Међународни уговори

Поступак остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања спроводи се и применом међународних уговора о социјалном осигурању.

Међународним уговорима о социјалном осигурању се у оквиру административно-правне помоћи обезбеђује да осигураник подноси захтев носиоцу осигурања на чијем подручју има пребивалиште, односно боравиште.

Захтев поднет носиоцу осигурања једне државе уговорнице сматра се захтевом поднетим и носиоцу осигурања друге државе уговорнице, о коме се она обавештава на прописаним двојезичним обрасцима.

О праву на пензију одлучује свака држава уговорница на чијој територији је осигураник радио применом својих националних прописа и међународног уговора о социјалном осигурању.

Ако осигураник испуњава услове за остваривање права по основу стажа навршеног на подручју једне државе уговорнице, пензија се одређује без узимања у обзир стажа оствареног на подручју друге државе уговорнице. Уколико ти услови нису испуњени, у складу са међународним уговором о социјалном осигурању периоди осигурања навршених на подручју држава уговорница се, под условом да се ти периоди не поклапају, сабирају и одређује се сразмерни део пензије.

Лекарски преглед, односно вештачење које је потребно ради одлучивања по захтеву за остваривање права врши се код носиоца осигурања на чијем подручју осигураник има пребивалиште.

Кориснику пензије, односно новчане накнаде остварене код РФ ПИО са пребивалиштем ван територије Републике Србије обезбеђује се исплата давања у складу са међународним уговорима о социјалном осигурању, односно под условом реципроцитета. У „Прегледу исплате пензија и новчаних накнада по државама, односно по врсти права“ ознаком „+“ су обележена давања која се трансферишу у другу државу.

Република Србија има споразуме о социјалном осигурању са 35 земље, којима су уређена питања признавања радног стажа, здравственог осигурања, исплате пензија и других давања:

 

ДРЖАВА  
Аустралија
1at Аустрија
Азербејџан
be Белгија
ba БиХ
bg Бугарска
Велика Британија
Грчка
da Данска
it Италија
Ka Канада
Zastava-Kvebek Квебек
3cy Кипар
Zastava-Kina Кина
5ly Либија
4lu Луксембург
hu Мађарска
mk Северна Македонија
de Немачка
no Норвешка
7pa Панама
pl Пољска
ro Румунија
Русија
sk Словачка
sl Словенија
Тунис
tr Турска
fr Француска
nl Холандија
cr Хрватска
6me Црна Гора
cs Чешка
2ch Швајцарска
sv Шведска

Документација потребна за остваривање права

Старосна пензија:

 1. Захтев
 2. Фотокопија личне карте
 3. Извод из матичне књиге рођених (за осигуранике који не поседују личну карту издату у Републици Србији)
 4. Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека)
 5. Доказ о коришћењу права – евиденцији код Националне службе за запошљавање
 6. Доказ о пензијском стажу у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенефицираном стажу и друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и сл.), у оригиналу
 7. Доказ о престанку запослења  - решење (фотокопија)
 8. Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (до 31. 12. 2005. год.), односно решење Агенције за привредне регистре (од 1. 1. 2006. год.)
 9. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО, са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, које је издала Пореска управа за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године)
 10. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО, са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, које је издала Пореска управа за период обављања пољопривредне делатности
 11. Сви писани докази о стажу у иностранству
 12. Образац бр. 1 ординирајућег лекара, који је оверила комисија надлежног дома здравља, са оригиналном медицинском документацијом (за осигуранике који подносе захтев за превремену старосну пензију, уз постојање инвалидности - Немачка, Француска). Образац бр. 1 мора бити откуцан на писаћој машини или компјутерски обрађен. Уколико не постоји овера лекарске комисије, потребно је приложити потврду о плаћеним трошковима вештачења

Напомена: Лица која су била осигурана по више основа (запослење, самостална делатност, пољопривредна делатност), треба да доставе доказ о сваком од наведених основа осигурања

Захтев и документација предају се у филијали према месту пребивалишта лично или поштом, у Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9 у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг 3 у Новом Саду

Инвалидска пензија:

 1. Захтев
 2. Образац бр. 1 ординирајућег лекара, који је оверила комисија надлежног дома здравља, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.). Образац бр. 1 мора бити откуцан на писаћој машини или компјутерски обрађен. Уколико не постоји овера лекарске комисије, потребно је приложити потврду о плаћеним трошковима вештачења
 3. Потврда о радном месту и опис посла који осигураник обавља у моменту подношења захтева (попуњава кадровска служба послодавца)
 4. Пријава о повреди на раду, уколико је осигураник претрпео повреду на раду
 5. Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека)
 6. Доказ о коришћењу права - евиденцији код Националне службе за запошљавање
 7. Фотокопија личне карте
 8. Извод из матичне књиге рођених (за осигуранике који не поседују личну карту издату у Републици Србији)
 9. Фотокопија здравствене књижице
 10. Докази о пензијском стажу у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу
 11. Доказ о престанку запослења - решење (фотокопија)
 12. Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (до 31. 12. 2005. год.), односно решење Агенције за привредне регистре (од 1. 1. 2006. год.)
 13. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО, са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, које је издала Пореска управа за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године)
 14. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО, са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, које је издала Пореска управа за период обављања пољопривредне делатности
 15. Сви писани докази о стажу у иностранству

