Матична евиденција

Матична евиденција о осигураницима и корисницима права из ПИО

 • Фонд води матичну евиденцију о осигураницима, обвезницима плаћања доприноса и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања по прописаним јединственим методолошким принципима;
 • Подаци се преузимају, односно уносе у матичну евиденцију према прописаном јединственом кодексу шифара у електронској форми на основу службених евиденција министарства надлежног за послове државне управе и локалне самоуправе, Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Пореске управе, Фонда, других државних органа и организација и послодаваца, као и на основу јавних исправа и других доказа заснованих на документацији и евиденцијама које се воде у складу са законом, достављених у електронској форми, путем средстава за електронску обраду података или на други начин.

За тачност података у евиденцији и документацији, односно јавној исправи на основу којих се подаци уносе у матичну евиденцију, одговорни су органи у чијој надлежности је вођење евиденције, односно издавање јавне исправе. Уколико постоји неслагање података садржаних у евиденцијама, документацији и јавним исправама, Фонд је дужан да након провере података увидом у евиденције, документацију и јавне исправе, изврши унос тачног податка у матичну евиденцију након усаглашавања података са надлежним органом, односно организацијом.

 • Заштита података из матичне евиденције обезбеђује се у складу са законом и уређује општим актом Фонда.

Подаци садржани у матичној евиденцији достављају се другим државним органима и организацијама, односно органима локалне самоуправе, ради извршавања поверених послова на њихово тражење, правним лицима преко којих се врши исплата корисницима, као и правним лицима за чији рачун се врши обустава исплате пензије, у складу са уговором о пословној сарадњи.

Подаци садржани у матичној евиденцији користе се и за статистичка истраживања.

 • Фонд је дужан је да осигуранику, на његов захтев, изда уверење о подацима унесеним у матичну евиденцију о осигураницима;
 • Осигураник има право да захтева да фонд донесе решење о подацима о осигурању, пензијском стажу, зарадама, накнадама зараде, односно основицама осигурања, односно уговореним накнадама и другим накнадама и висини уплаћених доприноса, унетим у матичну евиденцију.

Фонд је дужан да решење донесе у року од 15 дана од дана пријема захтева.

У матичну евиденцију уносе се следећи подаци о осигураницима:

 1. презиме и име;
 2. јединствени матични број грађана и порески идентификациони број;
 3. пол;
 4. дан, месец и година рођења;
 5. занимање;
 6. школска спрема;
 7. основ осигурања;
 8. датум стицања и престанка својства осигураника;
 9. о мировању својства осигураника пољопривредника, односно утврђеним периодима мировања осигурања;
 10. о стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања, уговореним накнадама и другим накнадама које служе за одређивање висине права;
 11. о броју месеци, односно дана проведених на раду и броју месеци, односно дана за које су исплаћене накнаде;
 12. о висини уплаћеног доприноса;
 13. да ли је осигураник корисник пензије;
 14. о обвезнику плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање;
 15. о пензијском стажу - по врстама;
 16. о осигураницима с телесним оштећењем од најмање 70%, војним инвалидима од прве до шесте групе, цивилним инвалидима рата од прве до шесте групе, слепим лицима и лицима оболелим од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије, церебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе.

За осигуранике који раде на радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у матичној евиденцији евидентирају се подаци о стажу осигурања, односно о времену проведеном на тим радним местима, односно пословима и степену увећања стажа.

Осигураницима који немају јединствен матични број грађана фонд одређује лични број.

У матичну евиденцију уносе се следећи подаци о корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања:

 1. о врсти пензије, односно новчане накнаде;
 2. о правном основу за утврђивање пензије, односно новчане накнаде;
 3. о датуму стицања права на пензију, односно новчану накнаду и датуму почетка исплате, обуставе и поновне исплате пензије, односно новчане накнаде, као и о правном основу за обуставу, односно поновну исплату пензије, односно новчане накнаде;
 4. о инвалидности, узроку инвалидности и дијагнози;
 5. о степену и узроку телесног оштећења;
 6. о износу пензије, односно новчане накнаде на дан остваривања права;
 7. о износу исплаћене пензије, односно новчане накнаде;
 8. о смрти корисника права.

У матичну евиденцију уносе се и подаци о сродству корисника породичне пензије са умрлим осигураником, односно корисником пензије по основу кога је остварено право на породичну пензију.

Фонд утврђује у матичној евиденцији податке о:

 1. стажу осигурања, заради, накнади зараде, односно основици осигурања и висини уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, као и промени наведених података;
 2. висини исплаћене уговорене накнаде, месецу и години за коју је исплаћена, основу за исплату, категорији осигураника, висини уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и стажу осигурања по том основу, датуму исплате уговорене накнаде и уплате доприноса, као и промени наведених података;
 3. износу исплаћених новчаних накнада по основу инвалидског осигурања и промени наведеног податка
 4. пензијском стажу;
 5. пензијском стажу навршеном у иностранству;
 6. смрти корисника права

Фонд је дужан да наведене податке унесе у матичну евиденцију према динамици преузимања тих података од надлежних органа и организација, а најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину.

Мењање података унетих у матичну евиденцију

Подаци унети у матичну евиденцију могу се накнадно мењати у следећим случајевима:

 1. ако надлежни орган накнадно, у прописаном поступку, утврди промену података;
 2. ако су подаци о осигурању, пензијском стажу, стажу осигурања, зарадама, накнадама зарада, уговореним накнадама, односно основицама осигурања који служе за утврђивање висине права, као и подаци о висини уплаћених доприноса унети у матичну евиденцију на основу лажних исправа;
 3. ако се накнадно, провером података или на други начин, утврди да су у матичну евиденцију унети нетачни или непотпуни подаци.

Списак овлашћених лица у Одељењу за матичну евиденцију у Дирекцији Фонда

Подели

<