НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

ПИТАЊЕ: Пре седам година сам остварио право на инвалидску пензију а пре три године ми је признато и право на новчану накнаду за туђу негу и помоћ. Интересује ме да ли ја могу да примам и увећани додатак за туђу негу и помоћ?

ОДГОВОР: Корисник који је по прописима о ПИО остварио право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, може остварити право на увећани додатак за помоћ и негу, ако испуњава услове из Закона о социјалној заштити. По Закону, право на увећани додатак за помоћ и негу могу остварити она лица која имају утврђен проценат телесног оштећења 100% по једном основу или да лице има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа као и лице код кога је утврђена потреба за помоћи и негом, а које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи 70% и више процената по најмање два основа.

Захтев се подноси Центру за социјални рад који је надлежан према месту пребивалишта корисника пензије при чему и одлуку о праву доноси Центар као орган који је надлежан за спровођење Закона о социјалној заштити. 

ПИТАЊЕ: Петнаест година сам на хемодијализи и примам новчану накнаду за туђу помоћ и негу већ 8-9 година. Занима ме да ли могу новац који добијам на кућну адресу да пребацим и да добијам преко рачуна неке банке.

ОДГОВОР: Са становишта Фонда ПИО нема препрека да банка отвори текући рачун кориснику накнаде за негу и помоћ другог лица, јер се ради о редовном примању од стране Фонда ПИО. Закон о ПИО обавезује корисника свих права из пензијског и инвалидског осигурање да пензије или накнаде морају примате искључиво преко текућег рачуна отвореног у банци. Ово се не односи на затечене кориснике који већ примају пензију или накнаду на кућну адресу. 

 

ПИТАЊЕ: Мој брат, инвалидски пензионер из БиХ, преминуо је 2011. године. Када сам се обратио пензијском фонду Федерације БиХ речено ми је да немам право на било какву накнаду погребних трошкова, као што то важи по прописима у Србији. Зар је могуће да Споразумом о социјалном осигурању између Србије и БиХ није регулисано ово питање?

ОДГОВОР: Остваривање одређених права није могуће прописати и наметнути споразумом о социјалном осигурању између држава, ако то право није обухваћено законом државе која је склопила споразум. То значи да ако Федерација БиХ својим законом о ПИО није прописала право на накнаду погребних трошкова после смрти корисника пензије, није могуће такво право наметнути споразумом о социјалном осигурању те државе са осталим државама, па ни када је друга држава уговорница, конкретно Република Србија, прописала то право својим законом о ПИО. Како је Ваш брат био корисник пензије из Федерације БиХ, сва права искључиво користи по њиховим прописима па и на територији Републике Србије.

 

ПИТАЊЕ: Остварила сам право на новчану накнаду за туђу помоћ и негу, а решењем је предвиђен контролни преглед након годину дана. Када и којој филијали да се јавим на контролни преглед и да ли је потребно да доставим још нешто од документације?

ОДГОВОР: Корисници новчане накнаде за помоћ и негу другог лица код којих је предвиђен контролни преглед добијају позив за контролни преглед на кућну адресу. У позиву ће бити наведене све потребне информације: документација коју треба обезбедити, као и место и време обављања контролног прегледа.

 

ПИТАЊЕ: Мајка сам детета са инвалидитетом па ме занима која је процедура за остваривање права на новчану накнаду за туђу помоћ и негу? 

ОДГОВОР: У систему пензијског и инвалидског осигурања постоји новчана накнада за помоћ и негу другог лица коју могу остварити искључиво осигураници (лица која раде) или корисници пензије. С обзиром на то да Ваше дете не припада ни једној поменутој категорији, не може остварити право на ову врсту накнаде преко Фонда ПИО. Међутим, можете поднети захтев за новчану накнаду за помоћ и негу другог лица за Ваше дете преко центра за социјални рад. За детаљнија обавештења о процедури и документацији коју је потребно приложити уз захтев, обратите се центру за социјални рад на територији општине на којој имате пребивалиште.

 

ПИТАЊЕ: Због дијабетеса утврђено ми је телесно оштећење у висини 80%. Након тога сам у два наврата лечена и оперисана. Да ли због ове новонастале ситуације имам право на утврђивање вишег степена телесног оштећења и шта би требало даље да предузмем?

ОДГОВОР: Да би се утврдило да ли код Вас постоји виши степен телесног оштећења, требало би да са новом медицинском документацијом поднесете захтев за утврђивање новог или погоршање већ постојећег телесног оштећења. Уколико се и утврди виши степен телесног оштећења, то не значи и да ћете остварити право на новчану накнаду по том основу, јер узрок Вашег телесног оштећења није несрећа на раду или професионално обољење већ болест.

Подели

<