3000-313
www.fsovo.mod.gov.rs

Агенција за привредне регистре 
Бранкова 25, Београд 
тел. 011/2023-350 
www.apr.gov.rs

Агенција за приватизацију 
Теразије 23/VI, Београд
тел. 011/3020-800
www.priv.rs

Републички завод за статистику 
Милана Ракића 5, Београд
тел. 011/2412-922 
www.stat.gov.rs

Поштанска штедионица - Банка а.д. 
Краљице Марије 3, Београд
тел. 011/3024-555
www.posted.co.rs

Савез пензионера Србије 
Светозара Марковића 32, Београд 
тел. 011/3231-487
www.sapens.rs 

Покрет трећег доба Србије 
Светозара Марковића 32, Београд 
тел. 065/2398-122
https://www.trece-doba.rs 

Савез пензионера Војводине 
Житни трг 3, Нови Сад 
тел. 021/572-231

Савез пензионера Косова и Метохије 
Краља Милутина б.б., Грачаница
тел. 064/4013-555
spkim@gmail.com

Синдикат пензионера Србије "Независност" 
Владетина 5, Београд 
тел. 011/3242-374

Удружење пензионера самосталних делатности
Бачванска 21, Београд
тел. 011/2851-704

Савез слепих Србије 
Кнез Михаилова 42-II, Београд 
тел. 011/3286-550 
www.savezslepih.org

Савез инвалида рада Србије 
Дечанска 14, Београд 
тел. 011/3242-479

Савез инвалида рада Војводине 
Булевар ослобођења 6-8, Нови Сад 
тел. 021/444-193

Савез самосталних синдиката Србије
Дечанска 14, Београд
тел. 011/3232-931
www.sindikat.rs

Уједињени грански синдикати "Независност"
Нушићева 4/V, Београд
тел. 011/3238-226
www.nezavisnost.org

Унија послодаваца Србије
Стевана Марковића 8, Земун
тел. 011/3160-248
www.poslodavci.org.rs

Удружење специјализованих здравствених установа за превенцију инвалидности и рехабилитацију
Др Александра Костића 9, Београд 
тел. 011/2643-697

Градски центар за социјални рад у Београду
Руска 4, Београд
тел. 011/2650-329
www.gcsrbg.org

Портал јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/

Подели

<