Новчане накнаде

Накнада за помоћ и негу другог лица

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, право, практично, имају само непокретни, слепи и они који без туђе помоћи не могу да се хране, облаче, нити крећу по кући, као и они који су на дијализи.

Када орган вештачења Фонда процени да здравствено стање може да се побољша, заказује се контролни преглед. Кориснику који се без оправданих разлога не одазове на заказани контролни преглед, исплата ове накнаде се обуставља.

Накнада за помоћ и негу другог лица износи 29.911,21 динара, а прима је око 80.000 корисника. Ова исплата није условљена висином других примања.

Новчана накнада за помоћ и негу другог лица одређује се у висини износа усклађене новчане накнаде за помоћ и негу другог лица затечених корисника у Фонду запослених на дан 10. април 2003. године, усклађује се на исти начин као и пензије и није условљена висином других примања.

Захтев за остваривање права на ову накнаду, са детаљима о потребној документацији, може се наћи у менију Обрасци. Осигураници и корисници пензије који имају стаж осигурања само у Републици Србији попуњавају образац са назнаком "филијала", а они са стажом из иностранства са назнаком "дирекција".

Накнаду можете примати на текући рачун, на рачун установе у којој  сте  смештени, на девизни рачун у складу са споразумом о социјалном осигурању (ако имате пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.

Накнада за телесно оштећење

Право на новчану накнаду за телесно оштећење имају осигураници код којих је, због повреде на раду или професионалног обољења, дошло до губитка или битнијег оштећења појединих органа или делова тела.

Висина новчане накнаде за телесно оштећење износи 12.462,67 динара и одређује се, у зависности од утврђеног процента телесног оштећења од 30% до 100% (о чему одлучује орган вештачења Фонда), од основа утврђеног прописима који су се примењивали до 9. априла 2003. године и усклађује се на исти начин као и пензије.

Захтев за остваривање права на ову накнаду, са детаљима о потребној документацији, може се наћи у менију Обрасци. Осигураници и корисници пензије који имају стаж осигурања само у Републици Србији попуњавају образац са назнаком "филијала", а они са стажом из иностранства са назнаком "дирекција".

Накнаду можете примати на текући рачун, на рачун установе у којој  сте  смештени, на девизни рачун у складу са споразумом о социјалном осигурању (ако имате пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.

Накнада за погребне трошкове

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране умрлих корисника пензије од 1. јануара 2024. године износи 68.863 динар за све категорије корисника пензија.

Захтев за исплату накнаде са детаљима о потребној документацији може се наћи у менију Обрасци.

Подели

<