Основи подаци о Фонду

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

 

СЕДИШТЕ: Београд , Др Александра Костића 9

ТЕЛЕФОН: 011/206-1000

МЕЈЛ АДРЕСА: kabinetPIO@pio.rs

ПИБ: 105356542

МАТИЧНИ БРОЈ: 17715780

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8430

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1652-22

ШИФРА ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА: 95200

Подели

<