Породична пензија

Право на породичну пензију имају чланови породице умрлог корисника старосне или инвалидске пензије, односно умрлог осигураника који је испунио услове за пензију  или навршио најмање пет година стажа осигурања. Уколико је узрок смрти повреда на раду или професионална болест, чланови породице стичу право на пензију без обзира на дужину стажа осигурања умлог.

Право на породичну пензију могу остварити:

1. Супружник и ванбрачни партнер уколико су брак, односно ванбрачна заједница живота трајали најмање три године, или ако са умрлим осигураником, односно корисником права има заједничко дете, и то ако испуњава следеће услове:


Удова:

 • ако је до смрти супружника, односно ванбрачног партнера навршила 53 године живота, или
 • ако је до смрти супружника, односно ванбрачног партнера, или у року од једне године од дана смрти постала потпуно неспособна за рад, или
 • ако је остало једно или више деце која имају право на породичну пензију  по том супружнику, односно ванбрачном партнеру, а удова обавља родитељску дужност према тој деци. Удова која у току трајања права према том основу постане потпуно неспособна за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Удова која до смрти супружника, односно ванбрачног партнера није навршила 53 године живота, али је навршила 45 година живота, стиче право на породичну пензију кад наврши 53 године живота.

Удова која у току трајања права на породичну пензију наврши 53 године живота, трајно задржава то право, а удова којој право на породичну пензију престане пре навршених 53 године живота, али после навршених 45 година живота може поново остварити право кад наврши 53 године живота.

Удовац:

 • ако је до смрти супружника, односно ванбрачног партнера навршио 58 година живота, или
 • ако је до смрти супружника, односно ванбрачног партнера, или у року од једне године од дана смрти постаo потпуно неспособaн за рад, или
 • ако је остало једно или више деце која имају право на породичну пензију  по том супружнику, односно ванбрачном партнеру, а удовац обавља родитељску дужност према тој деци. Удовац који у току трајања права према том основу постане потпуно неспособан за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Удовац који у току трајања права на породичну пензију наврши 58 године живота, трајно задржава то право.

Право на породичну пензију, под истим условима, може остварити и супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање.


2. Деца: (рођена у браку или ван брака или усвојена, пасторчад коју је осигураник, односно корисник права издржавао, унучад, браћа и сестре и друга деца без родитеља односно деца која имају једног или оба родитеља који су потпуно неспособни за рад, а коју је осигураник, односно корисник права издржавао) стичу право на породичну пензију и она им припада:

 • до 15 година живота, без обзира на то да ли се школују;
 • до 20 година ако похађају средњу школу;
 • до навршених 26 година живота, ако студирају;
 • док траје неспособност за самосталан живот и рад, настала до 15. године живота;
 • док траје неспособност за самосталан живот и рад, настала после 15. године живота, а пре смрти осигураника, односно корисника права под условом да га је осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти.

Детету коме је школовање прекинуто због болести, породична пензија припада и за време болести, као и изнад година живота прописаних у случају школовања, али највише за онолико времена колико је због болести изгубило од школовања.

Детету коме је школовање прекинуто због служења војног рока, породична пензија припада и за време служења војног рока, а најдуже до навршене 27. године живота.

Инвалидно дете стиче право на породичну пензију и после престанка запослења, односно обављања самосталне делатности.

3. Родитељ (отац и мајка, очух и маћеха и усвојиоци) које је осигураник, односно корисник права издржавао до своје смрти, стичу право на породичну пензију ако је навршио 65 (мушкарац), односно 60 (жена) година живота или постао потпуно неспособан за рад.


Износ породичне пензије се одређује у проценту од пензије која припада, односно која би припадала умрлом у моменту смрти, и то:

 • за једног члана 70%
 • за два члана 80%
 • за три члана 90%
 • за четири и више чланова 100%.

Деци без оба родитеља припада, поред породичне пензије по једном родитељу, и породична пензија по другом родитељу, као једна пензија чији износ не може прећи највиши износ пензије одређен законом.

Члановима шире породице – родитељи, браћа, сестре и друга деца без родитеља, које је умрли издржавао до смрти, припада разлика до пуног износа пензије умрлог, ако то право остварују уз чланове уже породице.

