Пријава, промена и одјава са осигурања

Пријава на осигурање, промена и одјава са осигурања

Својство осигураника стиче се даном почетка а престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова и не може се стећи пре навршених 15 година живота.

Својство осигураника утврђује се на основу јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање која се подноси у електронском облику од стране подносиоца јединствене пријаве преко портала Централног регистра.

Регистрација на основу јединствене пријаве подразумева регистрацију пријаве на обавезно социјално осигурање, промену података у осигурању и одјаве са обавезног социјалног осигурања.

На основу јединствене пријаве врши се регистрација осигураника и осигураних лица у Централни регистар ради остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.

У јединствену пријаву подаци се уносе на основу одговарајућих доказа, односно јавних исправа и евиденција прописаних законом и прописима донетим за спровођење закона, а за тачност података унетих у јединствену пријаву, као и за списак потврђених доказа, одговаран је подносилац пријаве.

  • О поднетој јединственој пријави издаје се потврда (Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање) која садржи време подношења јединствене пријаве, број под којим је јединствена пријава заведена и списак примљених докумената (образац М-А).

Дан пријема јединствене пријаве у Централном регистру сматра се даном пријема јединствене пријаве у свим организацијама обавезног социјалног осигурања (пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености).

Потврда се, без одлагања, доставља на електронску адресу назначену у јединственој пријави и представља доказ да је јединствена пријава примљена у Централном регистру.

На захтев подносиоца јединствене пријаве, потврда се може издати и у писменом облику у организационој јединици организације за обавезно социјално осигурање којој се обрати.

Ближа садржина и образац јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање осигурање (јединствена пријава), начин подношења јединствене пријаве, докази који се уз пријаву подносе, јединствени методолошки принципи и јединствен кодекс шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (Централни регистар), прописана је Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“ бр. 132/21).

Рокови за подношење пријаве на осигурање, промене и одјаве осигурања

Јединствена пријава подноси се најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад, односно у року од три радна дана од дана почетка обављања самосталне или пољопривредне делатности.

Одјава осигурања подноси се у року од три радна дана од дана престанка запослења, престанка обављања послова или престанка  обављања самосталне или пољопривредне делатности.

Пријава промене подноси се у року од три радна дана од дана настале промене у току осигурања.

Ко подноси пријаву на осигурање, промену и одјаву осигурања

Обвезници подношења пријаве подносе јединствену пријаву и то:

  • правно, односно физичко лице или други правни субјекат који је обвезник доприноса (послодавац), за осигуранике запослене;
  • осигураник који је сам обвезник плаћања доприноса;
  • орган надлежан за вођење регистра привредних субјеката, организација, савеза, удружења и осигураника који у складу са законом самостално обављају привредну делатност;
  • организација надлежна за послове запошљавања за осигуранике - кориснике новчане накнаде према прописима о запошљавању, као и за кориснике привремене накнаде за расељена лица са територије Аутономне покрајине Косово и Метохија према посебном акту Владе;
  • Фонд за пензијско и инвалидско осигурање за носиоца пољопривредног домаћинства, односно газдинства, као и за чланове њихових породица, као и за физичко лице који нема техничке могућности за регистрацију пријаве у електронском облику.

Ако пријава није поднета од стране обвезника или је прошао рок за подношење пријаве на осигурање или одјаве осигурања.

  • Лице за које обвезник подношења пријаве није поднео пријаву на осигурање или одјаву осигурања или су за то прошли рокови може поднети захтев за утврђивање својства осигураника, почетка, односно престанка тог својства. Поступак за утврђивање својства осигураника могу покренути послодавац и Фонд по службеној дужности.

По захтевима за утврђивања својства осигураника, Фонд доноси писано решење.

  • Фонд сачињава пријаву на осигурање када је не може поднети обвезник подношења пријаве или одјаве осигурања.

Својство осигураника може се утврдити најраније од 1. 1. 1965. године, искључиво на основу писаних доказа, евиденције и документације послодавца.

Својство осигураника и основ осигурања не могу се утврђивати на основу изјава сведока.

Радна књижица

Законом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 75/14), који је ступио на снагу јула 2014. године, прописано је да члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“ бр. 17/97), престају да важе од 1. јануара 2016. године.

Истим чланом Закона прописано је да радне књижице издате закључно са 31.12.2015. године настављају да се користе као јавне исправе. Подаци из радне књижице као документа могу се и даље у неким случајевима користити као доказ о осигурању у претходном периоду за остваривање права из радног односа, пензијског и инвалидског осигурања и других права у складу са законом.

Укидање радних књижица нема никаквих негативних последица, с обзиром да су у међувремену сви органи и организације ускладили своје прописе и да су прешли на електронску управу.

Систем електронске базе података о осигурању у Фонду ПИО већ функционише, јер је послодавац дужан да за запосленог с којим заснива или прекида радни однос, поднесе Јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М).У ову пријаву послодавац уноси податке о почетку обавезног социјалног осигурања, промена у току осигурања и одјаве са осигурања, тако да електронска база матичне евиденције Фонда садржи више података од радне књижице.

Послодавац јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање подноси непосредно преко Портала  Централног регистра (ЦРОСО) у електронском облику или са доказима о заснивању или престанку радног односа одлази у РФПИО или РФЗО где ће се извршити електронско евидентирање пријаве.

Уколико су запосленима потребни докази о подацима из осигурања, могу добити уверење у Фонду ПИО о свим периодима запослења, односно осигурања. Подаци о осигурању који су регистровани у електронској бази података Фонда су у сваком моменту доступни осигураницима, а уз ПИН код могу и електронски да прате и проверавају своје податке.

Подели

<