Обавезно осигурана лица

Пензијско и инвалидско осигурање у Републици Србији је обавезно за сва лица која раде, обављају самосталну или пољопривредну делатност.

Обавезно осигурана лица су:

 1. Запослени;
 2. Лица која самостално обављају делатност;
 3. Пољопривредници.

Ако лице истовремено испуњава услове за осигурање по више основа, основ осигурања одређује се на тај начин што постојање основа осигурања по претходној тачки искључује основ осигурања из наредне тачке и лице се пријављује на осигурање по приоритетном основу.

Лицу које истовремено испуњава услове за осигурање по више основа, односно које истовремено остварује приходе по више различитих основа (нпр. радни однос, самостална делатност, уговори и др.), допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање обрачунава му се и плаћа по свим тим основима, до износа највише годишње основице доприноса, у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Осигураници запослени:

 • лица у радном односу, односно запослена у предузећу, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичких лица, изузев лица лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава, који у њима раде, без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач односно члан;
 • цивилна лица на служби у Војсци Србије;
 • професионална војна лица према прописима о Војсци Србије;
 • изабрана или постављена лица, ако за обављање функције остварују зараду, односно накнаду зараде;
 • лица која су у складу са прописима о раду, у радном односу односно запослена ван просторија послодавца;
 • лица у радном односу, односно запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, или ако међународним уговором није другачије одређено;
 • домаћи држављани који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;
 • страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено, као и код међународних организација и установа и страних дипломатских и конзуларних представништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором;
 • лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове, ако нису осигурани по другом основу;
 • лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, које се у смислу овог закона сматрају послодавцем, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;
 • лица за чијим је радом престала потреба, као и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању.

Напомена: Од 14.12.2019.год. домаћи држављани запослени у иностранству, ако за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања, или ако права из пензијског и инвалидског осигурања, по прописима те државе не могу остварити или користити ван њене територије, немају својство обавезно осигураног лица у смислу Закона о пензијском инвалидском осигурању.

Осигураници самосталних делатности:

 • лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност, ако нису обавезно осигурана по основу запослења;
 • лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом, који у њима раде, без обзира да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач односно члан.

Радом се сматра и представљање и заступање привредних друштава од стране њихових оснивача, односно чланова на основу уписа у регистар надлежне организације.

 • лица која обављају послове по основу уговора о делу односно послове по основу ауторског уговора, као и послове по основу других уговора, код којих за извршен посао остварују накнаду (уговорена накнада), а нису осигурани по другом основу;
 • лица која раде на територији Републике Србије за страног послодавца, који нема регистровано представништво у Републици Србији, код кога за обављен посао остварују накнаду (уговорена накнада), а нису осигурани по другом основу;
 • свештеници и верски службеници ако нису обавезно осигурани по основу запослења;
 • лица која, у складу са законом, обављају пољопривредну делатност у својству предузетника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења;
 • лица која су престала да обављају самосталну делатност, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању

* Напомена: Од 30.09.2018.год. оснивач привредног друштва који није уписан у регистар Агенције за привредне регистре као директор или заступник, нити је у радном односу у том привредном друштву, нема својство обавезно осигураног лица у смислу закона о ПИО.

Осигураници пољопривредници:

 • лица која се баве пољопривредном делатношћу као носиоци пољопривредног домаћинства, чланови пољопривредног домаћинства, носиоци породичног пољопривредног газдинства, чланови породичног пољопривредног газдинства или чланови мешовитог домаћинства, ако нису осигураници запослени, осигураници самосталних делатности, корисници пензије или нису на школовању.

Пољопривредним домаћинством, породичним пољопривредним газдинством, односно мешовитим домаћинством, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода, без обзира на сродство између његових чланова, на пољопривредном домаћинству, односно газдинству са најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, другог земљишта или грађевинске целине на којем се обавља сточарска, повртарска или виноградарска производња, узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и други узгој или гајење.

Носилац пољопривредног домаћинства, односно породичног пољопривредног газдинства, у смислу овог закона, је лице које је обвезник пореза на имовину по основу пољопривредног земљишта или пореза на приход од пољопривреде и шумарства, у складу са законом којим се уређује порез на имовину и порез на доходак грађана.

Члан пољопривредног домаћинства, породичног пољопривредног газдинства, односно мешовитог домаћинства, у смислу овог закона, је лице које живи и ради на пољопривредном домаћинству, породичном пољопривредном газдинству, односно у мешовитом домаћинству.

Обавезно су осигурани носилац пољопривредног домаћинства и носилац породичног пољопривредног газдинства, односно најмање један члан домаћинства, породичног пољопривредног газдинства или мешовитог домаћинства.

Остали чланови домаћинства, породичног пољопривредног газдинства, односно мешовитог домаћинства, могу се осигурати под условом прописаним Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Подели

<