ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

ПИТАЊЕ: Молим Вас за информацију у вези са радним ангажовањем корисника инвалидске пензије и последицама тог ангажовања на коришћење пензије, по прописима о пензијском и инвалидском осигурању?

ОДГОВОР: Чланом 21. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Рeпублике Србије", бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04–др. закон, 85/05, 101/05–др. закон,  63/06–УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 86/19 и 62/21 – у даљем тексту: Закон) прописано је да инвалидност постоји кад код осигураника настане потпуни губитак радне способности због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом. Закон не садржи одредбу којом се регулише исплата инвалидске пензије у случају радног ангажовања корисника пензије, јер из саме дефиниције инвалидности произилази да осигураник код кога постоји потпуни губитак радне способности, није у могућности да обавља било који посао. То значи да не постоји основ за обуставу исплате инвалидске пензије због рада корисника пензије. Међутим, Законом је предвиђено да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање може, по службеној дужности, покренути поступак у циљу утврђивања промене у стању инвалидности. По сазнању да је корисник инвалидске пензије ступио у осигурање по основу рада, орган вештачења Фонда упућује позив кориснику на преглед и по извршеном вештачењу, зависно од налаза, мишљења и оцене органа вештачења, доноси се решење о даљем постојању потпуног губитка радне способности, у ком случају се и даље врши исплата инвалидске пензије,  или решење о престанку права на инвалидску пензију, а самим тим и исплате, ако више не постоји потпуни губитак радне способности. На поновни преглед код органа вештачења се не позивају само корисници инвалидске пензије који обављају привремене и повремене послове и који су радно ангажовани по уговору о делу или  другим уговорима по основу којих остварују уговорену накнаду. Такође се не позивају ни  корисници инвалидске пензије, уписани као оснивачи и власници привредног друштва (д.о.о.) у Агенцији за привредне регистре, под условом да не раде у привредном друштву (да у Агенцији за привредне регистре нису уписани као директори или заступници предузећа, односно, да не обављају било какве послове управљања у привредном друштву). Изузетак су и корисници инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу (војни инвалидски пензионери), као и полицијски службеници који могу поново да се запосле, односно обављају самосталну делатност, јер код њих не постоји потпуни губитак радне способности.

 

ПИТАЊЕ: Да ли корисник инвалидске војне пензије који се поново запосли има право по престанку тог запослења на поновно одређивање висине пензије по испуњењу општих услова за стицање права на старосну пензију у смислу члана 19 Закона о ПИО, односно да ли може остварити право на старосну пензију по општим прописима?

ОДГОВОР: Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу, може поново да се запосли, да обавља самосталну или пољопривредну делатност, тј. може поново бити у осигурању без икаквих ограничења. То значи да му се због поновног запослења не може обуставити исплата инвалидске пензије, нити може бити позван на поновни преглед пред органима вештачења али нема право на поновно одређивање пензије по основу доприноса уплаћиваних по накнадном осигурању.

 

ПИТАЊЕ: Наше дете је инвалид 80% и иде у специјалну школу, па сваки дан морамо да је водимо до школе. Да ли моја супруга може да оде у инвалидску пензију (има 11 година стажа) због детета, јер девојчица не може сама да иде, имала је операције кука пет пута, оперисала је око и има епилепсију? Супруга је имала одузимање целе леве стране, оболела јој је штитаста жлезда, има повишен крвни притисак и губи равнотежу када хода.

ОДГОВОР: Инвалидска пензија се остварује искључиво на основу здравственог стања осигураника и потпуно је независна од осталих породичних и социјалних потешкоћа. Ако je Ваша супруга слабог здравственог стања, као што описујете, може да поднесе захтев  за инвалидску пензију, уколико од свог изабраног лекара добије предлог за утврђивање инвалидности који се издаје на Обрасцу 1. Решење о праву на инвалидску пензију донеће се искључиво на бази оцене, налаза и мишљења лекара вештака који ће на основу медицинске документације и лекраског прегледа да утврди да ли код Ваше супруге постоји потпуни губитак радне способности или не, што је услов за остваривање права на инвалидску пензију.

