Обрасци - Републички фонд

Старосна пензија Захтев за остваривање права на старосну пензију
Захтев за остваривање права на превремену старосну пензију
Захтев за остваривање права на превремену старосну пензију применом конвенције
Захтев за остваривање права на старосну пензију по споразумима / конвенцијама
Захтев за поновно одређивање старосне пензије - Дирекција
Захтев за поновно одређивање старосне пензије - филијале
Инвалидска пензија Захтев за остваривање права на инвалидску пензију
Захтев за остваривање права на инвалидску пензију по споразумима / конвенцијама
Захтев за одређивање инвалидске пензије по основу друге и треће категорије инвалидсности, односно преостале радне способности
Породична пензија Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти корисника пензије
Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти осигураника
Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти корисника пензије (по споразумима/конвенцијама)
Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти осигураника (по споразумима/конвенцијама)
Захтев за исплату породичне пензије по престанку осигурања - Дирекција
Захтев за исплату породичне пензије по престанку осигурања - филијале
Подаци унети у матичну евиденцију Захтев за издавање уверења о подацима унетим у матичну евиденцију
Захтев за издавање решења о подацима унетим у матичну евиденцију
Захтев за ажурирање базе података матичне евиденције осигураника - корисника права из ПИО
Потврда о животу Захтев за издавање потврде о животу
Аустрија
Бугарска
Црна Гора
Данска
Енглеска
Федерација БиХ
Француска
Грчка
Хрватска
Кипар
Северна Македонија
Немачка
Република Српска
Русија
Словачка
Словенија
Србија
Утврђивање својства осигураника и основица уплаћеног доприноса Захтев за утврђивање својства осигураника
Захтев за издавање уверења о основици на коју је уплаћен допринос
Захтев за утврђивање својства осигураника по уговору о спровођењу пензијског и инвалидског осигурања
Захтев за утврђивање периода мировања осигурања
Захтев за доношење решења о престанку обавезе плаћања доприноса
Захтев за утрвђивање података о стажу осигурања и својству осигураника
Захтев за утврђивање престанка својства осигураника пољопривредника
Захтев за мировање својства осигураника
Захтев за доношење решења о утврђивању права на повраћај више/погрешно уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Накнада погребних трошкова Захтев за накнаду погребних трошкова-Дирекција
Захтев за накнаду погребних трошкова-филијале
Захтев за исплату разлике накнаде погребних трошкова - Дирекција
Захтев за исплату разлике накнаде погребних трошкова - филијале
Изјава o давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова
Помоћ и нега, телесно оштећење Захтев за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица - Дирекција
Захтев за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица - филијале
Захтев за утврђивање процента телесног оштећења и издавања потврде
Захтев за издавање потврде-уверења о утврђеном проценту телесног оштећења
Захтев за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење
Стицање и престанак својства осигураника по члану 15 Захтев за добровољно приступање обавезном осигурању
Захтев за престанак својства осигураника
Признавање стажа за време трудноће Захтев за признавање стажа за време трудноће - Дирекција
Захтев за признавање стажа за време трудноће - филијале
Признавање стажа по основу рођења трећег детета Захтев за признавање посебног стажа по основу рођења трећег детета - Дирекција
Захтев за признавање посебног стажа по основу рођења трећег детета - филијале
Утврђивање пензијског стажа у иностранству Захтев за утврђивање пензијског стажа у иностранству - Дирекција
Захтев за утврђивање пензијског стажа у иностранству - филијале
Захтев за утврђивање својства осигураника по основу запослења у иностранству
Исплата пензије Захтев за исплату на територији Републике Србије - Дирекција
Захтев за исплату на територији Републике Србије - филијале
Захтев за исплату ван територије Републике Србије
Захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија
Промена адресе на коју се врши исплата Захтев за промену адресе на коју се врши исплата - Дирекција
Захтев за промену адресе на коју се врши исплата - филијале
Промена презимена - имена у предмету Захтев за промену презимена-имена у предмету - Дирекција
Захтев за промену презимена-имена у предмету - филијале
Признавање стажа по основу учешћа у рату Захтев за признавање посебног стажа по основу учешћа у рату - Дирекција
Захтев за признавање посебног стажа по основу учешћа у рату - филијале
Признавање права на накнаду по Закону о рехабилитацији Захтев за остваривање права на месечну новчану накнаду по Закону о рехабилитацији
Уверења/потврде о коришћењу права на пензију Захтев за издавање уверења за кориснике пензија остварене у иностранству - Дирекција
Захтев за издавање уверења за кориснике пензија остварене у Републици Србији - филијала
Захтев за издавање уверења за кориснике пензија остварене у бившим републикама

Подели

<