ОПШТА ПИТАЊА

ПИТАЊЕ: Каква је процедура и која документација ми је потребна да бих исплату српске пензије примала преко банке у иностранству, будући да сам се преселила у Швајцарску?

ОДГОВОР: Ако корисник жели да му се пензија исплаћује у иностранству, потребно је да има пребивалиште у земљи у којој жели исплату и да у изабраној банци отвори девизни рачун на који ће се вршити уплата пензије.

„Захтев за исплату ван територије РС“, односно захтев за трансфер подноси се филијали Фонда која врши исплату пензије, а уз захтев треба да приложи одговарајуће доказе:

  • потврду банке у Србији о сагласности са променом начина исплате пензије, податке о броју рачуна у иностранству,  доказ о пребивалишту у иностранству односно копију јавне исправе издате у складу са прописима државе у којој треба вршити исплату (нпр. копија личне карте, пасоша са визом…).

Након обраде поднетог захтева, обуставља се исплата у Србији и даје налог за исплату у другој држави - према захтеву корисника.

Трансфер пензија се врши квартално, средином месеца, а банкарски трошкови зависе од банке где је отворен рачун. Пензија се исплаћује у страној валути, а обрачунава се према званичном средњем курсу Народне банке Србије у моменту исплате пензије.

 

ПИТАЊЕ: Добио сам привремено решење о пензионисању па ме занима шта треба да урадим у циљу добијања коначног решења.

ОДГОВОР: Привремено решење о пензионисању доноси се онда када су испуњени услови за стицање пензије, али нису познати и комплетирани сви подаци који су потребни за доношење коначног решења. Разлог привремености решења наведен је у образложењу привременог решења које сте добили. Фонд ПИО ће по службеној дужности потраживати недостајуће податке и донети коначно решење, када се отклоне разлози привремености решења, односно када прибави податке који су потребни за доношење коначног решења. Уколико знате да су сви неопходни подаци прикупљени и сва документација комплетирана, Ви можете и сами поднети захтев за доношење коначног решења надлежној филијали ПИО и на тај начин убрзате поступак доношења коначног решења. 

Ако у року од три године од дана правоснажности привременог решења нису утврђене недостајуће чињенице и подаци, аконтативни износ пензије постаје коначан, о чему се доноси решење по службеној дужности.

 

ПИТАЊЕ: Привремена решења и коначни обрачуни висине пензија?

ОДГОВОР: Привремено решење о аконтативном износу пензије доноси се онда када су испуњени услови за остваривање права на пензију, али се, на основу чињеница и података утврђених у матичној евиденцији Фонда ПИО, не може одлучити о коначном износу пензије. У привременом решењу се наводи из којих разлога није могуће одредити коначан износ пензије.

Фонд ПИО по службеној дужности потражује недостајуће податке и доноси коначно решење, када се отклоне разлози привремености решења, односно када се прибаве подаци који су потребни за доношење коначног решења. Ако у року од три године од дана правоснажности привременог решења нису утврђене недостајуће чињенице и подаци, аконтативни износ пензије постаје коначан, о чему се доноси решење по службеној дужности.

Ако се утврди да је кориснику исплаћен мањи аконтативни износ пензије од коначног износа, Фонд ће исплату износа разлике извршити кориснику у целости одједном.

Ако се утврди да је кориснику исплаћен већи аконтативни износ пензије од коначног износа, Фонд доноси решење о обавези повраћаја више исплаћеног износа. О начину повраћаја, Фонд и корисник пензије се споразумевају. Уколико се Фонд и корисник не споразумеју о начину повраћаја износа разлике, Фонд врши обуставу до 1/3 месечног износа пензије, све док се на тај начин износ разлике не измири.

Законски рок за доношење решења о правима из пензијског и инвалидског осигурања је до 60 дана и у 90 одсто предмета Фонд ПИО доноси решења у овом року. Када недостају подаци за неки од периода осигурања, поступак се продужава до обезбеђења података.

