СТАЖ ОСИГУРАЊА

ПИТАЊЕ: Где могу да упишем стаж који сам остварио на основу уговора о хранитељству?
 
ОДГОВОР: Лице које је закључило уговор о хранитељству има право да му се то време кад је обављао послове по уговору призна у стаж осигурања. Стаж осигурања по основу уговора о хранитељству зависи искључиво од висине плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Упис стажа који је остварен радом по уговору о хранитељству врши Фонд. Захтев за упис стажа подноси се филијали фонда која је надлежна према месту становања. Уз захтев треба приложити радну књижицу, копију личне карте и доказ о престанку обављања уговорених послова.
 
 
ПИТАЊЕ: Од 1979. до 1987. године радио сам у Словенији. У том периоду за 4 године рада имао сам увећање стажа 12+4 и за то поседујем потврду. Од 1987. године до данас радим без прекида и такође имам увећани радни стаж. Ускоро пуним 40 година радног стажа, ако ми се споји и стаж из Словеније. Занима ме како могу да проверим, пре него што прекинем радни однос, да ли ми је уплаћен допринос за ПИО за рад и бенефиције у Словенији. Да ли могу да спојим радни и бенефицирани стаж из Словеније и Србије да бих заједно остварио пензију из Словеније и Србије?
 
ОДГОВОР: Пре него што се одлучите за остваривање права на старосну пензију по основу стажа осигурања од 40 година, обавезно поднесите преко надлежне филијале ПИО захтев за потврђивање стажа у Словенији. Кад добијете податке о стажу из Словеније, пажљиво прерачунајте стаж осигурања и проверите да ли Вам је сав стаж у Србији унет у базу података матичне евиденције. Нарочито обратите пажњу на стаж са увећаним трајањем. Тек када будете потпуно сигурни да имате довољно признатог стажа од 40 година или довољно бенефицираног стажа да би Вам се снизила старосна граница са којом бисте испунили услове за пензију, поднесите захтев за остваривање права на старосну пензију. Иначе, нема сумње да се стаж из Словеније и Србије сабирају при остваривању права из пензијског и инвалидског осигурања.
 
 
ПИТАЊЕ: Као привремено незапослено лице провео сам на бироу рада укупно две године и пет месеци у току 1962, 1967. и 1968. године и за то време сам примао новчану накнаду. Да ли би требало да ми се овај период призна у стаж осигурања за стицање права на пензију?
 
ОДГОВОР: Време привремене незапослености није се одувек признавало у стаж осигурања. Тек од 1989. године, када је постао актуелан престанак радног односа због технолошког вишка, наметнула се обавеза признавања стажа осигурања проведеног на бироу уз примање накнаде на коју је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање. Трајање овог стажа зависило је од трајања претходног радног стажа до раскида радног односа због технолошког вишка. Обавеза плаћања свих доприноса падала је на терет Националне службе за запошљавање. Уз мање или веће измене овај стаж је и данас актуелан и регулисан Законом о запошљавању. Време привремене незапослености из шездесетих година прошлог века не може бити признатокао стаж осигурања, јер ниједним прописом то није било прописано, а самим тим нису били плаћани ни доприноси на накнаде које су се тада исплаћивале.
 
 
ПИТАЊЕ: Пре две године сам отишао у инвалидску пензију. Пошто ми послодавац није уплатио стаж за три године, а и ја нисам регулисао неке уплате за пољопривредни стаж, добио сам привремено решење по коме ми се од минималне пензије одбија 33%. Да ли ћу моћи да тражим коначно решење од Фонда ПИО када ми послодавац уплати свој дуг и када ја уплатим што сам дужан за пољопривредни стаж? Да ли ће ми се тада бар мало увећати пензија јер ми неки правници кажу да може и да се смањи.
 
