Старосна пензија

Право на старосну пензију могу остварити осигураници у 2024:

Мушкарац:

 • са 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања
 • са 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота
Жена:
 • са 63 годинe и осам месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања
 • са 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота

Наведена старосна граница се снижава осигураницима који су радили на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, што им омогућава ранији одлазак у пензију.

 

Право на превремену старосну пензију могу остварити осигураници у 2024. години:

Мушкарац: са 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота  

Жена: са 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота

 

Превремена старосна пензија се трајно умањује за 0,34% за сваки месец који недостаје до навршених 65 година живота (жене у 2024: до 63 годинe и осам месеци), с тим да умањење не може бити веће од 20,4%.

Осигураницима којима се, по основу рада на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, снижава старосна граница, умањење превремене старосне пензије се рачуна до те, снижене старосне границе.

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ
МУШКАРАЦ година одласка у пензију ЖЕНА
године живота стаж осигурања године живота стаж осигурања
65 15 2024. 63г 8м 15
2025. 63г 10м
2026. 64г
2027. 64г 2м
2028. 64г 4м
2029. 64г 6м
2030. 64г 8м
2031. 64г 10м
2032. 65г
45 ГОДИНА СТАЖА ОСИГУРАЊА
УСЛОВИ ЗА ПРЕВРЕМЕНУ СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ
МУШКАРАЦ година одласка у пензију ЖЕНА
године живота стаж осигурања године живота стаж осигурања
60г 40 2024. 60г 40г

 

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ПОСЕБНИХ КАТЕГОРИЈА ОСИГУРАНИКА


ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Право на старосну, односно превремену старосну пензију се признаје, у правилу, по престанку осигурања (престанак није потребан за предузетнике, осигуранике који обављају привремене или повремене послове и уговорене послове, као и осигуранике који су изабрана, именована или постављена лица и лица која су хранитељи у складу са законом) од дана испуњења услова, а највише шест месеци уназад од дана подношења захтева.
 • Признаје се само стаж за који су плаћени доприноси, зато на време проверите свој М-4 образац (веб сервиси). Листинг са подацима о стажу и зарадама можете добити и у филијали уз личну карту, бесплатно. 
 • Уколико испуњавате минимум услова за пензију, а нису утврђени сви подаци од значаја за одређивање висине права, добићете привремено решење о висини пензије, а по утврђивању недостајућих података решење о коначном износу пензије. Ако у року од три године не буду утврђени недостајући подаци, износ пензије утврђен привременим решењем постаје коначан, о чему се доноси посебно решење.
 • Ако сте радили у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на пензију према стажу осигурања оствареном у иностранству одлучиће се по прописима  земље у којој сте радили.
 • Законски рок за доношење решења је два месеца.
 • Пензију можете примати на текући рачун, на рачун установе у којој  сте  смештени, на девизни рачун (ако имате пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћеног лица.
 • Пензионер је дужан да пријави Фонду промену адресе и сваку другу промену која је од утицаја на право.
 • Корисник старосне, односно превремене старосне пензије може  поново да уће у осигурање (да се запосли или да обавља самосталну делатност) и да прима пензију, с тим што мора постојати прекид између претходног и новог осигурања (прекид не мора постојати за осигуранике којима не треба престанак осигурања да би остварили право на пензију).
 • Пензионер који се поново запосли или обавља самосталну делатност најмање 12 месеци, има право, по престанку запослења, односно обављања самосталне делатности, на нови обрачун пензије, с тим што корисницима превремене старосне пензије остаје умањење утврђено решењем.
 • Пољопривредници могу да затраже мировање осигурања због објективних разлога (болести, елементарне непогоде, порођај), најдуже 5 година у току осигурања, с тим што то не може бити узастопних 5 година.
 • При обрачуну пензије узимају се све зараде од 1. јануара 1970. године.

Докази потребни за остваривање права:

 1. Доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид или уверење о пребивалишту)
 2. Докази о пензијском стажу у Републици Србији – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 3. Доказ о престанку запослења – решење (фотокопија)
 4. Доказ о регулисаном војном року (оверена фотокопија војне књижице или уверење војног одсека)
 5. Доказ о коришћењу права – евиденцији код Националне службе за запошљавање (уколико примате новчану накнаду)
 6. Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 7. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године)
 8. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности
 9. Докази о стажу у иностранству

Подели

<