Делатност

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање основан је Законом о пензијском и инвалидском осигурању ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања и обезбеђивања средстава за остваривање ових права. Фонд је правно лице са статусом организације за обавезно социјално осигурање, са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом.


Фонд осигурава на пензијско и инвалидско осигурање сва лица која су по Закону обавезно осигурана и која су се укључила у ово осигурање, без обзира на то да ли су у питању запослени, осигураници самосталних делатности или пољопривредници; утврђује основице за плаћање доприноса у складу са Законом; обезбеђује наменско и економично коришћење средстава; обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања; контролише пријављивање на осигурање, као и све податке од значаја за стицање, коришћење и престанак права; организује и спроводи пензијско и инвалидско осигурање, у складу са Законом; примењује међународне споразуме; исплаћује пензије, накнаде и друге принадлежности; обавља друге послове у складу са Законом и Статутом Фонда.

На дан 31. 12. 2023. године у Фонду је обавезно осигурано 2.811.024 осигураника (запослених 2.365.940, самосталних делатности 354.188, а пољопривредника 90.896).

Kорисника пензија по свим основама 31. 12. 2023. године је 1.651.315 (из категорије запослених 1.403.413, самосталних делатности 112.065, а пољопривредних пензионера је 135.837). По врсти права посматрано, старосних пензионера је 1.091.716 и у укупном броју пензионера учествују са 66,1%, инвалидских је 233.030 и у укупном броју учествују са 14,1%, а породичних је 326.569 и у укупном броју пензионера учествују са 19,8%.


Ради рационалног и успешног обављања делатности Фонда, као и доступности остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања свим осигураним особама, у Фонду су, на функционалном и територијалном принципу, образоване организационе јединице:

  • Дирекција Фонда са седиштем у Београду
  • Служба Дирекције Фонда са седиштем у Приштини
  • Покрајински фонд са седиштем у Новом Саду
  • 35 филијала
  • 13 служби филијала
  • 122 испостава

Подели

<