Нове основице у 2024. години (члан 15 Закона о ПИО)

Image

5. 1. 2024. Од уплате доприноса за јануар 2024. године, за лица укључена у обавезно осигурање у складу са чланом 15 Закона о ПИО важе нове основице осигурања које су у односу на претходни период више за 14,6 одсто, због усклађивања са кретањем зарада у претходној години.

Основице су одређене у проценту од просечне месечне зараде у Републици Србији у претходних 12 месеци, закључно са септембром. Најнижа основица је 35 процената од тог износа, што за 2024. годину износи 40.143 динара, док је највиша пет просечних зарада, односно 573.470 динара.

С обзиром на то да стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи 24 процента, осигураници ће на месечном нивоу током ове године издвајати од 9.634,32 до 137.632,80 динара, зависно од тога коју од 13 основица осигурања изаберу.

Да подсетимо, право на самосталну уплату доприноса по члану 15 Закона о ПИО имају сва лица која су ван осигурања (незапослени, студенти, домаћице, ђаци...), односно која нису корисници права на пензију, под условом да су старија од 15 година, са пребивалиштем у Републици Србији.

Приликом подношења захтева за укључивање у обавезно осигурање у складу са чланом 15 Закона о ПИО бира се једна од 13 понуђених основица на коју ће се плаћати допринос за пензијско и инвалидско осигурање, а у току трајања осигурања одабрана основица се може на захтев променити у вишу или нижу. Допринос се плаћа по стопи од 24 одсто на одабрану основицу до 15. у сваком месецу за претходни месец.

Својство осигураника стиче се даном подношења захтева, а на захтев се може стећи најраније 30 дана пре подношења захтева. Својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи или ако допринос не плати у року од шест месеци од дана доспелости, када му својство осигураника престаје најраније са последњим даном за који је допринос плаћен.

Доприносе по члану 15 Закона о ПИО, према подацима из децембра 2023. године, уплаћује око 20.000 грађана у целом систему Фонда ПИО.

Image

Подели

<