Служба Дирекције Фонда

Старосна пензија Захтев за остваривање права на старосну пензију
Захтев за поновно одређивање старосне пензије
Захтев за остваривање права на превремену старосну пензију
Инвалидска пензија Захтев за остваривање права на инвалидску пензију
Породична пензија Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти корисника пензије
Захтев за остваривање права на породичну пензију по смрти осигураника
Захтев за исплату породичне пензије по престанку осигурања
Подаци унети у матичну евиденцију Захтев за издавање уверења о подацима унетим у матичну евиденцију
Захтев за издавање решења о подацима унетим у матичну евиденцију
Захтев за ажурирање базе података матичне евиденције осигураника - корисника права из ПИО
Утврђивање својства осигураника и основица уплаћеног доприноса Захтев за утврђивање својства осигураника по уговору о спровођењу пензијског и инвалидског осигурања
Захтев за доношење решења о престанку обавезе плаћања доприноса
Захтев за утрвђивање података о стажу осигурања и својству осигураника
Захтев за доношење решења о утврђивању права на повраћај више/погрешно уплаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање
Захтев за утврђивање својства осигураника
Захтев за утврђивање престанка својства осигураника пољопривредника
Захтев за мировање својства осигураника
Захтев за утврђивање периода мировања осигурања
Захтев за издавање уверења о основици на коју је уплаћен допринос
Накнада погребних трошкова Захтев за накнаду погребних трошкова
Захтев за исплату разлике накнаде погребних трошкова
Изјава o давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова
Помоћ и нега, телесно оштећење Захтев за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
Захтев за издавање потврде-уверења о утврђеном проценту телесног оштећења
Захтев за утврђивање процента телесног оштећења и издавања потврде
Захтев за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење
Стицање и престанак својства осигураника по члану 15 Захтев за добровољно приступање обавезном осигурању
Захтев за престанак својства осигураника
Признавање стажа за време трудноће Захтев за признавање стажа за време трудноће
Признавање стажа по основу рођења трећег детета Захтев за признавање посебног стажа по основу рођења трећег детета
Утврђивање пензијског стажа у иностранству Захтев за утврђивање пензијског стажа у иностранству
Захтев за утврђивање својства осигураника по основу запослења у иностранству
Исплата пензије Захтев за исплату ван територије Републике Србије
Захтев за исплату на територији Републике Србије
Захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија
Промена адресе на коју се врши исплата Захтев за промену адресе на коју се врши исплата
Промена презимена - имена у предмету Захтев за промену презимена-имена у предмету
Признавање стажа по основу учешћа у рату Захтев за признавање посебног стажа по основу учешћа у рату
Признавање права на накнаду по Закону о рехабилитацији Захтев за остваривање права на месечну новчану накнаду по Закону о рехабилитацији
Потврда о животу Захтев за издавање потврде о животу
Уверења/потврде о коришћењу права на пензију Захтев за издавање уверења за кориснике пензија остварене у иностранству
Захтев за издавање уверења за кориснике пензија остварене у Републици Србији
Захтев за издавање уверења за кориснике пензија остварене у бившим републикама

Подели

<