Права одређених категорија осигураника

ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ  ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

1. Одређене категорије осигураника        

Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању осигураници – запослени који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и који могу под посебним условима остварити право на пензију су:

1)  полицијски службеници – униформисана овлашћена службена лица и полицијски службеници који раде на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима;

2) запослени у Министарству спољних послова;

3) припадници Безбедносно-информативне агенције, припадници Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције;

4)  запослени у Управи за извршење кривичних санкција;

5) овлашћена службена лица Пореске полиције у смислу прописа о пореској администрацији;

6) професионална војна лица према прописима о Војсци Србије;

7) судије распоређене у Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Вишег суда у Београду и Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Апелационог суда у Београду, Тужилац за организовани криминал, заменици Тужиоца за организовани криминал, Тужилац за ратне злочине и заменици Тужиоца за ратне злочине и

8)  остали полицијски службеници.

Наведене категорије осигураника – запослених могу под посебним условима остварити право на пензију искључиво ако раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

 

2. Стицање права на  пензију под посебним условима

1)старосна пензија

a) Осигураници наведени у тачкама 1) до 6) стичу право на старосну пензију под следећим кумулативно прописаним условима:

- да им је престало запослење с правом на пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију;

- да су навршили најмање 55 година живота;

- да су навршили 25 године стажа осигурања, од чега најмање 15 година ефективно проведених на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у наведеним органима. Прописани услови у погледу навршеног стажа осигурања цене се тако што се узима у обзир, односно сабира стаж осигурања навршен у било којем од ових органа и

 - да су у моменту остваривања права, овлашћена лица, односно запослени на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у тим органима.  

Uslovi

б) Професионална војна лица, полицијски службеници – припадници специјалних јединица полиције, Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, као и остали полицијски службеникци, могу остварити право на старосну пензију и под следећим условима:

Specijalne jedinice 2015

Vojska Srbije 2015 

 в)  Осигураници наведени у тачкама 7) и 8)  могу остварити право на старосну пензију  са навршених најмање 60 година живота и 25 година стажа осигурања, од чега најмање 15 година ефективно проведених на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у наведеним органима.   

При одлучивању о праву на пензију својство осигураника запосленог у наведеним органима се утврђује на основу решења о престанку радног односа и других доказа о раду на одређеним пословима и периоду тог рада.

 

2) инвалидска пензија

Инвалидност постоји кад, због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом код:

- професионалног војног лица настане потпуни губитак способности за професионалну војну службу

- полицијског службеника настане потпуни губитак радне способности за професионално вршење полицијских послова.

Вештачење способности за професионану војну службу и професионално вршење полицијских послова врши орган вештачења Фонда. 

Професионално војно лице, уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију, подноси  предлог за утврђивање инвалидности на обрасцу 1. који даје председник Више војнолекарске комисије, који се за професионална војна лица, сматра изабраним лекаром.

Полицијски службеник, уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију, подноси  предлог за утврђивање инвалидности на обрасцу 1. који даје изабрани лекар и мишљење о способности за професионално вршење полицијских послова које даје комисија Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

Решењем се утврђује потпуни губитак способности за професионалну војну службу, односно потпуни губитак радне способности за професионално вршење полицијских послова, а право на инвалидску пензију се утврђује од првог наредног дана по престанку осигурања. Са истим датумом се одређује исплата инвалидске пензије.

 

3) породична пензија

Супружник, односно ванбрачни партнер професионалног војног лица према прописима о Војсци Србије које је погинуло за време дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на навршене године живота, под условом да није поново склопио брак.  

Породична пензија се одређује у износу од 100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти. Одређивање породичне пензије у износу од 100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти се врши и у случају када су, поред удове, односно удовца, и деца корисници породичне пензије. Наиме, у том случају се одређује једна породична пензија, која износи 100% пензије умрлог осигураника. Све док је удова, односно удовац корисник породичне пензије, не мења се проценат у коме је она одређена, односно он остаје и по престанку права на породичну пензију деци.

Како је, у случају погибије професионалног војног лица за време дејстава, услов за остваривање права на породичну пензију да удова, односно удовац није поново склопио брак, и коришћење породичне пензије је условљено чињеницом склапања брака. Право на породичну пензију удове, односно удовца престаје склапањем брака, с тим што породична пензија припада у висини од 70% (ако су једини корисник породичне пензије), ако испуњавају услове за њено остваривање по општим прописима. У случају да у моменту престанка права на ту породичну пензију удова нема навршене прописане године живота, али има навршених 45 година живота, може поднети захтев за остваривање права на породичну пензију кад наврши потребне године живота.

 

4. Утврђивање висине пензије

Осигуранику који испуњава услове за стицање права на старосну пензију под наведеним, посебним условима, старосна пензија се обрачунава на основу зарада, основица осигурања, као и уговорених накнада остварених од 1. јануара 1996. године.

Износ пензије утврђен на овај начин се  увећава за 20% и  представља укупан износ пензије за ову категорију осигураника. Право на увећање пензије за 20% немају судије распоређене у Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Вишег суда у Београду и Посебно одељење и Одељење за ратне злочине Апелационог суда у Београду, Тужилац за организовани криминал, заменици Тужиоца за организовани криминал, Тужилац за ратне злочине и заменици Тужиоца за ратне злочине.

Овако обрачунат износ пензије не може бити већи од највишег износа пензије.  

Обрачун пензије на основу зарада, основица осигурања, као и уговорених накнада остварених од 1. јануара 1996. године врши се и за друге запослене у Министарству унутрашњих послова, припаднике Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносне и Војнообавештајне агенције под условом да у том органу имају навршених најмање 20 година стажа осигурања. Они немају право на увећање пензије за 20%.

Право на овај обрачун, са увећањем пензије од 20% имају и сви осигураници запослени у наведеним органима који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, код којих настане инвалидност по основу које стекну право на инвалидску пензију, ако су на тим пословима навршили потребан стаж осигурања за стицање права на инвалидску пензију (1 годину - кад је инвалидност настала до навршене 20. године живота; 2 године - кад је инвалидност настала до навршене 25. године живота; 3 године - кад је инвалидност настала до навршене 30. године живота, односно 5 година када је инвалидност настала касније).

Напомиње се да осигураник који у тренутку остваривања права на старосну, односно инвалидску пензију нема својство осигураника из члана 42. Закона, а који је то својство имао у току радног века стиче и остварује право на пензију по општим прописима.

 

5. Коришћење права на пензију

Корисник старосне пензије, који је по основу запослења на територији Републике, односно обављања самосталне делатности по основу које је био обавезно осигуран на територији Републике био у осигурању најмање годину дана, има право по престанку запослења, односно обављања самосталне делатности на поновно одређивање пензије.

Приликом поновног одређивања пензије кориснику права се, по службеној дужности, утврђује повољнији износ пензије.

Ово право има и корисник старосне пензије остварене по војним прописима до 31. децембра 2011. године. Напомиње се да није од значаја да ли је корисник пензије остварене по војним прописима имао прекид у осигурању, односно право на поновно одређивање пензије има и корисник који је наредног дана од дана престанка осигурања по основу вршења професионалне војне службе био осигуран по основу запослења, односно обављања самосталне делатности.

Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу, или по основу потпуног губитка радне способности за професионално вршење полицијских послова не може, због запослења, односно обављања самосталне или пољопривредне делатности, бити позван на поновни преглед ради утврђивања промена у стању инвалидности.  

 

Подели

<