Укључење у обавезно осигурање (члан 15 ЗПИО)

Лица која нису обавезно осигурана, односно нису корисници права на пензију, старија су од 15 година и имају пребивалиште на територији Републике Србије могу се укључити у обавезно пензијско и инвалидско осигурање.

Својство осигураника стиче се даном подношења захтева, а на захтев лица може се стећи најраније 30 дана пре подношења захтева.

Својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи или ако допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости када му својство престаје најраније са последњим даном за који је допринос плаћен.

Подношење захтева за стицање права на старосну, превремену старосну пензију односно инвалидску пензију сматра се захтевом за престанак овог својства осигураника, уколико су испуњени услови за стицање ових права.

Захтев за укључивање у обавезно осигурање као и Захтев за престанак својства осигураника по чл.15 може се поднети лично у Фонду ПИО, путем поште или преко е-Шалтера.

Приликом подношења захтева лице бира једну од 13 понуђених основица на коју ће плаћати допринос за пензијско и инвалидско осигурање. У току трајања осигурања одабрана основица се може на захтев променити у вишу или нижу.

Основице су одређене у проценту од просечне зараде по запосленом у Републици Србији у претходних 12 месеци, а најнижа је 35% од тог износа док је највиша 500%.

Допринос се плаћа по стопи од 24 % на одабрану основицу до 15. у сваком месецу за претходни месец.

Износ основица се одређује почетком сваке календарске године, а лица укључена у обавезно осигурање су дужна да се сама информишу о новим износима у надлежној филијали или преко сајта Фонда ПИО.

Ова врста осигурања престаје по сили закона уколико лице постане обавезно осигурано у својству запосленог, осигураника самосталних делатности или осигураника пољопривредника. Уколико се то деси Фонду се подноси захтев за повраћај више плаћених доприноса по основу укључивања у обавезно осигурање уколико је до тога дошло. За поновно укључивање у обавезно осигурање потребно је поднети нови захтев.

Подели

<