Инвалидска пензија

Право на инвалидску пензију може се остварити када се утврди да је потпуни губитак радне способности настао до година живота потребних за остваривање права на старосну пензију:

 • ако је узрок инвалидности повреда на раду или професионално обољење, без обзира на дужину стажа осигурања
 • ако је инвалидност последица болести или повреде ван рада, потребно је најмање пет година стажа осигурања

Изузетак су осигураници код којих је инвалидност настала пре 30. године живота:

 • до 20 година потребна је најмање једна година стажа осигурања
 • до 25 година - две године стажа осигурања
 • до 30 година - три године стажа осигурањаВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ:

 • Уколико је осигураник корисник накнаде за незапосленост, захтев подноси уз стручну помоћ Националне службе за запошљавање. 
 • Ако сте радили у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те земље. 
 • Не морате бити у радном односу, односно у осигурању када подносите захтев. 
 • Признаје се само стаж за који су плаћени доприноси. 
 • Ако се поступак покреће у току трајања осигурања, прво се утврђује и доноси решење о постојању инвалидности, па тек онда, по престанку осигурања, решење о износу инвалидске пензије. 
 • Пензионер је дужан да пријави Фонду промену адресе, као и друге промене које су од утицаја на право (заснивање радног односа и слично).
 • Инвалидски пензионер може ући у осигурање по основу обављања привремених, повремених или уговорених послова, али не и по уговору о раду. Потписивањем уговора о раду инвалидском пензионер може бити позван на преглед ради утврђивања промене у стању инвалидности, што може имати за последицу престанак права на инвалидску пензију. Ако се, без оправданих разлога, не одазове позиву, исплата инвалидске пензије се обуставља. То се не односи на професионална војна лица и полицијске службенике јер код њих инвалидност наступа у случају када постоји потпуни губитак радне способности за професионалну војну/полицијску службу, али и даље могу да обављају друге послове.
 • Пензију можете примати на текући рачун, на рачун установе у којој  сте  смештени, на девизни рачун (ако имате пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.
 • Кориснику права по основу II односно III категорије инвалидности, који је ово право остварио до ступања на снагу Закона о ПИО у априлу 2003. године, а коме независно од његове воље односно без његове кривице престане својство осигураника (технолошки вишак, стечај или гашење фирме и сл.), одређује се инвалидска пензија у висини од 50% инвалидске пензије (по престанку права на новчану накнаду од Националне службе за запошљавање). Ради остваривања овог права потребно је поднети захтев надлежној филијали ПИО на прописаном обрасцу, уз прилагање документације наведене у самом обрасцу захтева. Уколико се корисник ове накнаде запосли, исплата се обуставља.
 • Комисије РФ ПИО и НЗС вештаче процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Захтеви за процену радне способности подносе се Националној служби за запошљавање, а само изузетно и Фонду ПИО, уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију.

Докази потребни за остваривање права:

 1. Образац бр. 1 ординирајућег лекара, са  медицинском документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.) у оригиналу или овереној фотокопији (овера се може извршити у Фонду). Образац бр. 1 мора бити откуцан на писаћој машини или компјутерски обрађен
 2. Доказ о вештачењу у поступку остваривања права применом других прописа
 3. Извештај о повреди на раду, односно о професионалном обољењу ако је осигураник претрпео повреду на раду или имао професионално обољење
 4. Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице-оригинал на увид) или уверење војног одсека
 5. Доказ о коришћењу права – евиденцији код Националне службе за запошљавање
 6. Доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид или уверење о пребивалишту)
 7. Фотокопија здравствене књижице
 8. Докази о пензијском стажу у Републици Србији – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 9. Уверење о обављању самосталне делатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 10. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године)
 11. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности
 12. Доказ о стажу у иностранству

Подели

<