Ако право на породичну пензију имају супружник, ванбрачни партнер, супружник из разведеног брака и ванбрачни партнер после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, ако им је судском пресудом утврђено право на издржавање, одређује се једна породична пензија у висини која припада за једног члана породице и дели у једнаким износима.

Када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију, сматра се да је умрли осигураник, односно корисник права на пензију издржавао члана породице ако укупни месечни приходи члана породице не прелазе износ најниже пензије, у претходном кварталу. У приходе не узима се: додатак на децу, родитељски додатак, материјално обезбеђење породице, породична пензија остварена по другом родитељу, новчана накнада по основу помоћи и неге, новчана накнада за телесно оштећење, примања по основу награда, отпремнина због одласка у пензију, као и примања по основу ученичког и студентског стандарда.

Исплата породичне пензије се обуставља у случају ступања корисника у осигурање. Исплата се неће обуставити само када је месечна уговорена накнада нижа од најниже основице у осигурању запослених важеће у моменту уплате доприноса.

Захтев се подноси филијали последњег осигурања, односно према месту пребивалишта умрлог корисника пензије. У захтеву су наведени докази потребни за одлучивање. Када се право на породичну пензију остварује по основу неспособности за самосталан живот и рад, уз захтев се прилаже медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити у фонду). Органу вештачења фонда на основу медицинске документације и личног прегледа, даје Налаз, мишљење и оцену о постојању неспособности за самосталан живот и рад.

Исплата породичне пензије се врши на текући рачун, на рачун установе у коју је корисник  смештен, на девизни рачун (ако корисник има пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.

Лице које је проузроковало смрт осигураника, односно корисника права, намерно или крајњом непажњом, не може по том основу остварити право на породичну пензију.ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Деца старија од 15 година доносе потврде о школовању једном годишње, односно потврде о уписаној години на високошколској установи. Ако се не донесе потврда, престаје право на породичну пензију.
 • Удовице или удовци не губе породичну пензију ако склопе нови брак или заснују ванбрачну заједницу. 
 • Пензију можете примати на текући рачун, на рачун установе у којој  сте  смештени, на девизни рачун (ако имате пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћених лица.
 • Пензионер је дужан да пријави промену адресе, као и друге промене које су од утицаја на право. 
 • Ако је умрли осигураник, односно корисник права радио и у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на породичну пензију по основу иностраног стажа одлучује се по прописима те државе.


Докази потребни за остваривање права:

 1. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал или оверена фотокопија) за умрлог осигураника – корисника права
 2. Извод из матичне књиге рођених за чланове породице за које се подноси захтев (оригинал или оверена фотокопија) и доказ о идентитету за пунолетне чланове породице (лична карта на увид или уверење о пребивалишту)
 3. Извод из матичне књиге венчаних за удову/ца издат после смрти осигураника (оригинал или оверена фотокопија), односно правоснажна судска одлука о постојању ванбрачне заједнице
 4. Правоснажна судска пресуда о разводу брака и досуђеном издржавању за супружника из разведеног брака, односно за ванбрачног партнера по престанку постојања ванбрачне заједнице
 5. Извештај о повреди на раду, односно о професионалној болести ако је умрли осигураник претрпео повреду на раду или имао професионално болест (ако  је смрт настала као последица те повреде или болести)
 6. Доказ о регулисаном војном року (оверена фотокопија војне књижице или уверење војног одсека) за умрлог осигураника
 7. Доказ о школовању деце старије од 15 година
 8. Фотокопија здравствене књижице чланова породице
 9. Докази о пензијском стажу умрлог осигураника у Републици Србији – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 10. Уверење о обављању самосталне делатности за покојног осигураника, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 11. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године) за покојног осигураника
 12. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности за умрлог осигураника
 13. Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање за чланове породице (решење, уверење)
 14. Медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити и у Фонду) за удову-удовца потпуно неспособног за рад
 15. Решење о категоризацији, односно медицинска документација у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити и у Фонду), ако не постоји решење о категоризацији за децу неспособну за самосталан живот и рад
 16. Пореско уверење за чланове породице о укупној висини месечног прихода у претходном кварталу пре смрти осигураника - корисника, имена и адресе лица која могу да потврде чињеницу издржавања када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију
 17. Решење о старатељству ако подносилац захтева нема законског стараоца
 18. Докази о стажу у иностранству за умрлог осигураника

Подели

<