Напомена: Лица која су била осигурана по више основа (запослење, самостална делатност, пољопривредна делатност), треба да доставе доказ о сваком од наведених основа осигурања

Захтев и документација предају се у филијали према месту пребивалишта лично или поштом, у Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9 у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг 3 у Новом Саду

Породична пензија:

 • по смрти корисника
 1. Захтев
 2. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал), за умрлог корисника пензије
 3. Извод из матичне књиге рођених, за подносиоце захтева (оригинал) и фотокопије личне карте за пунолетне чланове породице
 4. Извод из матичне књиге венчаних за удову/ца, издат после смрти корисника права
 5. Правоснажна судска пресуда о разводу брака и досуђеном издржавању, за разведеног брачног друга
 6. Доказ о школовању деце старије од 15 година
 7. Фотокопија решења о пензији умрлог корисника пензије оствареној у иностранству, доказ о пензијском стажу у земљама уговорницама
 8. Образац бр. 1 ординирајућег лекара, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.) за лица неспособна за самосталан живот и рад. За децу неспособну за самосталан живот и рад решење о категоризацији
 9. Пореско уверење за подносиоце захтева: о укупној висини месечног прихода у кварталу пре смрти корисника пензије, имена и адресе лица која могу да потврде чињеницу издржавања, када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију
 10. Решење о старатељству, ако подносилац захтева нема законског стараоца

Напомена: Лица која су била осигурана по више основа (запослење, самостална делатност, пољопривредна делатност), треба да доставе доказ о сваком од наведених основа осигурања

Захтев и документација предају се у филијали према месту пребивалишта лично или поштом, у Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9 у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг 3 у Новом Саду

 • по смрти осигураника
 1. Захтев
 2. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал), за умрлог осигураника
 3. Извод из матичне књиге рођених, за подносиоце захтева (оригинал) и фотокопије личне карте за пунолетне чланове породице
 4. Извод из матичне књиге венчаних за удову/ца, издат после смрти осигураника (оригинал)
 5. Правоснажна судска пресуда о разводу брака и досуђеном издржавању, за разведеног брачног друга
 6. Пријава о повреди на раду, уколико је умрли осигураник претрпео повреду на раду (уколико је смрт осигураника настала као последица повреде на раду)
 7. Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека), за умрлог осигураника
 8. Доказ о школовању деце старије од 15 година
 9. Фотокопија здравствене књижице чланова породице
 10. Докази о пензијском стажу умрлог осигураника у Републици Србији - закључена радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу
 11. Уверење о обављању самосталне делатности за покојног осигураника, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (до 31. 12. 2005. год.), односно решење Агенције за привредне регистре (од 1. 1. 2006. год.)
 12. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО, са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, које је издала Пореска управа за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31.08. 2004. године) за покојног осигураника
 13. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО, са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, које је издала Пореска управа за период обављања пољопривредне делатности за покојног осигураника
 14. Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање за чланове породице (решење, уверење)
 15. Образац бр. 1 ординирајућег лекара, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.) за лица неспособна за самосталан живот и рад. За децу неспособну за самосталан живот и рад решење о категоризацији
 16. Пореско уверење за подносиоце захтева о укупној висини месечног прихода у  кварталу пре смрти осигураника, имена и адресе лица која могу да потврде чињеницу издржавања, када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију
 17. Решење о старатељству, ако подносилац захтева нема законског стараоца

Напомена: Лица која су била осигурана по више основа (запослење, самостална делатност, пољопривредна делатност), треба да доставе доказ о сваком од наведених основа осигурања

Захтев и документација предају се у филијали према месту пребивалишта лично или поштом, у  Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9 у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг 3 у Новом Саду

Туђа помоћ и нега:

 • за осигураника
 1. Захтев
 2. Оригинал медицинска документација од лекара специјалисте о постојању телесног оштећења, потреби помоћи и неге другог лица
 3. Оверена фотокопија радне књижице
 4. Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган
 5. Доказ о већ оствареном праву код другог органа
 6. Пријава о повреди на раду, уколико је телесно оштећење, потреба помоћи и негом другог лица настала као последица повреде на раду
 • за корисника
 1. Захтев
 2. Оригинал медицинска документација од лекара специјалисте о постојању телесног оштећења, потреби помоћи и неге другог лица
 3. Фотокопија личне карте
 4. Назив и адреса установе социјалне заштите за смештај старих лица, ако је подносилац захтева смештен у такву установу

Захтев и документација предају се у филијали према месту пребивалишта лично или поштом,  у Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9 у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг 3 у Новом Саду

Захтев за утврђивање пензијског стажа у иностранству:

 1. Захтев
 2. Сви писани докази о стажу навршеном у иностранству
 3. Фотокопија радне књижице
 4. Доказ о служењу војног рока
 5. Фотокопија личне карте
 6. Извод из матичне књиге рођених

Захтев и документација предају се у филијали према месту пребивалишта лично или поштом, у Дирекцији Фонда, Др Александра Костића 9 у Београду, односно Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг 3 у Новом Саду

Одобрење исплате пензије у иностранству

 1. Захтев
 2. Копија решења о пензији
 3. Доказ о држављанству
 4. Доказ о сталном боравку у иностранству

Подели

<