 

ПИТАЊЕ: Рођена сам 24.11.1957. године. Оперисана сам од карцинома након чега сам упућена на хемотерапију. Од тада сам константно под терапијом. Имам и срчане проблеме, аритмију. Радила сам укупно 5,5 година. Да ли имам право на инвалидску пензију и шта је потребно од докумената?

ОДГОВОР: Према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, за остваривање права на инвалидску пензију потребно је да лекар вештак утврди да код осигураника постоји потпун губитак радне способности. Други услов је да осигураник има најмање пет година стажа осигурања  и да у моменту подношења захтева за инвалидску пензију није старији од прописаних година живота за старосну пензију.  У 2022. години, за осигураника жену то је 63 године и 4 месеца живота. С обзиром да Ви имате више од прописаних  година живота, не испуњавате услове  за остваривање права на инвалидску пензију.

 

ПИТАЊЕ: Добио сам решење у којем се утврђује потпуни губитак радне способности као последица болести. Интересује ме кад ће добити коначно решење јер ћу остати без здравственог осигурања када ми послодавац раскине радни однос. Захтев за инвалидску пензију сам поднео из радног односа.

ОДГОВОР: Поступак остваривања права на инвалидску пензију се спроводи по одређеној законској процедури, која подразумева обавештавање осигураника и његовог послодавца о оствареном потпуном губитку радне способности, њихов законски рок за жалбу који износи 15 дана од дана када је примљено решење о постојању потпуног губитка радне способности, доношење одлуке послодавца о прекиду радног односа и одјава са обавезног осигурања. Тек након одјаве, Фонд може да доноси решење о праву, које подразумева и обрачун висине пензије у складу са потврђеним подацима из обавезног осигурања. Здравствено осигурање по основу запослења Вам важи све до дана када Вас послодавац одјави са осигурања. Тада би требало да од филијале Фонда ПИО у којој се води поступак по Вашем захтеву тражите потврду да сте у поступку остваривања права, како бисте по основу те потврде регулисали здравствено осигурање у Фонду здравства.

 

ПИТАЊЕ Поштовани, да ли особе које болују од шизофреније и имају више од пет година радног стажа имају право на конкурс за инвалидску пензију?

ОДГОВОР: Осигураник, код кога настане потпуни губитак радне способности, стиче право на инвалидску пензију ако има навршених најмање пет година стажа осигурања и ако је губитак радне способности настао пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију. Не можемо Вам рећи само на основу назива болести да ли испуњава услов. Лекарска комисија Фонда цени радну способност осигураника према његовом здравственом стању, на основу непосредног лекрског прегледа и на основу релевантне медицинске документације. Захтев за инвалидску пензију може да поднесе осигураник уколико од свог изабраног лекара добије Образац 1, који је неопходно приложити уз захтев са осталом документацијом.

 

ПИТАЊЕ. Пре седам година имао сам повреду на радном месту и после тога добио  инвалидску пензију. Интересује ме да ли бих могао да добијем старосну пензију кад напуним 65 година?

ОДГОВОР: Имајући у виду различите основе за остваривање права по основу инвалидности у односу на право по годинима живота, као и другачији статус корисника инвалидске пензије, у односу на корисника старосне пензије, не постоји законски основ да корисник инвалидске пензије, кад напуни одређене године живота, стекне статус корисника старосне пензије. Променом статуса корисника довела би се у питање оправданост коришћења инвалидске пензије која је првобитно стечена.

 

ПИТАЊЕ: Имам 77 година старости и 8,5 година стажа . Да ли могу да добијем неку пензију? До сада се нисам никоме обраћала, па ни Фонду ПИО, али сам чула да је неки човек инвалид добио пензију са 10 година радног стажа.

ОДГОВОР: Тачно је да је за остваривање права на инвалидску пензију по питању стажа осигурања довољно и пет година. Међутим, право на инвалидску пензију може да оствари само осигураник код кога је утврђен потпуни губитак радне способности до навршења потребних година живота за остваривање права на старосну пензију. За осигуранике жене то је 62 годинe и шест месеци живота, а за осигуранике мушкарце та граница је 65 година живота. То практично значи да сте Ви прешли старосну границу за остваривање права на инвалидску пензију. Што се тиче старосне пензије, 10 година стажа осигурања није довољно,јер је по Закону о ПИО за остваривање тог права потребно најмање 15 година стажа осигурања.

Подели

<