ОДГОВОР: То да ли ће Вам се повећати пензија после уплате доприноса од стране послодавца као и после измирења дуговања на име пољопривредног стажа, зависи од тога колика је Ваша реална пензија с обзиром да примате најнижи износ пензије. Од основица на које се плаћа допринос не може се много очекивати јер ће послодавац ако измири своје обавезе то урадити на најнижу основицу, а пољопривредна основица је, као што Вам је то вероватно већ познато, још нижа. Да ли ће године стажа саме по себи битно утицати на висину пензије толико да она премаши износ најниже пензије, остаје да се види. Оно што је извесно, пензија коју примате бар ће се исплаћивати у целости, без одбијања 1/3. У најгорем случају,и даље ћете примати најнижи износ пензије.
 
 
ПИТАЊЕ: Како је Законом дефинисано да лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, а имају навршених 26 година, односно без обзира на године живота ако нису на школовању, стичу својство осигураника? Да ли то подразумева признавање радног стажа у време рада преко омладинске или студентске задруге?
 
ОДГОВОР: Законом о ПИО који је ступио на снагу 10. 4. 2003. године уведена је новина по питању привремених и повремених послова који се обављају преко омладинске задруге. До тада су они који су обављали ове послове били осигурани само за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду, или професионалном болешћу. То значи да се овај стаж навршен пре 10. 4. 2003. године не признаје у стаж осигурања, већ само после овог датума. Осигураници који раде на овим пословима сматрају се осигураницима запосленима, док се омладинска задруга сматра послодавцем. Овај стаж се признаје старијима од 26 година живота, као и онима који су млађи али се не налазе на школовању.
 
 
ПИТАЊЕ: Као војни пензионер радио сам две године на одређено време и 4,5 године на неодређено време и редовно су ми уплаћивани доприноси. Интересује ме имам ли право на увећање пензије по том основу.
 
ОДГОВОР: По Закону о ПИО, само старосни пензионери могу да раде и примају пензију и по том основу остваре нов износ старосне пензије. Према томе,ако сте старосни војни пензионер, нема никаквих препрека да по основу рада после пензионисања, пошто сте на тим пословима провели више од годину дана, остварите нов износ своје пензије, наравно под условом да је она за Вас повољнија од пензије коју већ користите. Захтев за остваривање права на нов износ старосне пензије можете поднети надлежној филијали ПИО према месту пребивалишта. Уз захтев обавезно поднесите доказе о раду после пензионисања, тј. радну књижицу, а остали подаци требало би да су регистровани у бази матичне евиденције осигураника, тј. пријаве и одјаве,као и остварена зарада. Захтев се подноси по престанку новог осигурања.
 
 
ПИТАЊЕ: Увидом у матичну евиденцију Фонда ПИО видео сам да ми недостају неке године стажа (недостаје М-4 образац), иако сам за те године био пријављен код послодавца.
 
ОДГОВОР: Уколико немате регистроване пријаве М-4 за неке године, односно за неки период осигурања, то може значити или да послодавац није уплатио доприносе или да је уплатио доприносе, али да није предао пријаве М-4 Фонду, па стога нису могли бити унети подаци о стажу и заради у матичну евиденцију. Потребно је да код послодавца проверите да ли је платио доприносе и да ли је Фонду поднео пријаве М-4 за те периоде, односно за године које недостају у листингу.
 
 
ПИТАЊЕ: Напунила сам 35 година стажа и покренула поступак за остварење права на пензију. Међутим, констатовано је да фирма није уплатила доприносе за период од априла 1992. до априла 1994. године и осам месеци у 1995. години. Шта предузети поводом тога, јер фирма је у стечају?Да ли је могуће да то сама уплатим и колики би то износ био?
 
ОДГОВОР: За периоде кад сте били у радном односу и кад сте били пријављени на осигурање, а за које Вам послодавац није платио доприносе, ради остваривања права на пензију Ви можете сами платити доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Међутим, то је могуће урадити само уколико је потребно за остваривање права и само током поступка за остваривање права на пензију. У филијали Фонда где се води поступак за остваривање права, израчунаће Вам који износ треба да платите.

Подели

<