Како би утицали на брзину трајања поступка за остваривање права на пензију, будући корисници пензија би требало да врше проверу свог оствареног стажа осигурања и уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. РФ ПИО је омогућио странкама да информације о својим подацима унетим у матичну евиденцију Фонда могу да добију не само на шалтерима Фонда, већ и преко сајта Фонда, путем својих рачунара, користећи јединствени ПИН код. Грађани могу, уз попуњен захтев и личну карту, да добију ПИН код бесплатно на шалтерима свих филијла и служби филијала Фонда одмах по поднетом захтеву. ПИН код може да се користи неограничено, гарантује заштиту података и сигурност увида.

 

ПИТАЊЕ: Остварио сам стаж у иностранству, па ме занима на који начин да дођем до података о иностраном стажу и где да поднесем захтев за пензионисање?

ОДГОВОР: Ако између Србије и државе у којој је осигураник радио постоји споразум о социјалном осигурању, то значи да осигураник може да оствари право на пензију сабирањем стажа који је остварио у обе државе. Процес утврђивања стажа по службеној дужности обавља се у току поступка пензионисања комуникацијом између српског и иностраног пензијског органа. Захтев се подноси Фонду ПИО Србије.

 

ПИТАЊЕ: Имам троје деце по основу чега сам остварила додатни стаж у трајању од две године. Да ли је тачно да се овај стаж не рачуна као услов за стицање пензије?

ОДГОВОР: Стаж по основу рођења трећег детета представља посебан стаж и није исто што и стаж осигурања. То значи да овај посебни стаж не представља услов за остваривање права на пензију јер се као услов за пензију захтева навршење одређених година стажа осигурања. Практично, стаж од две године по основу рођења трећег детета се не узима у обзир приликом процене испуњености услова за остваривање права на пензију, али улази у укупан пензијски стаж приликом обрачуна износа пензије и на тај начин утиче на повећање износа пензије.

 

ПИТАЊЕ: Да ли постоји могућност да ми путем електронске поште доставите податке о стажу?

ОДГОВОР: Фонд ПИО не доставља податке о стажу својих осигураника електронским путем. Због немогућности одговарајуће идентификације лица која нам се овим путем обраћају (без обзира на достављене податке), а узимајући у обзир законску обавезу заштите личних података корисника и осигураника, овакве податке не достављамо путем електронске поште.

 

ПИТАЊЕ: Да ли се време проведено на служењу војног рока рачуна у радни стаж?

ОДГОВОР: Према важећим законским прописима, време служења редовног војног рока се не може признати у стаж осигурања нити се ретроактивном уплатом доприноса ово време може регулисати као стаж осигурања.

 

ПИТАЊЕ: Како да натерам послодавца да ми уплати доприносе?

ОДГОВОР: Уплата доприноса за ПИО је искључиво обавеза послодавца. Уколико послодавац не измирује своје обавезе, обратите се инспекцији рада, финансијској инспекцији и на крају надлежном суду да бисте остварили своја права из радног односа.

 

ПИТАЊЕ: Добио сам решење о пензији у јануару 2019.године, уз које постоји и обавештење да треба да предам број текућег рачуна, на који желим да се врши исплата пензије. Да ли могу да се определим да ми се исплата пензије врши на кућну адресу?

ОДГОВОР: Почев од 1. јануара 2019. године, у складу са изменама закона, исплата пензије се врши искључиво на текући рачун. Нови пензионери, који после 1. јануара треба да приме прву пензију, потребно је да надлежној филијали која је донела решење, доставе потврду банке у којој је отворен текући рачун или пуномоћје којим се овлашћује лице за пријем пензије, како би им пензија била уплаћена на текући рачун. 

У случају да подносилац захтева, односно будући пензионер, не достави потврду банке о текућем рачуну, Фонд неће вршити исплату пензије. После 1. јануара 2019. године, корисник пензије, коме се исплата врши на текући рачун, не може изабрати исплату на кућну адресу или испоручну пошту.

 

ПИТАЊЕ: Када може да се преда М-4 образац за 2018. годину?

ОДГОВОР: Почев од 1.01.2019. године престаје обавеза подношења пријава података за матичну евиденцију Фонду, већ Фонд сам утврђује податке у матичну евиденцију преузимањем од других органа електронским путем или их уноси у исту на основу јавних исправа и других доказа заснованих на документацији и евиденцијама које се воде у складу са законом.

Подели

<