Финансије

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.
 

Финансијски план РФ ПИО за 2024. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 1.077,73 милијардe динара. Очекивани приходи од доприноса су 824,80 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 24 одсто. Од укупних расхода и издатака за 2024. годину,  за исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања планирано је 1.056,70 милијарди динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2022. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 779,7 милијарди динара. Приходи од доприноса су 666,1 милијарда динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 25 одсто. Укупни расходи и издаци за 2022. годину остварени су у износу 775,5 милијарде динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 761,3 милијарде динара.

 

Подели

<