*

Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 15. септембра 2023. године, измењен је члан 109, с применом од 1. јануара 2024. године, у смислу да, у случају смрти корисника права, износи пензије и новчане накнаде припадају до последњег дана у месецу у којем је корисник умро.

Фонд ПИО ће за кориснике права који су преминули почев од 1. јануара 2024. године, од банака и поверилаца тражити повраћај износа пензија и новчаних накнада који кориснику не припадају након последњег дана у месецу у којем је преминуо.

У складу са наведеним изменама, банка је обавезна да износе пензија, односно новчане накнаде који су исплаћени након последњег дана у месецу у којем је корисник преминуо, врати Фонду на његов захтев и не може из тих износа намиривати своја потраживања која евентуално има према кориснику права. Исто важи и за повериоце коме су уплаћена средства након последњег дана у месецу у којем је корисник преминуо, по основу реализације обуставе од пензије.

У складу са овом изменом, мења се и члан 111 Закона, у смислу да се породична пензија остварена по смрти корисника пензије, исплаћује најраније од првог дана наредног месеца по истеку месеца у коме је наступила смрт корисника. То значи да ће се, у случају смрти корисника пензије, почев од 1. јануара 2024. године, право на породичну пензију утврдити и исплаћивати најраније од првог дана наредног месеца по истеку месеца у коме је наступила смрт корисника, под условом да корисник породичне пензије није у том периоду у осигурању. Примера ради, ако је смрт наступила 15. марта 2024. године, право на породичну пензију припада најраније од 1. априла 2024. године.

Наведеним измена Закона решиће се проблем наплате више исплаћених износа пензије након смрти корисника права, а породице преминулог корисника неће бити оштећене.

Када се право на породичну пензију утврђује по смрти осигураника, право на породичну пензију се остварује и исплаћује од наредног дана у односу на дан смрти, под условом да је захтев поднет у року од шест месеци од дана испуњења услова прописаних за стицање права. Уколико је захтев поднет по истеку тог рока, а подносилац захтева у том периоду није био у осигурању, право на породичну пензију припада најдуже за шест месеци уназад у односу на дан подношења захтева.

Ако породичну пензију користе два или више чланова породице, па неком од њих престане право на пензију и даље ће се, сходно Закону, осталим члановима који имају право на породичну пензију поново одређивати висина пензије, која припада од првог наредног дана у односу на дан када је кориснику престало право на пензију.

Примера ради,  ако је смрт члана породице – осигураника, наступила 15. марта 2024. године, нови износ породичне пензије припада од 16. марта 2024. године.

Обрачун више исплаћених износа пензија након смрти корисника породичне пензије вршиће се у складу са решењем којим је утврђен нов износ породичне пензије. Према наведеном примеру  више исплаћени износи пензија обрачунаће се од 16. марта 2024. године.

Датум

Подели

<