Права на одсуство са рада ради посебне неге детета

ПРАВО НА ОДСУСТВО СА РАДА ИЛИ РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА, РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

 

Примена Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС” бр. 113/17 и 50/18 ) почела је 1. јула 2018. године. Чланом 38. ст. 2-4. овог закона утврђено је да министар надлежан за социјална питања прописује ближе услове одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља или старатеља детета млађег од пет година коме је потребна посебна нега.

О степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета мишљење даје надлежна комисија фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а трошкови њеног рада финансирају се из буџета Републике Србије.

Састав, надлежност и начин рада комисије утврђује министар надлежан за социјална питања.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је  Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета („Службени гласник РС” бр. 56/18), који је ступио на снагу 18. јула 2018. године. Овим правилником утврђују се ближи услови, поступак и начин остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и права на остале накнаде по основу посебне неге детета, као и састав, надлежност и начин рада комисије која даје мишљење о степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета и нивоу функционалности деце са сметњама у развоју и инвалидитетом и друга питања од значаја за остваривање права.

 

КО ИМА ПРАВО

Родитељ, односно усвојитељ, хранитељ или старатељ детета млађег од пет година, коме је неопходна посебна нега због сметњи у развоју и инвалидитета, осим за случајеве предвиђене прописима о здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, одсуствује са рада или да ради са половином од пуног радног времена ради посебне неге детета, у складу са законом којим се уређује рад.
Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом су она која имају озбиљне или комплетне тешкоће у једном или више посматраних развојних домена, као и деца са теже нарушеним здравственим стањем и оштећењем телесних структура.
Развојни домени који се процењују су: социоемоционални развој (емотивне функције и активности), когнитивни развој, функције и активности комуникације, физички развој – функције активности покрета, адаптивне вештине - функције активности свакодневног живота, и функције чула (чуло вида, слуха и осећај бола).

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена и право на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада, утврђује се на основу поднетог захтева за вештачење здравственог стања детета, у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом. Захтев се подноси на Обрасцу број 1 – ЗOПНД.
Право на остале накнаде по основу посебне неге детета, утврђује се на основу поднетог захтева за вештачење здравственог стања детета, у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом. Захтев се подноси на Обрасцу број 1а – ЗОНПНД.
Захтев за остваривање права, са медицинском документацијом, подноси се у општинској, односно градској служби дечије заштите, према месту пребивалишта подносиоца захтева. Захтев се може поднети 45 дана пре истека одсуства са рада ради неге детета.

 

МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЕВ

Медицинска документација која је потребна за вештачење здравственог стања детета подразумева:

  1. налаз изабраног лекара који садржи процену функционалности детета по развојним доменима (на основу непосредног прегледа, налаза развојног саветовалишта или других лекара специјалиста и здравствених сарадника) или образац пријаве детета са сметњама у развоју,
  2. налазе других лекара специјалиста, 
  3. налазе здравствених сарадника,
  4. другу документацију битну за остваривање права.

 

ПОЗИВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ

Општинска, односно градска служба дечије заштите, позива подносиоца захтева да дође на вештачење са дететом, у надлежну установу наведену у позиву.

 

ОБАВЉАЊЕ ВЕШТАЧЕЊА

Првостепена комисија обавља вештачење здравственог стања детета на основу непосредног прегледа детета, медицинске документације и других доказа.
Изузетно, Првостепена комисија може дати позитивно мишљење за признавање права и без непосредног прегледа детета, односно само на основу разматрања медицинске документације из које се неспорно може утврдити здравствено стање детета.

 

ДОСТАВЉАЊЕ МИШЉЕЊА ПРВОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ

По спроведеном вештачењу, Првостепена комисија даје мишљење које доставља општинској, односно градској служби дечије заштите, а која мишљење Првостепене комисије доставља подносиоцу захтева и његовом послодавцу, односно само подносиоцу захтева у случају права на остале накнаде по основу посебне неге детета.

 

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРАВУ

Послодавац на основу мишљења Првостепене комисије доноси решење о праву на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета и доставља га општинској, односно градској служби дечије заштите и подносиоцу захтева одмах, уколико није уложен приговор на мишљење Првостепене комисије, односно уколико је уложен приговор, по добијању коначног мишљења Другостепене комисије Републичког фонда ПИО.
Надлежни орган локалне самоуправе – општинска, односно градска служба дечије заштите на основу мишљења Првостепене комисије доноси решење о праву на остале накнаде по основу посебне неге детета одмах, уколико није уложен приговор на мишљење Првостепене комисије, односно уколико је уложен приговор, по добијању коначног мишљења Другостепене комисије.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

На мишљење Првостепене комисије подносилац захтева као и послодавац могу уложити приговор Другостепеној комисији, у року од осам дана од дана пријема мишљења.
Приговор се подноси општинској, односно градској служби дечије заштите, који га одмах, а најкасније у року од три дана доставља Другостепеној комисији.
По пријему приговора Другостепена комисија преиспитује мишљење Првостепене комисије.
Другостепена комисија одлучује по разматрању медицинске документације и доказа прикупљених у поступку преиспитивања мишљења Првостепене комисије и по потреби позива подносиоца захтева да са дететом дође на поновни преглед.
Другостепена комисија даје мишљење у року од 15 дана од дана пријема приговора. Мишљење Другостепене комисије је коначно.
Коначно мишљење Другостепена комисија доставља општинској, односно градској служби дечије заштите, која мишљење комисије доставља подносиоцу захтева и његовом послодавцу најкасније у року од три радна дана од дана пријема мишљења комисије.

 

ПРВОСТЕПЕНА КОМИСИЈА

Првостепена комисија има четири члана, од којих је један лекар вештак специјалиста Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који је уједно и председник Првостепене комисије, један лекар специјалиста педијатар из развојног саветовалишта или службе за здравствену заштиту деце, један здравствени сарадник и један представник надлежног органа јединице локалне самоуправе задужен за послове дечије заштите који је секретар Првостепене комисије.
Чланови Првостепене комисије имају своје заменике.
Рад Првостепене комисије организује се у јединицама локалне самоуправе у којима филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање имају седиште.
Рад Првостепене комисије се организује ван радног времена, најмање једном у 15 дана, а по потреби и чешће у зависности од броја поднетих захтева.

 

ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА

Другостепена комисија има четири члана, од којих је један лекар вештак специјалиста Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који је уједно и председник Другостепене комисије, један лекар специјалиста педијатар, један здравствени сарадник и један представник министарстава надлежног за социјална питања, који је секретар Другостепене комисије.
Чланови Другостепене комисије имају своје заменике.
Рад Другостепене комисије организује се у просторијама Дирекције Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у Београду.

Подели

<