Успешно финансијско пословање фонда у 2023. години

Image

29. 4. 2024. Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање одржао је седницу 29. априла, на којој је донета одлука о усвајању Завршног рачуна РФ ПИО за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године и усвојен Извештај о извршењу Финансијског плана Републичког фонда ПИО за 2023. годину.

Како је на седници образложила Бојана Поповић, директорка Сектора за финансијске послове Фонда, у обрачун буџетског резултата пословања улазе укупни приходи и примања Фонда од продаје нефинансијске имовине у 2023. години остварени у износу од 934,26 милијарди динара и укупни расходи и издаци Фонда за нефинансијску имовину у наведеном периоду који износе 932,18 милијарди динара. Разликом између наведених укупних прихода и расхода добија се буџетски суфицит у износу од 2,08 милијарди динара. Исказани буџетски суфицит се коригује за утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у висини од 923,04 милиона динара, па се добија кориговани буџетски суфицит у износу од 1,15 милијарди динара, што представља укупан резултат пословања Фонда.

  • Значајно је рећи да смо и у 2023. години наставили тренд са суфицитима, који нас прати од 2021, а рекордни суфицит је био 2022. године. Током прошле године смо имали укупно повећање пензија од 18,3 одсто и исплату помоћи од 20.000 динара. Упркос свему томе, имали смо бољу наплату доприноса током претходне године и с тим у вези 2023. завршили са суфицитом. Све промене су евидентиране и реализоване у складу са Финансијским планом. У складу са наведеним, ово је још један показатељ како стабилне фискалне политике, тако и начина на који се држава опходи према нашим корисницима, с обзиром на то да од прошле године имамо и усклађивање пензија које је по кориснике најповољније – истакла је Бојана Поповић.

Приходи од допринос за ПИО и током претходне године наплаћени су далеко изнад планираног – 31,6 милијарди динара наплаћено је више од планираног кроз приходе од доприноса, иако је од 1. јануара 2023. године смањена стопа доприноса за ПИО на терет послодавца са 25 на 24 одсто. Трансфери из буџета на крају године износили су 187,9 милијарди динара.

  • Првобитним планом предвиђено је да учешће трансфера у финансирању Фонда буде 20,6 одсто, а 2023. годину смо завршили, уз сва повећања пензија и исплату помоћи, са 19,9 одсто учешћа трансфера у приходима Фонда. Када се издвоје чисте дотације за исплату пензија оне су у 2023. износиле 14,8 одсто. За исплату помоћи од 20.000 динара је било потребно 12,9 милијарди динара, и без тога би трансфери износили 13,5 процената. Претходна година је дала такве резултате да смо и у 2024. поново могли да применимо најповољнију формулу по наше кориснике, а то је усклађивање пензија у складу са променом нето зарада и надамо се да ће се тај тренд и одржати – закључила је директорка Сектора за финансијске послове.
Image
Image

Подели

<