Месечни билтен

Ради што бољег информисања заинтересованих корисника података из области пензијског и инвалидског осигурања, у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање покренута је иницијатива за издавање Статистичког месечног билтена са подацима који се воде и обрађују у Фонду.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање самосталних делатности и Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника, који су основани Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 27/92, 82/92, 28/95 и 12/96) и наставили са радом у складу са одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 52/96, 46/98, 29/01 i 80/02) и Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 и 84/04), на дан 1. јануара 2008. године постају један фонд – Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, организован као једно правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање у коме се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђују средства за ово осигурање. Послове обезбеђивања и спровођења пензијског и инвалидског осигурања, као и послове финансијског пословања који су били у надлежности Фонда за социјално осигурање војних осигураника, на дан 1. јануара 2012. године преузео је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (члан 79 Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању – „Службени гласник РС”, бр. 101/10).

Месечни статистички билтен обухвата податке о: корисницима пензије по категорији осигураника, врсти и висини пензије, по територији, по општим и посебним прописима, као и податке о односу пензије и зараде без пореза и доприноса. Приказани су и подаци о корисницима накнаде за помоћ и негу и телесно оштећење.

 

Подели

<